NT Acts 13
Widgets to be programmed here
1. Ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.

2.  Λειτουργούντων  οἱ δὲ δὲ αὐτῶν ἀπειθήσαντες τῷ Ἰουδαῖοι κυρίῳ ἐπήγειραν καὶ καὶ νηστευόντων ἐκάκωσαν εἶπεν τὰς τὸ ψυχὰς πνεῦμα τῶν τὸ ἐθνῶν ἅγιον κατὰ Ἀφορίσατε τῶν δή ἀδελφῶν. μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι αὐτούς.

3.  τότε  ἱκανὸν νηστεύσαντες μὲν καὶ οὖν προσευξάμενοι χρόνον καὶ διέτριψαν ἐπιθέντες παρρησιαζόμενοι τὰς ἐπὶ χεῖρας τῷ αὐτοῖς κυρίῳ ἀπέλυσαν. τῷ μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.

4. Αὐτοὶ  ἐσχίσθη μὲν δὲ οὖν τὸ ἐκπεμφθέντες πλῆθος ὑπὸ τῆς τοῦ πόλεως, ἁγίου καὶ πνεύματος οἱ κατῆλθον μὲν εἰς ἦσαν Σελευκίαν, σὺν ἐκεῖθέν τοῖς τε Ἰουδαίοις ἀπέπλευσαν οἱ εἰς δὲ Κύπρον, σὺν τοῖς ἀποστόλοις.

5.  καὶ  ὡς γενόμενοι δὲ ἐν ἐγένετο Σαλαμῖνι ὁρμὴ κατήγγελλον τῶν τὸν ἐθνῶν λόγον τε τοῦ καὶ θεοῦ Ἰουδαίων ἐν σὺν ταῖς τοῖς συναγωγαῖς ἄρχουσιν τῶν αὐτῶν Ἰουδαίων: ὑβρίσαι εἶχον καὶ δὲ λιθοβολῆσαι καὶ αὐτούς, Ἰωάννην ὑπηρέτην.

6.  Διελθόντες  συνιδόντες δὲ κατέφυγον ὅλην εἰς τὴν τὰς νῆσον πόλεις ἄχρι τῆς Πάφου Λυκαονίας εὗρον Λύστραν ἄνδρα καὶ τινὰ Δέρβην μάγον καὶ ψευδοπροφήτην τὴν Ἰουδαῖον περίχωρον, ὄνομα Βαριησοῦς,

7.  ὃς  κἀκεῖ ἦν εὐαγγελιζόμενοι σὺν ἦσαν. τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν

8.  καὶ  Καί Σαῦλον τις ἐπεζήτησεν ἀνὴρ ἀκοῦσαι ἀδύνατος τὸν ἐν λόγον Λύστροις τοῦ τοῖς θεοῦ: ποσὶν ἀνθίστατο ἐκάθητο, δὲ χωλὸς αὐτοῖς ἐκ Ἐλύμας κοιλίας μητρὸς μάγος, αὐτοῦ, οὕτως ὃς γὰρ οὐδέποτε μεθερμηνεύεται περιεπάτησεν. τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.

9.  Σαῦλος  οὗτος δέ, ἤκουεν τοῦ καὶ Παύλου Παῦλος, λαλοῦντος: πλησθεὶς ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν

10.  πνεύματος  τοῦ ἁγίου σωθῆναι ἀτενίσας εἶπεν εἰς μεγάλῃ αὐτὸν φωνῇ εἶπεν Ἀνάστηθι ἐπὶ πλήρης τοὺς παντὸς πόδας δόλου σου καὶ ὀρθός: πάσης καὶ ῥᾳδιουργίας, ἥλατο υἱὲ καὶ διαβόλου, περιεπάτει. ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας; καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ,

11.  καὶ  οἵ ἔσῃ τε τυφλὸς ὄχλοι μὴ ἰδόντες βλέπων τὸν ἐποίησεν ἥλιον Παῦλος ἄχρι ἐπῆραν καιροῦ. τὴν παραχρῆμα φωνὴν δὲ αὐτῶν ἔπεσεν Λυκαονιστὶ ἐπ' λέγοντες αὐτὸν Οἱ ἀχλὺς θεοὶ καὶ ὁμοιωθέντες σκότος, ἀνθρώποις καὶ κατέβησαν περιάγων πρὸς ἐζήτει ἡμᾶς, χειραγωγούς.

12.  τότε  ἐκάλουν ἰδὼν τε τὸν ἀνθύπατος Βαρνάβαν τὸ Δία, γεγονὸς τὸν ἐπίστευσεν δὲ ἐκπληττόμενος Παῦλον ἐπὶ Ἑρμῆν τῇ ἐπειδὴ διδαχῇ αὐτὸς τοῦ ἦν κυρίου. ἡγούμενος τοῦ λόγου.

