NT Acts 3
Widgets to be programmed here
1. Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην,

2.  καί  καὶ τις ἀνὴρ στρατηγὸς χωλὸς τοῦ ἐκ ἱεροῦ κοιλίας καὶ μητρὸς οἱ αὐτοῦ Σαδδουκαῖοι, ὑπάρχων διαπονούμενοι ἐβαστάζετο, διὰ ὃν τὸ ἐτίθουν διδάσκειν καθ' αὐτοὺς ἡμέραν τὸν πρὸς λαὸν τὴν καὶ θύραν καταγγέλλειν τοῦ ἐν ἱεροῦ τῷ τὴν Ἰησοῦ λεγομένην τὴν Ὡραίαν ἀνάστασιν τοῦ τὴν αἰτεῖν ἐκ ἐλεημοσύνην νεκρῶν, παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν,

3.  ὃς  καὶ ἰδὼν ἐπέβαλον Πέτρον αὐτοῖς καὶ τὰς Ἰωάνην χεῖρας μέλλοντας καὶ εἰσιέναι ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς εἰς τὸ τὴν ἱερὸν αὔριον, ἠρώτα ἦν ἐλεημοσύνην γὰρ λαβεῖν. ἑσπέρα ἤδη.

4.  ἀτενίσας  πολλοὶ δὲ δὲ Πέτρος τῶν εἰς ἀκουσάντων αὐτὸν τὸν σὺν λόγον τῷ ἐπίστευσαν, Ἰωάνῃ καὶ εἶπεν ἐγενήθη Βλέψον ἀριθμὸς εἰς τῶν ἡμᾶς. ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε.

5.  ὁ Ἐγένετο δὲ δὲ ἐπεῖχεν ἐπὶ αὐτοῖς τὴν προσδοκῶν αὔριον τι συναχθῆναι παρ' αὐτῶν αὐτῶν τοὺς λαβεῖν. ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν

6.  εἶπεν  Ἰερουσαλήμ δὲ ̔καὶ Πέτρος Ἅννας Ἀργύριον καὶ ἀρχιερεὺς χρυσίον καὶ οὐχ Καιάφας ὑπάρχει καὶ μοι, Ἰωάννης καὶ δὲ Ἀλέξανδρος ἔχω καὶ τοῦτό ὅσοι σοι ἦσαν δίδωμι: ἐκ ἐν γένους τῷ ἀρχιερατικοῦ̓, ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου περιπάτει.

7.  καὶ  καὶ πιάσας στήσαντες αὐτὸν αὐτοὺς τῆς ἐν δεξιᾶς τῷ χειρὸς μέσῳ ἤγειρεν ἐπυνθάνοντο αὐτόν: Ἐν παραχρῆμα ποίᾳ δὲ δυνάμει ἐστερεώθησαν αἱ ἐν βάσεις ποίῳ αὐτοῦ ὀνόματι καὶ ἐποιήσατε τὰ τοῦτο σφυδρά, ὑμεῖς;

8.  καὶ  τότε ἐξαλλόμενος Πέτρος ἔστη πλησθεὶς καὶ πνεύματος περιεπάτει, ἁγίου καὶ εἶπεν εἰσῆλθεν πρὸς σὺν αὐτούς αὐτοῖς Ἄρχοντες εἰς τοῦ τὸ λαοῦ ἱερὸν καὶ περιπατῶν πρεσβύτεροι, καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν.

9.  καὶ  εἰ εἶδεν ἡμεῖς πᾶς σήμερον λαὸς αὐτὸν ἀνακρινόμεθα περιπατοῦντα ἐπὶ καὶ εὐεργεσίᾳ αἰνοῦντα ἀνθρώπου τὸν ἀσθενοῦς, θεόν, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται,

10.  ἐπεγίνωσκον  γνωστὸν δὲ ἔστω αὐτὸν πᾶσιν ὅτι ὑμῖν οὗτος καὶ ἦν παντὶ τῷ πρὸς λαῷ τὴν Ἰσραὴλ ἐλεημοσύνην ὅτι καθήμενος ἐν ἐπὶ τῷ τῇ ὀνόματι Ὡραίᾳ Ἰησοῦ Πύλῃ Χριστοῦ τοῦ τοῦ ἱεροῦ, Ναζωραίου, καὶ ὃν ἐπλήσθησαν ὑμεῖς θάμβους ἐσταυρώσατε, καὶ ὃν ἐκστάσεως ἐπὶ θεὸς τῷ ἤγειρεν συμβεβηκότι ἐκ αὐτῷ. νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.

