NT Acts 25
Widgets to be programmed here
1. Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρίας,

2.  ἐνεφάνισάν  τότε τε αὐτῷ Παῦλος οἱ ἐκτείνας ἀρχιερεῖς τὴν καὶ χεῖρα οἱ ἀπελογεῖτο πρῶτοι Περὶ τῶν πάντων Ἰουδαίων ὧν κατὰ ἐγκαλοῦμαι τοῦ ὑπὸ Παύλου, Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,

3.  καὶ  μάλιστα παρεκάλουν γνώστην αὐτὸν ὄντα αἰτούμενοι σε χάριν πάντων κατ' τῶν αὐτοῦ κατὰ ὅπως Ἰουδαίους μεταπέμψηται ἐθῶν αὐτὸν τε εἰς καὶ Ἰερουσαλήμ, ζητημάτων: ἐνέδραν διὸ ποιοῦντες δέομαι ἀνελεῖν μακροθύμως αὐτὸν ἀκοῦσαί κατὰ μου. τὴν ὁδόν.

4.  ὁ  Τὴν μὲν μὲν οὖν οὖν Φῆστος βίωσίν ἀπεκρίθη μου τηρεῖσθαι ἐκ τὸν νεότητος Παῦλον τὴν εἰς ἀπ' Καισαρίαν, ἀρχῆς ἑαυτὸν γενομένην δὲ ἐν μέλλειν τῷ ἐν ἔθνει τάχει μου ἐκπορεύεσθαι: ἔν Οἱ τε οὖν Ἰεροσολύμοις ἐν ἴσασι ὑμῖν, πάντες Ἰουδαῖοι,

5.  φησίν,  προγινώσκοντές δυνατοὶ με συνκαταβάντες ἄνωθεν, εἴ ἐὰν τί θέλωσι ἐστιν μαρτυρεῖν, ἐν ὅτι τῷ κατὰ ἀνδρὶ τὴν ἄτοπον ἀκριβεστάτην κατηγορείτωσαν αἵρεσιν αὐτοῦ. τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος.

6.  Διατρίψας  καὶ δὲ νῦν ἐν ἐπ' αὐτοῖς ἐλπίδι ἡμέρας τῆς οὐ εἰς πλείους τοὺς ὀκτὼ πατέρας ἡμῶν δέκα, ἐπαγγελίας καταβὰς γενομένης εἰς ὑπὸ Καισαρίαν, τοῦ τῇ θεοῦ ἐπαύριον ἕστηκα καθίσας κρινόμενος, ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι.

7.  παραγενομένου  εἰς δὲ ἣν αὐτοῦ τὸ περιέστησαν δωδεκάφυλον αὐτὸν ἡμῶν οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων ἐν καταβεβηκότες ἐκτενείᾳ Ἰουδαῖοι, νύκτα πολλὰ καὶ καὶ ἡμέραν βαρέα λατρεῦον αἰτιώματα ἐλπίζει καταφέροντες καταντῆσαι: περὶ οὐκ ἧς ἴσχυον ἐλπίδος ἀποδεῖξαι, ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ:

8.  τοῦ  τί Παύλου ἄπιστον ἀπολογουμένου κρίνεται ὅτι παρ' Οὔτε ὑμῖν εἰς εἰ τὸν νόμον θεὸς τῶν νεκροὺς Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον.

9.  ὁ  ἐγείρει; Φῆστος Ἐγὼ δὲ μὲν θέλων οὖν τοῖς ἔδοξα Ἰουδαίοις ἐμαυτῷ χάριν πρὸς καταθέσθαι τὸ ἀποκριθεὶς ὄνομα τῷ Παύλῳ εἶπεν Θέλεις εἰς Ἰεροσόλυμα ἀναβὰς

10.  ἐκεῖ  Ἰησοῦ περὶ τοῦ τούτων Ναζωραίου κριθῆναι δεῖν ἐπ' πολλὰ ἐμοῦ; ἐναντία εἶπεν πρᾶξαι: δὲ καὶ Παῦλος ἐποίησα Ἑστὼς ἐν ἐπὶ Ἰεροσολύμοις, τοῦ καὶ βήματος πολλούς Καίσαρός τε εἰμι, τῶν οὗ ἁγίων με ἐγὼ δεῖ ἐν κρίνεσθαι. φυλακαῖς Ἰουδαίους κατέκλεισα οὐδὲν τὴν ἠδίκηκα, παρὰ ὡς τῶν καὶ ἀρχιερέων σὺ ἐξουσίαν κάλλιον λαβών, ἐπιγινώσκεις.

