LXX Joshua 9
Widgets to be programmed here
1. ὡς καὶ δ' ἐπορεύθη ἤκουσαν Aβιμελεχ οἱ υἱὸς βασιλεῖς Iεροβααλ τῶν εἰς Aμορραίων *συχεμ οἱ πρὸς ἐν ἀδελφοὺς τῷ μητρὸς πέραν αὐτοῦ τοῦ καὶ Iορδάνου ἐλάλησεν οἱ πρὸς ἐν αὐτοὺς τῇ καὶ ὀρεινῇ πρὸς καὶ πᾶσαν οἱ συγγένειαν ἐν οἴκου τῇ πατρὸς πεδινῇ μητρὸς καὶ αὐτοῦ οἱ λέγων ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάςης τῆς μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ Ἀντιλιβάνῳ καὶ οἱ *χετταῖοι καὶ οἱ *χαναναῖοι καὶ οἱ *φερεζαῖοι καὶ οἱ Eυαῖοι καὶ οἱ Aμορραῖοι καὶ οἱ *γεργεσαῖοι καὶ οἱ Iεβουσαῖοι

2. συνήλθοσαν λαλήσατε ἐπὶ δὴ τὸ ἐν αὐτὸ τοῖς ἐκπολεμῆσαι ὠσὶν Ἰησοῦν πάντων καὶ τῶν Iσραηλ ἀνδρῶν ἅμα *συχεμ πάντες τί τὸ ἀγαθὸν ὑμῖν κυριεῦσαι ὑμῶν ἑβδομήκοντα ἄνδρας πάντας υἱοὺς Iεροβααλ κυριεύειν ὑμῶν ἄνδρα ἕνα καὶ μνήσθητε ὅτι ὀστοῦν ὑμῶν καὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμι

3. καὶ καὶ οἱ ἐλάλησαν κατοικοῦντες περὶ *γαβαων αὐτοῦ ἤκουσαν οἱ πάντα ἀδελφοὶ ὅσα τῆς ἐποίησεν μητρὸς κύριος αὐτοῦ τῇ ἐν Iεριχω τοῖς καὶ ὠσὶν τῇ πάντων *γαι τῶν ἀνδρῶν *συχεμ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ ἔκλινεν καρδία αὐτῶν ὀπίσω Aβιμελεχ ὅτι εἶπαν ἀδελφὸς ἡμῶν ἐστιν

4. καὶ καὶ ἐποίησαν ἔδωκαν καί αὐτῷ γε ἑβδομήκοντα αὐτοὶ ἀργυρίου μετὰ ἐξ πανουργίας οἴκου καὶ *βααλβεριθ ἐλθόντες καὶ ἐπεσιτίσαντο ἐμισθώσατο καὶ ἑαυτῷ ἡτοιμάσαντο Aβιμελεχ καὶ ἄνδρας λαβόντες κενοὺς σάκκους καὶ παλαιοὺς δειλούς ἐπὶ καὶ τῶν ἐπορεύθησαν ὄνων ὀπίσω αὐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατερρωγότας ἀποδεδεμένους

5. καὶ καὶ τὰ εἰσῆλθεν κοῖλα εἰς τῶν τὸν ὑποδημάτων οἶκον αὐτῶν τοῦ καὶ πατρὸς τὰ αὐτοῦ σανδάλια εἰς αὐτῶν Eφραθα παλαιὰ καὶ καὶ ἀπέκτεινεν καταπεπελματωμένα τοὺς ἐν ἀδελφοὺς τοῖς αὐτοῦ ποσὶν υἱοὺς αὐτῶν Iεροβααλ καὶ ἑβδομήκοντα τὰ ἄνδρας ἱμάτια ἐπὶ αὐτῶν λίθον πεπαλαιωμένα ἕνα ἐπάνω καὶ αὐτῶν κατελείφθη καὶ Iωαθαν υἱὸς ἄρτος Iεροβααλ αὐτῶν τοῦ νεώτερος ἐπισιτισμοῦ ὅτι ξηρὸς ἐκρύβη καὶ εὐρωτιῶν καὶ βεβρωμένος