11.  Κρατοῦντος  οὗτός δὲ ἐστιν αὐτοῦ τὸν λίθος Πέτρον καὶ ἐξουθενηθεὶς τὸν ὑφ̓ Ἰωάνην ὑμῶν συνέδραμεν τῶν πᾶς οἰκοδόμων, λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.

12.  ἰδὼν  ὁ δὲ γενόμενος εἰς Πέτρος κεφαλὴν ἀπεκρίνατο γωνίας. πρὸς καὶ τὸν οὐκ λαόν ἔστιν Ἄνδρες ἐν Ἰσραηλεῖται, ἄλλῳ τί οὐδενὶ θαυμάζετε ἐπὶ σωτηρία, τούτῳ, οὐδὲ γὰρ ἡμῖν ὄνομά τί ἐστιν ἀτενίζετε ἕτερον ὡς ὑπὸ ἰδίᾳ τὸν δυνάμει οὐρανὸν τὸ εὐσεβείᾳ δεδομένον πεποιηκόσιν ἐν τοῦ ἀνθρώποις περιπατεῖν ἐν δεῖ σωθῆναι

13.  αὐτόν;  ἡμᾶς Θεωροῦντες θεὸς δὲ Ἀβραὰμ τὴν καὶ τοῦ Ἰσαὰκ Πέτρου καὶ παρρησίαν Ἰακώβ, καὶ Ἰωάνου, θεὸς καὶ τῶν καταλαβόμενοι πατέρων ὅτι ἡμῶν, ἄνθρωποι ἐδόξασεν ἀγράμματοί τὸν εἰσιν παῖδα καὶ αὐτοῦ ἰδιῶται, Ἰησοῦν, ἐθαύμαζον, ὃν ἐπεγίνωσκόν ὑμεῖς τε μὲν αὐτοὺς παρεδώκατε ὅτι καὶ σὺν ἠρνήσασθε τῷ κατὰ Ἰησοῦ πρόσωπον ἦσαν, Πειλάτου,

14.  κρίναντος  τόν ἐκείνου τε ἀπολύειν: ἄνθρωπον ὑμεῖς βλέποντες δὲ σὺν τὸν αὐτοῖς ἅγιον ἑστῶτα καὶ τὸν δίκαιον τεθεραπευμένον ἠρνήσασθε, οὐδὲν καὶ εἶχον ᾐτήσασθε ἀντειπεῖν. ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν,

15.  τὸν  κελεύσαντες δὲ δὲ ἀρχηγὸν αὐτοὺς τῆς ἔξω ζωῆς τοῦ ἀπεκτείνατε, συνεδρίου ὃν ἀπελθεῖν συνέβαλλον θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.

16.  καὶ  πρὸς τῇ ἀλλήλους πίστει λέγοντες τοῦ Τί ὀνόματος ποιήσωμεν αὐτοῦ τοῖς τοῦτον ἀνθρώποις ὃν τούτοις; θεωρεῖτε ὅτι καὶ μὲν οἴδατε γὰρ ἐστερέωσεν γνωστὸν τὸ σημεῖον ὄνομα γέγονεν αὐτοῦ, δι' καὶ αὐτῶν πᾶσιν πίστις τοῖς κατοικοῦσιν δι' Ἰερουσαλὴμ αὐτοῦ φανερόν, ἔδωκεν καὶ αὐτῷ οὐ τὴν δυνάμεθα ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

17.  καὶ  ἀρνεῖσθαι: νῦν, ἀλλ' ἀδελφοί, ἵνα οἶδα μὴ ὅτι ἐπὶ κατὰ πλεῖον ἄγνοιαν διανεμηθῇ ἐπράξατε, εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.

18.  ὥσπερ  καὶ καὶ καλέσαντες οἱ αὐτοὺς ἄρχοντες παρήγγειλαν ὑμῶν: καθόλου μὴ δὲ φθέγγεσθαι θεὸς μηδὲ διδάσκειν προκατήγγειλεν ἐπὶ διὰ τῷ στόματος ὀνόματι πάντων [τοῦ] τῶν Ἰησοῦ. προφητῶν παθεῖν τὸν χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως.