13. Ἀναχθέντες  ὅ δὲ τε ἀπὸ ἱερεὺς τῆς τοῦ Πάφου Διὸς οἱ τοῦ περὶ ὄντος Παῦλον πρὸ ἦλθον τῆς εἰς πόλεως Πέργην ταύρους τῆς καὶ Παμφυλίας: στέμματα Ἰωάνης ἐπὶ δὲ τοὺς ἀποχωρήσας πυλῶνας ἀπ' ἐνέγκας αὐτῶν σὺν ὑπέστρεψεν τοῖς εἰς ὄχλοις Ἰεροσόλυμα. ἤθελεν θύειν.

14.  Αὐτοὶ  ἀκούσαντες δὲ δὲ διελθόντες οἱ ἀπὸ ἀπόστολοι τῆς Βαρνάβας Πέργης καὶ παρεγένοντο Παῦλος, εἰς διαρρήξαντες Ἀντιόχειαν τὰ τὴν ἱμάτια Πισιδίαν, ἑαυτῶν καὶ ἐξεπήδησαν ἐλθόντες εἰς εἰς τὸν τὴν ὄχλον, συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

15.  μετὰ  κράζοντες δὲ καὶ τὴν λέγοντες ἀνάγνωσιν Ἄνδρες, τοῦ τί νόμου ταῦτα καὶ ποιεῖτε; τῶν καὶ προφητῶν ἡμεῖς ἀπέστειλαν ὁμοιοπαθεῖς οἱ ἐσμ ἀρχισυνάγωγοι ὑμῖν πρὸς ἄνθρωποι, αὐτοὺς εὐαγγελιζόμενοι λέγοντες ὑμᾶς Ἄνδρες ἀπὸ ἀδελφοί, τούτων εἴ τῶν τις ματαίων ἔστιν ἐπιστρέφειν ἐν ἐπὶ ὑμῖν θεὸν λόγος ζῶντα παρακλήσεως ὃς πρὸς ἐποίησεν τὸν τὸν λαόν, οὐρανὸν λέγετε. καὶ τὴν γῆν

16.  ἀναστὰς  καὶ δὲ τὴν Παῦλος θάλασσαν καὶ καὶ κατασείσας πάντα τῇ τὰ χειρὶ ἐν εἶπεν αὐτοῖς: Ἄνδρες ὃς Ἰσραηλεῖται ἐν καὶ ταῖς οἱ παρῳχημέναις φοβούμενοι γενεαῖς τὸν εἴασεν θεόν, πάντα ἀκούσατε. τὰ ἔθνη πορεύεσθαι

17.  Ὁ  ταῖς θεὸς ὁδοῖς τοῦ αὐτῶν: λαοῦ καίτοι τούτου οὐκ Ἰσραὴλ ἀμάρτυρον ἐξελέξατο αὑτὸν τοὺς ἀφῆκεν πατέρας ἀγαθουργῶν, ἡμῶν, οὐρανόθεν καὶ ὑμῖν τὸν ὑετοὺς λαὸν διδοὺς ὕψωσεν καὶ ἐν καιροὺς τῇ καρποφόρους, παροικίᾳ ἐμπιπλῶν ἐν τροφῆς γῇ καὶ Αἰγύπτου, εὐφροσύνης καὶ τὰς μετὰ καρδίας βραχίονος ὑμῶν. ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,

18.  καί,  καὶ ὡς ταῦτα τεσσερακονταετῆ λέγοντες χρόνον μόλις ἐτροποφόρησεν κατέπαυσαν αὐτοὺς τοὺς ἐν ὄχλους τῇ τοῦ ἐρήμῳ, μὴ θύειν αὐτοῖς.

19.  καθελὼν  Ἐπῆλθαν ἔθνη δὲ ἑπτὰ ἀπὸ ἐν Ἀντιοχείας γῇ καὶ Χαναὰν Ἰκονίου κατεκληρονόμησεν Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι.

20.  τὴν  κυκλωσάντων γῆν δὲ αὐτῶν τῶν ὡς μαθητῶν ἔτεσι αὐτὸν τετρακοσίοις ἀναστὰς καὶ εἰσῆλθεν πεντήκοντα. εἰς καὶ τὴν μετὰ πόλιν. ταῦτα καὶ ἔδωκεν τῇ κριτὰς ἐπαύριον ἕως ἐξῆλθεν Σαμουὴλ σὺν προφήτου. τῷ κἀκεῖθεν Βαρνάβᾳ ᾐτήσαντο εἰς βασιλέα, Δέρβην.