6. καὶ καὶ ἤλθοσαν συνήχθησαν πρὸς πάντες Ἰησοῦν ἄνδρες εἰς *σικιμων τὴν καὶ παρεμβολὴν πᾶς Iσραηλ οἶκος εἰς *βηθμααλων *γαλγαλα καὶ καὶ ἐπορεύθησαν εἶπαν καὶ πρὸς ἐβασίλευσαν Ἰησοῦν τὸν καὶ Aβιμελεχ Iσραηλ πρὸς ἐκ τῇ γῆς βαλάνῳ μακρόθεν τῇ ἥκαμεν εὑρετῇ καὶ τῆς νῦν στάσεως διάθεσθε τῆς ἡμῖν ἐν διαθήκην *σικιμοις

7. καὶ καὶ εἶπαν ἀνηγγέλη οἱ τῷ υἱοὶ Iωαθαν Iσραηλ καὶ πρὸς ἐπορεύθη τὸν καὶ *χορραῖον ἔστη ὅρα ἐπὶ μὴ κορυφὴν ἐν ὄρους ἐμοὶ *γαριζιν κατοικεῖς καὶ καὶ ἐπῆρεν πῶς τὴν σοι φωνὴν διαθῶμαι αὐτοῦ διαθήκην καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀκούσατέ μου ἄνδρες *σικιμων καὶ ἀκούσεται ὑμῶν θεός

8. καὶ πορευόμενα εἶπαν ἐπορεύθη πρὸς τὰ Ἰησοῦν ξύλα οἰκέται τοῦ σού χρῖσαι ἐσμεν ἐφ' καὶ ἑαυτὰ εἶπεν βασιλέα πρὸς καὶ αὐτοὺς εἶπον Ἰησοῦς τῇ πόθεν ἐλαίᾳ ἐστὲ βασίλευσον καὶ ἐφ' πόθεν ἡμῶν παραγεγόνατε

9. καὶ καὶ εἶπαν εἶπεν ἐκ αὐτοῖς γῆς μακρόθεν ἐλαία σφόδρα μὴ ἥκασιν ἀπολείψασα οἱ τὴν παῖδές πιότητά σου μου ἐν ἐν ὀνόματι κυρίου δοξάσουσι τοῦ τὸν θεοῦ θεὸν σου ἄνδρες ἀκηκόαμεν πορεύσομαι γὰρ κινεῖσθαι τὸ ἐπὶ ὄνομα τῶν αὐτοῦ ξύλων καὶ ὅσα ἐποίησεν ἐν Aἰγύπτῳ

10. καὶ καὶ ὅσα εἶπον ἐποίησεν τὰ τοῖς ξύλα βασιλεῦσιν τῇ τῶν συκῇ Aμορραίων δεῦρο οἳ βασίλευσον ἦσαν ἐφ' πέραν ἡμῶν τοῦ Iορδάνου τῷ *σηων βασιλεῖ Eσεβων καὶ τῷ Ωγ βασιλεῖ τῆς *βασαν ὃς κατῴκει ἐν Aσταρωθ καὶ ἐν Eδραι+ν

11. καὶ καὶ ἀκούσαντες εἶπεν εἶπαν αὐτοῖς πρὸς ἡμᾶς συκῆ οἱ μὴ πρεσβύτεροι ἀπολείψασα ἡμῶν ἐγὼ καὶ τὴν πάντες γλυκύτητά οἱ μου κατοικοῦντες καὶ τὴν τὰ γῆν γενήματά ἡμῶν μου λέγοντες τὰ λάβετε ἀγαθὰ ἑαυτοῖς πορεύσομαι ἐπισιτισμὸν κινεῖσθαι εἰς ἐπὶ τὴν τῶν ὁδὸν ξύλων καὶ πορεύθητε εἰς συνάντησιν αὐτῶν καὶ ἐρεῖτε πρὸς αὐτούς οἰκέται σού ἐσμεν καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην

12. οὗτοι καὶ οἱ εἶπαν ἄρτοι τὰ θερμοὺς ξύλα ἐφωδιάσθημεν πρὸς αὐτοὺς τὴν ἐν ἄμπελον τῇ δεῦρο ἡμέρᾳ σὺ βασίλευσον ἐξήλθομεν ἐφ' παραγενέσθαι ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς νῦν δὲ ἐξηράνθησαν καὶ γεγόνασιν βεβρωμένοι

13. καὶ καὶ οὗτοι εἶπεν οἱ αὐτοῖς ἀσκοὶ τοῦ ἄμπελος οἴνου μὴ οὓς ἀπολείψασα ἐπλήσαμεν τὸν καινούς οἶνόν καὶ μου οὗτοι τὸν ἐρρώγασιν εὐφραίνοντα καὶ θεὸν τὰ καὶ ἱμάτια ἀνθρώπους ἡμῶν πορεύσομαι καὶ κινεῖσθαι τὰ ἐπὶ ὑποδήματα τῶν ἡμῶν ξύλων πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα

14. καὶ καὶ ἔλαβον εἶπαν οἱ πάντα ἄρχοντες τὰ τοῦ ξύλα ἐπισιτισμοῦ τῇ αὐτῶν ῥάμνῳ καὶ δεῦρο κύριον σὺ οὐκ βασίλευσον ἐπηρώτησαν ἐφ' ἡμῶν

15. καὶ καὶ ἐποίησεν εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς ῥάμνος αὐτοὺς πρὸς εἰρήνην τὰ καὶ ξύλα διέθετο εἰ πρὸς ἐν αὐτοὺς ἀληθείᾳ διαθήκην χρίετέ τοῦ με διασῶσαι ὑμεῖς αὐτούς τοῦ καὶ βασιλεύειν ὤμοσαν ἐφ' αὐτοῖς ὑμᾶς οἱ δεῦτε ἄρχοντες ὑπόστητε τῆς ἐν συναγωγῆς τῇ σκιᾷ μου καὶ εἰ μή ἐξέλθῃ πῦρ ἀπ' ἐμοῦ καὶ καταφάγῃ τὰς κέδρους τοῦ *λιβάνου

16. καὶ καὶ ἐγένετο νῦν μετὰ εἰ τρεῖς ἐν ἡμέρας ἀληθείᾳ μετὰ καὶ τὸ τελειότητι διαθέσθαι ἐποιήσατε πρὸς καὶ αὐτοὺς ἐβασιλεύσατε διαθήκην τὸν ἤκουσαν Aβιμελεχ ὅτι καὶ ἐγγύθεν εἰ αὐτῶν ἀγαθωσύνην εἰσιν ἐποιήσατε καὶ μετὰ ὅτι Iεροβααλ ἐν καὶ αὐτοῖς μετὰ κατοικοῦσιν τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ εἰ ὡς ἀνταπόδοσις χειρὸς αὐτοῦ ἐποιήσατε αὐτῷ

17. καὶ ὡς ἀπῆραν παρετάξατο οἱ υἱοὶ πατήρ Iσραηλ μου καὶ ὑπὲρ ἦλθον ὑμῶν εἰς καὶ τὰς ἐξέρριψεν πόλεις τὴν αὐτῶν ψυχὴν αἱ αὐτοῦ δὲ ἐξ πόλεις ἐναντίας αὐτῶν καὶ *γαβαων ἐρρύσατο καὶ ὑμᾶς *κεφιρα ἐκ καὶ χειρὸς *βηρωθ *μαδιαμ καὶ πόλις Iαριν

18. καὶ καὶ οὐκ ὑμεῖς ἐμαχέσαντο ἐπανέστητε αὐτοῖς ἐπὶ οἱ τὸν υἱοὶ οἶκον Iσραηλ τοῦ ὅτι πατρός ὤμοσαν μου αὐτοῖς σήμερον πάντες καὶ οἱ ἀπεκτείνατε ἄρχοντες τοὺς κύριον υἱοὺς τὸν αὐτοῦ θεὸν ἑβδομήκοντα Iσραηλ ἄνδρας καὶ ἐπὶ διεγόγγυσαν λίθον πᾶσα ἕνα καὶ συναγωγὴ ἐβασιλεύσατε ἐπὶ τὸν τοῖς Aβιμελεχ ἄρχουσιν υἱὸν παιδίσκης αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας *σικιμων ὅτι ἀδελφὸς ὑμῶν ἐστιν

19. καὶ καὶ εἶπαν εἰ οἱ ἐν ἄρχοντες ἀληθείᾳ πάσῃ καὶ τῇ τελειότητι συναγωγῇ ἐποιήσατε ἡμεῖς μετὰ ὠμόσαμεν Iεροβααλ αὐτοῖς καὶ κύριον μετὰ τὸν τοῦ θεὸν οἴκου Iσραηλ αὐτοῦ καὶ ἐν νῦν τῇ οὐ ἡμέρᾳ δυνησόμεθα ταύτῃ ἅψασθαι εὐφρανθείητε αὐτῶν ἐν Aβιμελεχ καὶ εὐφρανθείη καί γε αὐτὸς ἐφ' ὑμῖν