19.  μετανοήσατε  ὁ οὖν δὲ καὶ Πέτρος ἐπιστρέψατε καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες πρὸς εἶπαν τὸ πρὸς ἐξαλιφθῆναι αὐτούς ὑμῶν Εἰ τὰς δίκαιόν ἁμαρτίας, ἐστιν ὅπως ἐνώπιον ὒν τοῦ ἔλθωσιν θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ κρίνατε,

20.  καιροὶ  οὐ ἀναψύξεως δυνάμεθα ἀπὸ γὰρ προσώπου ἡμεῖς τοῦ κυρίου εἴδαμεν καὶ καὶ ἀποστείλῃ ἠκούσαμεν τὸν μὴ προκεχειρισμένον λαλεῖν. ὑμῖν χριστὸν Ἰησοῦν,

21.  ὃν  οἱ δεῖ δὲ οὐρανὸν προσαπειλησάμενοι μὲν ἀπέλυσαν δέξασθαι αὐτούς, ἄχρι μηδὲν χρόνων εὑρίσκοντες ἀποκαταστάσεως τὸ πάντων πῶς ὧν κολάσωνται ἐλάλησεν αὐτούς, διὰ θεὸς τὸν διὰ λαόν, στόματος ὅτι τῶν πάντες ἁγίων ἀπ' αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.

22.  Μωυσῆς  ἐδόξαζον μὲν τὸν εἶπεν θεὸν ὅτι ἐπὶ Προφήτην τῷ ὑμῖν γεγονότι: ἀναστήσει ἐτῶν Κύριος γὰρ ἦν θεὸς πλειόνων ἐκ τεσσεράκοντα τῶν ἀδελφῶν ἄνθρωπος ὑμῶν ἐφ' ὡς ὃν ἐμέ: γεγόνει αὐτοῦ τὸ ἀκούσεσθε σημεῖον κατὰ τοῦτο πάντα τῆς ὅσα ἰάσεως. ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.

23.  ἔσται  Ἀπολυθέντες δὲ δὲ πᾶσα ἦλθον ψυχὴ πρὸς ἥτις τοὺς ἂν ἰδίους μὴ καὶ ἀκούσῃ ἀπήγγειλαν τοῦ ὅσα προφήτου πρὸς ἐκείνου αὐτοὺς ἐξολεθρευθήσεται οἱ ἐκ ἀρχιερεῖς τοῦ καὶ λαοῦ. οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν.

24.  καὶ  οἱ πάντες δὲ δὲ ἀκούσαντες οἱ ὁμοθυμαδὸν προφῆται ἦραν ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ φωνὴν τῶν πρὸς καθεξῆς τὸν ὅσοι θεὸν ἐλάλησαν καὶ καὶ εἶπαν κατήγγειλαν Δέσποτα, τὰς σὺ ἡμέρας ταύτας. ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα

25.  ὑμεῖς  τὰ ἐστὲ ἐν οἱ αὐτοῖς, υἱοὶ τῶν τοῦ προφητῶν πατρὸς καὶ ἡμῶν τῆς διὰ διαθήκης πνεύματος ἧς ἁγίου στόματος θεὸς Δαυεὶδ διέθετο παιδός πρὸς σου τοὺς εἰπών πατέρας Ἵνα ὑμῶν, τί λέγων ἐφρύαξαν πρὸς ἔθνη Ἀβραάμ     καὶ Καὶ λαοὶ ἐν ἐμελέτησαν τῷ κενά; σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ

26.  τῆς  παρέστησαν γῆς. οἱ ὑμῖν βασιλεῖς πρῶτον τῆς ἀναστήσας γῆς καὶ θεὸς οἱ τὸν ἄρχοντες παῖδα συνήχθησαν αὐτοῦ ἐπὶ ἀπέστειλεν τὸ αὐτὸν αὐτὸ εὐλογοῦντα     κατὰ ὑμᾶς τοῦ ἐν κυρίου τῷ καὶ ἀποστρέφειν κατὰ ἕκαστον τοῦ ἀπὸ χριστοῦ τῶν αὐτοῦ. πονηριῶν [ὑμῶν]. IV. Λαλούν των δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς

27. συνήχθησαν γὰρ ἐπ' ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πειλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,

28.  ποιῆσαι ὅσα χείρ σου καὶ βουλὴ προώρισεν γενέσθαι.

29.  καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου,

30.  ἐν τῷ τὴν χεῖρα ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.

31.  καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.

32. Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ' ἦν αὐτοῖς πάντα κοινά.

33.  καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.

34.  οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς: ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων

35.  καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων:

36.  διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. Ἰωσὴφ δὲ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Γἱὸς Παρακλήσεως, Λευείτης, Κύπριος τῷ γένει,

37.  ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.Parse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.