21.  καὶ  εὐαγγελισάμενοί ἔδωκεν τε αὐτοῖς τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ θεὸς μαθητεύσαντες τὸν ἱκανοὺς Σαοὺλ ὑπέστρεψαν υἱὸν εἰς Κείς, τὴν ἄνδρα Λύστραν ἐκ καὶ φυλῆς εἰς Βενιαμείν, Ἰκόνιον καὶ [εἰς] Ἀντιόχειαν, ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν,

22.  ἔτη  παρακαλοῦντες τεσσεράκοντα: ἐμμένειν καὶ τῇ μεταστήσας πίστει αὐτὸν καὶ ἤγειρεν ὅτι τὸν διὰ Δαυεὶδ πολλῶν αὐτοῖς θλίψεων εἰς δεῖ βασιλέα, ἡμᾶς εἰσελθεῖν καὶ εἰς εἶπεν τὴν μαρτυρήσας βασιλείαν Εὗρον τοῦ Δαυεὶδ θεοῦ. τὸν τοῦ Ἰεσσαί, [ἄνδρα] κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.

23.  τούτου  χειροτονήσαντες δὲ θεὸς αὐτοῖς ἀπὸ κατ' τοῦ ἐκκλησίαν σπέρματος πρεσβυτέρους κατ' προσευξάμενοι ἐπαγγελίαν μετὰ ἤγαγεν νηστειῶν τῷ παρέθεντο Ἰσραὴλ αὐτοὺς σωτῆρα τῷ Ἰησοῦν, κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.

24.  προκηρύξαντος  καὶ Ἰωάνου διελθόντες πρὸ τὴν προσώπου Πισιδίαν τῆς ἦλθαν εἰσόδου εἰς αὐτοῦ τὴν βάπτισμα Παμ μετανοίας φυλίαν, παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.

25.  ὡς  καὶ δὲ λαλήσαντες ἐπλήρου ἐν Ἰωάνης Πέργῃ τὸν τὸν δρόμον, λόγον ἔλεγεν κατέβησαν Τί εἰς ἐμὲ Ἀτταλίαν, ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ: ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.

26.  Ἄνδρες  κἀκεῖθεν ἀδελφοί, ἀπέπλευσαν υἱοὶ εἰς γένους Ἀντιόχειαν, Ἀβραὰμ ὅθεν καὶ ἦσαν οἱ παραδεδομένοι ἐν τῇ ὑμῖν χάριτι φοβούμενοι τοῦ τὸν θεοῦ θεόν, εἰς ἡμῖν τὸ ἔργον ἐπλήρωσαν.

27.  ὁ  Παραγενόμενοι λόγος δὲ τῆς καὶ σωτηρίας συναγαγόντες ταύτης τὴν ἐξαπεστάλη. ἐκκλησίαν οἱ ἀνήγγελλον γὰρ ὅσα κατοικουντες ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλὴμ θεὸς καὶ μετ' οἱ αὐτῶν ἄρχοντες καὶ αὐτῶν ὅτι τοῦτον ἤνοιξεν ἀγνοήσαντες τοῖς καὶ ἔθνεσιν τὰς θύραν φωνὰς πίστεως. τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,

28.  καὶ  διέτριβον μηδεμίαν δὲ αἰτίαν χρόνον θανάτου οὐκ εὑρόντες ὀλίγον ᾐτήσαντο σὺν Πειλᾶτον τοῖς μαθηταῖς.

29.  ἀναιρεθῆναι αὐτόν: ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα,

30.  καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.

31.  ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν: ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες [νῦν] εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.

32.  καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν,

33.  ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῶ γέγραπται τῷ δευτέρῳ Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ

34.  σήμ ν γεγέννηκά σε. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν

35.  ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν:

36.  Δαυεὶδ μὲν γ̓ὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν, ὃν δὲ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.

37.  Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν,

38.  ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται,

39.  καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ πᾶς πιστεύων δικαιοῦται.

40.  βλέπετε οὖν: μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις `Ἴδετε,

41.  οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν,     ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. '

42. Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον

43.  λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

44.  Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχε δὸν πᾶσα πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.

45.  ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες.

46.  παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε ἀὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς,

47.  ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη: οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

48. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν

49.  αἰώνιον: διεφέρετο δὲ λόγος τοῦ κυρίου δι' ὅλης τῆς χώρας.

50.  οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

51.  οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον, οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.

52. XIV. Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.Parse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.