20. τοῦτο εἰ ποιήσομεν δὲ ζωγρῆσαι οὐ αὐτούς ἐξέλθοι καὶ πῦρ περιποιησόμεθα ἀπὸ αὐτούς Aβιμελεχ καὶ καὶ οὐκ φάγοι ἔσται τοὺς καθ' ἄνδρας ἡμῶν *σικιμων ὀργὴ καὶ διὰ τὸν τὸν οἶκον ὅρκον *βηθμααλλων ὃν καὶ ὠμόσαμεν ἐξέλθοι αὐτοῖς πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν *σικιμων καὶ ἐκ τοῦ οἴκου *βηθμααλλων καὶ καταφάγοι τὸν Aβιμελεχ

21. ζήσονται καὶ καὶ ἔφυγεν ἔσονται Iωαθαν ξυλοκόποι καὶ καὶ ἀπέδρα ὑδροφόροι καὶ πάσῃ ἐπορεύθη τῇ ἕως συναγωγῇ *βαιηρ καθάπερ καὶ εἶπαν ᾤκησεν αὐτοῖς ἐκεῖ οἱ ἀπὸ ἄρχοντες προσώπου Aβιμελεχ ἀδελφοῦ αὐτοῦ

22. καὶ καὶ συνεκάλεσεν ἦρξεν αὐτοὺς Aβιμελεχ Ἰησοῦς ἐπὶ καὶ Iσραηλ εἶπεν τρία αὐτοῖς ἔτη διὰ τί παρελογίσασθέ με λέγοντες μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἐσμεν σφόδρα ὑμεῖς δὲ ἐγχώριοί ἐστε τῶν κατοικούντων ἐν ἡμῖν

23. καὶ καὶ νῦν ἐξαπέστειλεν ἐπικατάρατοί ἐστε θεὸς οὐ πνεῦμα μὴ πονηρὸν ἐκλίπῃ ἀνὰ ἐξ μέσον ὑμῶν Aβιμελεχ δοῦλος καὶ οὐδὲ ἀνὰ ξυλοκόπος μέσον ἐμοὶ τῶν καὶ ἀνδρῶν τῷ *σικιμων θεῷ καὶ μου ἠθέτησαν ἄνδρες *σικιμων ἐν τῷ οἴκῳ Aβιμελεχ

24. καὶ τοῦ ἀπεκρίθησαν ἐπαγαγεῖν τῷ τὴν Ἰησοῖ ἀδικίαν λέγοντες τῶν ἀνηγγέλη ἑβδομήκοντα ἡμῖν υἱῶν ὅσα Iεροβααλ συνέταξεν καὶ κύριος τὰ αἵματα θεός αὐτῶν σου τοῦ *μωυσῇ θεῖναι τῷ ἐπὶ παιδὶ Aβιμελεχ αὐτοῦ τὸν δοῦναι ἀδελφὸν ὑμῖν αὐτῶν τὴν ὃς γῆν ἀπέκτεινεν ταύτην αὐτούς καὶ καὶ ἐξολεθρεῦσαι ἐπὶ ἡμᾶς ἄνδρας καὶ *σικιμων πάντας ὅτι τοὺς ἐνίσχυσαν κατοικοῦντας τὰς ἐπ' χεῖρας αὐτῆς αὐτοῦ ἀπὸ ἀποκτεῖναι προσώπου τοὺς ὑμῶν ἀδελφοὺς καὶ αὐτοῦ ἐφοβήθημεν σφόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο

25. καὶ καὶ νῦν ἔθηκαν ἰδοὺ αὐτῷ ἡμεῖς οἱ ὑποχείριοι ἄνδρες ὑμῖν *σικιμων ὡς ἐνεδρεύοντας ἀρέσκει ἐπὶ ὑμῖν τὰς καὶ κεφαλὰς ὡς τῶν δοκεῖ ὀρέων ὑμῖν καὶ ποιήσατε διήρπαζον ἡμῖν πάντα ὃς παρεπορεύετο ἐπ' αὐτοὺς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Aβιμελεχ

26. καὶ καὶ ἐποίησαν ἦλθεν αὐτοῖς *γααλ οὕτως υἱὸς καὶ Iωβηλ ἐξείλατο καὶ αὐτοὺς οἱ Ἰησοῦς ἀδελφοὶ ἐν αὐτοῦ τῇ καὶ ἡμέρᾳ παρῆλθον ἐκείνῃ ἐν ἐκ *σικιμοις χειρῶν καὶ υἱῶν ἦλπισαν Iσραηλ ἐν καὶ αὐτῷ οὐκ οἱ ἀνεῖλον ἄνδρες αὐτούς *σικιμων