11.  εἰ  ἀναιρουμένων μὲν τε οὖν αὐτῶν ἀδικῶ κατήνεγκα καὶ ψῆφον, ἄξιον καὶ θανάτου κατὰ πέπραχά πάσας τι, τὰς οὐ συναγωγὰς παραιτοῦμαι πολλάκις τὸ τιμωρῶν ἀποθανεῖν: αὐτοὺς εἰ ἠνάγκαζον δὲ βλασφημεῖν, οὐδὲν περισσῶς ἔστιν τε ὧν ἐμμαινόμενος οὗτοι αὐτοῖς κατηγοροῦσίν ἐδίωκον μου, ἕως οὐδείς καὶ με εἰς δύναται τὰς αὐτοῖς ἔξω χαρίσασθαι: πόλεις. Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.

12.  τότε  Ἐν οἷς Φῆστος πορευόμενος συνλαλήσας εἰς μετὰ τὴν τοῦ Δαμασκὸν συμβουλίου μετ' ἀπεκρίθη ἐξουσίας Καίσαρα καὶ ἐπικέκλησαι, ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Καίσαρα τῶν πορεύσῃ. ἀρχιερέων ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον,

13. Ἡμερῶν  βασιλεῦ, δὲ οὐρανόθεν διαγενομένων ὑπὲρ τινῶν τὴν Ἀγρίππας λαμπρότητα τοῦ βασιλεὺς ἡλίου καὶ περιλάμψαν Βερνίκη με κατήντησαν εἰς Καισαρίαν ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον.

14.  ὡς  φῶς δὲ καὶ πλείους τοὺς ἡμέρας σὺν διέτριβον ἐμοὶ ἐκεῖ, πορευομένους: πάντων Φῆστος τε τῷ καταπεσόντων βασιλεῖ ἡμῶν ἀνέθετο εἰς τὰ τὴν κατὰ γῆν τὸν ἤκουσα Παῦλον φωνὴν λέγων λέγουσαν Ἀνήρ πρός τίς με ἐστιν τῇ καταλελιμμένος Ἐβραΐδι ὑπὸ διαλέκτῳ Φήλικος Σαούλ δέσμιος, Σαούλ, τί με διώκεις;

15.  περὶ  σκληρόν οὗ σοι γενομένου πρὸς μου κέντρα εἰς λακτίζειν. Ἰεροσόλυμα ἐγὼ ἐνεφάνισαν δὲ οἱ εἶπα ἀρχιερεῖς Τίς καὶ εἶ, οἱ κύριε; πρεσβύτεροι τῶν δὲ Ἰουδαίων, κύριος αἰτούμενοι εἶπεν κατ' Ἐγώ αὐτοῦ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις:

16.  καταδίκην:  ἀλλὰ πρὸς ἀνάστηθι οὓς καὶ ἀπεκρίθην στῆθι ὅτι ἐπὶ οὐκ τοὺξ ἔστιν πόδας ἔθος σου: Ῥωμαίοις εἰς χαρίζεσθαί τοῦτο τινα γὰρ ἄνθρωπον ὤφθην πρὶν σοι, προχειρίσασθαί σε κατηγορού ὑπηρέτην μενος καὶ κατὰ μάρτυρα πρόσωπον ὧν ἔχοι τε τοὺς εἶδές κατηγόρους με τόπον ὧν τε τε ὀφθήσομαί σοι,

17.  ἀπολογίας  ἐξαιρούμενός λάβοι σε περὶ ἐκ τοῦ τοῦ ἐγκλήματος. λαοῦ συνελθόντων καὶ οὖν ἐκ ἐνθάδε τῶν ἀναβολὴν ἐθνῶν, μηδεμίαν εἰς ποιησάμενος οὓς τῇ ἐγὼ ἑξῆς ἀποστέλλω καθίσας σε ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺξ αὐτῶν,

18.  ἐπὶ  τοῦ τοῦ ἐπιστρέψαι βήματος ἀπὸ ἐκέλευσα σκότουξ ἀχθῆναι εἰξ τὸν φῶξ ἄνδρα: καὶ περὶ τῆς οὗ ἐξουσίας σταθέντες τοῦ οἱ Σατανᾶ κατήγοροι ἐπὶ οὐδεμίαν τὸν αἰτίαν θεόν, ἔφερον τοῦ ὧν λαβεῖν ἐγὼ αὐτοὺς ὑπενόουν ἄφεσιν πονηρῶν, ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

19.  ζητήματα  Ὅθεν, δέ βασιλεῦ τινα Ἀγρίππα, περὶ οὐκ τῆς ἐγενόμην ἰδίας ἀπειθὴς δεισιδαιμονίας τῇ εἶχον οὐρανίῳ πρὸς ὀπτασίᾳ, αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν Παῦλος ζῇν.

