LXX Judges 5
Widgets to be programmed here
1. καὶ ᾖσεν *δεββωρα καὶ *βαρακ υἱὸς Aβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν

2. ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγοὺς ἐν Iσραηλ ἐν προαιρέσει λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον

3. ἀκούσατε βασιλεῖς ἐνωτίζεσθε σατράπαι δυνατοί ἐγὼ τῷ κυρίῳ ᾄσομαι ψαλῶ τῷ θεῷ Iσραηλ

4. κύριε ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐκ *σηιρ ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Eδωμ γῆ ἐσείσθη καὶ οὐρανὸς ἐξεστάθη καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ

5. ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦτο *σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Iσραηλ

6. ἐν ἡμέραις *σαμεγαρ υἱοῦ Aναθ ἐν ἡμέραις Iαηλ ἐξέλιπον βασιλεῖς καὶ ἐπορεύθησαν τρίβους ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας

7. ἐξέλιπεν φραζων ἐν τῷ Iσραηλ ἐξέλιπεν ἕως οὗ ἐξανέστη *δεββωρα ὅτι ἀνέστη μήτηρ ἐν τῷ Iσραηλ

8. ᾑρέτισαν θεοὺς καινοὺς ὡς ἄρτον κρίθινον σκέπην ἐὰν ἴδω σιρομαστῶν ἐν τεςαράκοντα χιλιάσιν

9. καρδία μου ἐπὶ τὰ διατεταγμένα τῷ Iσραηλ οἱ δυνάσται τοῦ λαοῦ εὐλογεῖτε τὸν κύριον

10. ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὑποζυγίων καθήμενοι ἐπὶ λαμπηνῶν

11. φθέγξασθε φωνὴν ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον εὐφραινομένων ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνην κυρίῳ δίκαιοι ἐνίσχυσαν ἐν τῷ Iσραηλ τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ λαὸς κυρίου

12. ἐξεγείρου ἐξεγείρου *δεββωρα ἐξέγειρον μυριάδας μετὰ λαοῦ ἐξεγείρου ἐξεγείρου λάλει μετ' ᾠδῆς ἐνισχύων ἐξανίστασο *βαρακ καὶ ἐνίσχυσον *δεββωρα τὸν *βαρακ αἰχμαλώτιζε αἰχμαλωσίαν σου υἱὸς Aβινεεμ

13. πότε ἐμεγαλύνθη ἰσχὺς αὐτοῦ κύριε ταπείνωσόν μοι τοὺς ἰσχυροτέρους μου

14. λαὸς Eφραιμ ἐτιμωρήσατο αὐτοὺς ἐν κοιλάδι ἀδελφοῦ σου *βενιαμιν ἐν λαοῖς σου ἐξ ἐμοῦ *μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἐκ *ζαβουλων κύριος ἐπολέμει μοι ἐν δυνατοῖς ἐκεῖθεν ἐν σκήπτρῳ ἐνισχύοντος ἡγήσεως

15. ἐν Iςαχαρ μετὰ *δεββωρας ἐξαπέστειλεν πεζοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν κοιλάδα ἵνα τί σὺ κατοικεῖς ἐν μέσῳ χειλέων ἐξέτεινεν ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἐν διαιρέσεσιν Ρουβην μεγάλοι ἀκριβασμοὶ καρδίας

16. ἵνα τί μοι κάθησαι ἀνὰ μέσον τῶν μοσφαθαιμ τοῦ εἰσακούειν συρισμοὺς ἐξεγειρόντων τοῦ διελθεῖν εἰς τὰ τοῦ Ρουβην μεγάλοι ἐξιχνιασμοὶ καρδίας

17. *γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Iορδάνου κατεσκήνωσεν καὶ *δαν ἵνα τί παροικεῖ πλοίοις Aσηρ παρῴκησεν παρ' αἰγιαλὸν θαλαςῶν καὶ ἐπὶ τὰς διακοπὰς αὐτοῦ κατεσκήνωσεν

18. *ζαβουλων λαὸς ὀνειδίσας ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ *νεφθαλιμ ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ

19. ἦλθον βασιλεῖς καὶ παρετάξαντο τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς *χανααν ἐν *θενναχ ἐπὶ ὕδατος *μαγεδδω πλεονεξίαν ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον

20. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπολέμησαν ἀστέρες ἐκ τῆς τάξεως αὐτῶν ἐπολέμησαν μετὰ *σισαρα

21. χειμάρρους *κισων ἐξέβαλεν αὐτούς χειμάρρους καδημιμ χειμάρρους *κισων καταπατήσει αὐτοὺς ψυχή μου δυνατή

22. τότε ἀπεκόπησαν πτέρναι ἵππου αμαδαρωθ δυνατῶν αὐτοῦ

23. καταράσασθε *μαρωζ εἶπεν ἄγγελος κυρίου καταράσει καταράσασθε τοὺς ἐνοίκους αὐτῆς ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς τὴν βοήθειαν κυρίου βοηθὸς ἡμῶν κύριος ἐν μαχηταῖς δυνατός

24. εὐλογηθείη ἐκ γυναικῶν Iαηλ γυνὴ *χαβερ τοῦ *κιναίου ἐκ γυναικῶν ἐν σκηνῇ εὐλογηθείη

25. ὕδωρ ᾔτησεν αὐτήν καὶ γάλα ἔδωκεν αὐτῷ ἐν λακάνῃ ἰσχυρῶν προσήγγισεν βούτυρον

26. τὴν χεῖρα αὐτῆς τὴν ἀριστερὰν εἰς πάςαλον ἐξέτεινεν τὴν δεξιὰν αὐτῆς εἰς ἀποτομὰς κατακόπων καὶ ἀπέτεμεν *σισαρα ἀπέτριψεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ συνέθλασεν καὶ διήλασεν τὴν γνάθον αὐτοῦ

27. ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς συγκάμψας ἔπεσεν ἐκοιμήθη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς ἐν ἔκαμψεν ἐκεῖ ἔπεσεν ταλαίπωρος

28. διὰ τῆς θυρίδος διέκυπτεν μήτηρ *σισαρα διὰ τῆς δικτυωτῆς ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς μεταστρέφοντας μετὰ *σισαρα διὰ τί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι διὰ τί ἐχρόνισαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ

29. σοφαὶ ἀρχουσῶν αὐτῆς ἀνταπεκρίναντο πρὸς αὐτήν καὶ αὐτὴ ἀπεκρίνατο ἐν ῥήμασιν αὐτῆς

30. οὐχὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα φιλιάζων φίλοις εἰς κεφαλὴν δυνατοῦ σκῦλα βαμμάτων *σισαρα σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας βαφὴ ποικίλων περὶ τράχηλον αὐτοῦ σκῦλον

31. οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν καθὼς ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου ἐν δυναστείαις αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν γῆ τεςαράκοντα ἔτηParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.