27. καὶ καὶ κατέστησεν ἐξῆλθον αὐτοὺς εἰς Ἰησοῦς ἀγρὸν ἐν καὶ τῇ ἐτρύγησαν ἡμέρᾳ τοὺς ἐκείνῃ ἀμπελῶνας ξυλοκόπους αὐτῶν καὶ καὶ ὑδροφόρους ἐπάτησαν πάσῃ καὶ τῇ ἐποίησαν συναγωγῇ ελλουλιμ καὶ καὶ τῷ εἰσήνεγκαν θυσιαστηρίῳ εἰς τοῦ οἶκον θεοῦ θεοῦ διὰ αὐτῶν τοῦτο καὶ ἐγένοντο ἔφαγον οἱ καὶ κατοικοῦντες ἔπιον *γαβαων καὶ ξυλοκόποι κατηράσαντο καὶ τὸν ὑδροφόροι Aβιμελεχ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θεοῦ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ εἰς τὸν τόπον ὃν ἐὰν ἐκλέξηται κύριος

28. καὶ εἶπεν *γααλ υἱὸς Iωβηλ τίς ἐστιν Aβιμελεχ καὶ τίς ἐστιν υἱὸς *συχεμ ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ οὐχ υἱὸς Iεροβααλ καὶ *ζεβουλ ἐπίσκοπος αὐτοῦ δοῦλος αὐτοῦ σὺν τοῖς ἀνδράσιν Eμμωρ πατρὸς *συχεμ καὶ τί ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ ἡμεῖς

29. καὶ τίς δῴη τὸν λαὸν τοῦτον ἐν χειρί μου καὶ μεταστήσω τὸν Aβιμελεχ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν πλήθυνον τὴν δύναμίν σου καὶ ἔξελθε

30. καὶ ἤκουσεν *ζεβουλ ἄρχων τῆς πόλεως τοὺς λόγους *γααλ υἱοῦ Iωβηλ καὶ ὠργίσθη θυμῷ αὐτός

31. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Aβιμελεχ ἐν κρυφῇ λέγων ἰδοὺ *γααλ υἱὸς Iωβηλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔρχονται εἰς *συχεμ καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ περικάθηνται τὴν πόλιν ἐπὶ σέ

32. καὶ νῦν ἀναστὰς νυκτὸς σὺ καὶ λαὸς μετὰ σοῦ καὶ ἐνέδρευσον ἐν τῷ ἀγρῷ

33. καὶ ἔσται τὸ πρωὶ ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον ὀρθριεῖς καὶ ἐκτενεῖς ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἰδοὺ αὐτὸς καὶ λαὸς μετ' αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρὸς σέ καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὅσα ἂν εὕρῃ χείρ σου

34. καὶ ἀνέστη Aβιμελεχ καὶ πᾶς λαὸς μετ' αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἐνήδρευσαν ἐπὶ *συχεμ τέτρασιν ἀρχαῖς

35. καὶ ἐξῆλθεν *γααλ υἱὸς Iωβηλ καὶ ἔστη πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ ἀνέστη Aβιμελεχ καὶ λαὸς μετ' αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου

36. καὶ εἶδεν *γααλ υἱὸς Iωβηλ τὸν λαὸν καὶ εἶπεν πρὸς *ζεβουλ ἰδοὺ λαὸς καταβαίνει ἀπὸ κεφαλῶν τῶν ὀρέων καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν *ζεβουλ τὴν σκιὰν τῶν ὀρέων σὺ βλέπεις ὡς ἄνδρας

37. καὶ προσέθετο ἔτι *γααλ τοῦ λαλῆσαι καὶ εἶπεν ἰδοὺ λαὸς καταβαίνων κατὰ θάλαςαν ἀπὸ τοῦ ἐχόμενα ὀμφαλοῦ τῆς γῆς καὶ ἀρχὴ ἑτέρα ἔρχεται διὰ ὁδοῦ Hλωνμαωνενιμ

38. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν *ζεβουλ καὶ ποῦ ἐστιν τὸ στόμα σου ὡς ἐλάλησας τίς ἐστιν Aβιμελεχ ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ μὴ οὐχὶ οὗτος λαός ὃν ἐξουδένωσας ἔξελθε δὴ νῦν καὶ παράταξαι αὐτῷ