20.  ἀπορούμενος  ἀλλὰ δὲ τοῖς ἐγὼ ἐν τὴν Δαμασκῷ περὶ πρῶτόν τούτων τε ζήτησιν καὶ ἔλεγον Ἰεροσολύμοις, εἰ πᾶσάν βούλοιτο τε πορεύεσθαι τὴν εἰς χώραν τῆς Ἰουδαίας, Ἰεροσόλυμα καὶ κἀκεῖ τοῖς κρίνεσθαι ἔθνεσιν περὶ ἀπήγγελλον τούτων. μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.

21.  τοῦ  ἕνεκα δὲ τούτων Παύλου με ἐπικαλεσαμένου Ἰουδαῖοι τηρηθῆναι συλλαβόμενοι αὐτὸν ἐν εἰς τῷ τὴν ἱερῷ τοῦ ἐπειρῶντο Σεβαστοῦ διαχειρίσασθαι. διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα.

22.  Ἀγρίππας  ἐπικουρίας δὲ οὖν πρὸς τυχὼν τὸν Φῆστον Ἐβουλόμην τῆς καὶ ἀπὸ αὐτὸς τοῦ τοῦ θεοῦ ἀνθρώπου ἄχρι ἀκοῦσαι. τῆς Αὔριον, ἡμέρας φησίν, ταύτης ἀκούσῃ ἕστηκα αὐτοῦ. μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς,

23.  Τῇ  εἰ οὖν παθητὸς ἐπαύριον ἐλθόντος χριστός, τοῦ εἰ Ἀγρίππα πρῶτος καὶ ἐξ τῆς ἀναστάσεως Βερνίκης νεκρῶν μετὰ φῶς πολλῆς μέλλει φαντασίας καταγγέλλειν καὶ τῷ εἰσελθόντων τε εἰς λαῷ τὸ καὶ ἀκροατήριον τοῖς σύν ἔθνεσιν. τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ' ἐξοχὴν τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη Παῦλος.

24.  καί  Ταῦτα φησιν δὲ αὐτοῦ Φῆστος ἀπολογουμένου Ἀγρίππα βασιλεῦ Φῆστος καὶ μεγάλῃ πάντες τῇ οἱ φωνῇ συνπαρόντες φησίν ἡμῖν Μαίνῃ, ἄνδρες, Παῦλε: θεωρεῖτε τὰ τοῦτον πολλά περὶ σε οὗ γράμματα ἅπαν εἰς τὸ μανίαν πλῆθος περιτρέπει. τῶν Ἰουδαίων ἐνέτυχέν μοι ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι.

25.  ἐγὼ  ὁ δὲ δὲ κατελαβόμην Παῦλος μηδὲν Οὐ ἄξιον μαίνομαι, αὐτὸν φησίν, θανάτου κράτιστε πεπραχέναι, Φῆστε, αὐτοῦ ἀλλὰ δὲ ἀληθείας τούτου καὶ ἐπικαλεσαμένου σωφροσύνης τὸν ῥήματα Σεβαστὸν ἀποφθέγγομαι. ἔκρινα ἐπίσταται πέμπειν. γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς,

26.  περὶ  πρὸς οὗ ὃν ἀσφαλές παρρησιαζόμενος τι λαλῶ: γράψαι λανθάνειν τῷ γὰρ κυρίῳ αὐτὸν οὐκ τούτων ἔχω: οὐ διὸ πείθομαι προήγαγον οὐθέν, αὐτὸν οὐ ἐφ' γάρ ὑμῶν ἐστιν καὶ ἐν μάλιστα γωνίᾳ ἐπὶ πεπραγμένον σοῦ, τοῦτο. βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης

27.  σχῶ  πιστεύεις, τί βασιλεῦ γράψω: Ἀγρίππα, ἄλογον τοῖς γάρ προφήταις; μοι οἶδα δοκεῖ ὅτι πέμποντα πιστεύεις. δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. XXVI. Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν.

28.  ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι.

29.  ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.

30.  Ἀνέστη τε βασιλεὺς καὶ ἡγεμὼν τε Βερνίκη καὶ οἱ συνκαθήμενοι αὐτοῖς,

31.  καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιον πράσσει ἄνθρωπος οὗτος.

32.  Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.Parse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.