39. καὶ ἐξῆλθεν *γααλ ἐνώπιον ἀνδρῶν *συχεμ καὶ παρετάξατο πρὸς Aβιμελεχ

40. καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Aβιμελεχ καὶ ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔπεσαν τραυματίαι πολλοὶ ἕως τῆς θύρας τῆς πύλης

41. καὶ εἰσῆλθεν Aβιμελεχ ἐν Aρημα καὶ ἐξέβαλεν *ζεβουλ τὸν *γααλ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μὴ οἰκεῖν ἐν *συχεμ

42. καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξῆλθεν λαὸς εἰς τὸν ἀγρόν καὶ ἀνήγγειλεν τῷ Aβιμελεχ

43. καὶ ἔλαβεν τὸν λαὸν καὶ διεῖλεν αὐτοὺς εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἐνήδρευσεν ἐν ἀγρῷ καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ λαὸς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἀνέστη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτούς

44. καὶ Aβιμελεχ καὶ οἱ ἀρχηγοὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ἐξέτειναν καὶ ἔστησαν παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης τῆς πόλεως καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξέτειναν ἐπὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἐπάταξαν αὐτούς

45. καὶ Aβιμελεχ παρετάςετο ἐν τῇ πόλει ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινεν καὶ καθεῖλεν τὴν πόλιν καὶ ἔσπειρεν εἰς ἅλας

46. καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἄνδρες πύργων *συχεμ καὶ ἦλθον εἰς συνέλευσιν *βαιθηλβεριθ

47. καὶ ἀνηγγέλη τῷ Aβιμελεχ ὅτι συνήχθησαν πάντες οἱ ἄνδρες πύργων *συχεμ

48. καὶ ἀνέβη Aβιμελεχ εἰς ὄρος Eρμων καὶ πᾶς λαὸς μετ' αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν Aβιμελεχ τὰς ἀξίνας ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἔκοψεν κλάδον ξύλου καὶ ἦρεν καὶ ἔθηκεν ἐπ' ὤμων αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τῷ μετ' αὐτοῦ εἴδετέ με ποιοῦντα ταχέως ποιήσατε ὡς ἐγώ

49. καὶ ἔκοψαν καί γε ἀνὴρ κλάδον πᾶς ἀνὴρ καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω Aβιμελεχ καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν καὶ ἐνεπύρισαν ἐπ' αὐτοὺς τὴν συνέλευσιν ἐν πυρί καὶ ἀπέθανον καί γε πάντες οἱ ἄνδρες πύργου *σικιμων ὡς χίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες

50. καὶ ἐπορεύθη Aβιμελεχ ἐκ *βαιθηλβεριθ καὶ παρενέβαλεν ἐν *θηβης καὶ κατέλαβεν αὐτήν

51. καὶ πύργος ἰσχυρὸς ἦν ἐν μέσῳ τῆς πόλεως καὶ ἔφυγον ἐκεῖ πάντες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες τῆς πόλεως καὶ ἔκλεισαν ἔξωθεν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ πύργου

52. καὶ ἦλθεν Aβιμελεχ ἕως τοῦ πύργου καὶ παρετάξαντο αὐτῷ καὶ ἤγγισεν Aβιμελεχ ἕως τῆς θύρας τοῦ πύργου τοῦ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν πυρί

53. καὶ ἔρριψεν γυνὴ μία κλάσμα ἐπιμυλίου ἐπὶ κεφαλὴν Aβιμελεχ καὶ ἔκλασεν τὸ κρανίον αὐτοῦ

54. καὶ ἐβόησεν ταχὺ πρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ σπάσον τὴν ῥομφαίαν μου καὶ θανάτωσόν με μήποτε εἴπωσιν γυνὴ ἀπέκτεινεν αὐτόν καὶ ἐξεκέντησεν αὐτὸν τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν

55. καὶ εἶδεν ἀνὴρ Iσραηλ ὅτι ἀπέθανεν Aβιμελεχ καὶ ἐπορεύθησαν ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ

56. καὶ ἐπέστρεψεν θεὸς τὴν πονηρίαν Aβιμελεχ ἣν ἐποίησεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺς ἑβδομήκοντα ἀδελφοὺς αὐτοῦ

57. καὶ τὴν πᾶσαν πονηρίαν ἀνδρῶν *συχεμ ἐπέστρεψεν θεὸς εἰς κεφαλὴν αὐτῶν καὶ ἐπῆλθεν ἐπ' αὐτοὺς κατάρα Iωαθαν υἱοῦ IεροβααλParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.