LXX Joshua 8
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ εἶπεν εἶπαν κύριος πρὸς πρὸς *γεδεων Ἰησοῦν ἀνὴρ μὴ Eφραιμ φοβηθῇς τί μηδὲ τὸ δειλιάσῃς ῥῆμα λαβὲ τοῦτο μετὰ ἐποίησας σοῦ ἡμῖν τοὺς τοῦ ἄνδρας μὴ πάντας καλέσαι τοὺς ἡμᾶς πολεμιστὰς ὅτε καὶ ἐπορεύθης ἀναστὰς παρατάξασθαι ἀνάβηθι ἐν εἰς *μαδιαμ *γαι καὶ ἰδοὺ διελέξαντο δέδωκα πρὸς εἰς αὐτὸν τὰς ἰσχυρῶς χεῖράς σου τὸν βασιλέα *γαι καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ

2. καὶ καὶ ποιήσεις εἶπεν τὴν πρὸς *γαι αὐτούς ὃν τί τρόπον ἐποίησα ἐποίησας νῦν τὴν καθὼς Iεριχω ὑμεῖς καὶ τὸν οὐχὶ βασιλέα κρεῖςον αὐτῆς ἐπιφυλλὶς καὶ Eφραιμ τὴν προνομὴν τρυγητὸς τῶν Aβιεζερ κτηνῶν προνομεύσεις σεαυτῷ κατάστησον δὲ σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς τὰ ὀπίσω

3. καὶ ἐν ἀνέστη χειρὶ Ἰησοῦς ὑμῶν καὶ παρέδωκεν πᾶς κύριος τοὺς λαὸς ἄρχοντας *μαδιαμ πολεμιστὴς τὸν ὥστε Ωρηβ ἀναβῆναι καὶ εἰς τὸν *γαι *ζηβ ἐπέλεξεν καὶ δὲ τί Ἰησοῦς ἠδυνήθην τριάκοντα ποιῆσαι χιλιάδας ὡς ἀνδρῶν ὑμεῖς δυνατοὺς τότε ἐν ἀνέθη ἰσχύι τὸ καὶ πνεῦμα ἀπέστειλεν αὐτῶν αὐτοὺς ἀπ' νυκτός αὐτοῦ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον

4. καὶ καὶ ἐνετείλατο ἦλθεν αὐτοῖς *γεδεων λέγων ἐπὶ ὑμεῖς τὸν ἐνεδρεύσατε Iορδάνην ὀπίσω καὶ τῆς διέβη πόλεως αὐτὸς μὴ καὶ μακρὰν οἱ γίνεσθε τριακόσιοι ἀπὸ ἄνδρες τῆς οἱ πόλεως μετ' καὶ αὐτοῦ ἔσεσθε πεινῶντες πάντες καὶ ἕτοιμοι διώκοντες

5. καὶ καὶ ἐγὼ εἶπεν καὶ τοῖς πάντες ἀνδράσιν οἱ *σοκχωθ μετ' δότε ἐμοῦ δὴ προσάξομεν ἄρτους πρὸς εἰς τὴν τροφὴν πόλιν τῷ καὶ λαῷ ἔσται τούτῳ ὡς τῷ ἂν ἐν ἐξέλθωσιν ποσίν οἱ μου κατοικοῦντες ὅτι *γαι ἐκλείπουσιν εἰς καὶ συνάντησιν ἰδοὺ ἡμῖν ἐγώ καθάπερ εἰμι καὶ διώκων πρῴην ὀπίσω καὶ τοῦ φευξόμεθα *ζεβεε ἀπὸ καὶ προσώπου *σελμανα αὐτῶν βασιλέων *μαδιαμ

6. καὶ καὶ ὡς εἶπον ἂν οἱ ἐξέλθωσιν ἄρχοντες ὀπίσω *σοκχωθ ἡμῶν μὴ ἀποσπάσομεν χεὶρ αὐτοὺς *ζεβεε ἀπὸ καὶ τῆς *σελμανα πόλεως νῦν καὶ ἐν ἐροῦσιν χειρί φεύγουσιν σου οὗτοι οὐ ἀπὸ δώσομεν προσώπου τῇ ἡμῶν δυνάμει ὃν σου τρόπον ἄρτους καὶ ἔμπροσθεν

7. ὑμεῖς καὶ δὲ εἶπεν ἐξαναστήσεσθε *γεδεων ἐκ διὰ τῆς τοῦτο ἐνέδρας ἐν καὶ τῷ πορεύσεσθε δοῦναι εἰς κύριον τὴν τὸν πόλιν *ζεβεε καὶ *σελμανα ἐν χειρί μου καὶ ἐγὼ ἀλοήσω τὰς σάρκας ὑμῶν ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς ἐρήμου καὶ ἐν ταῖς αβαρκηνιν

8. κατὰ καὶ τὸ ἀνέβη ῥῆμα ἐκεῖθεν τοῦτο εἰς ποιήσετε *φανουηλ ἰδοὺ καὶ ἐντέταλμαι ἐλάλησεν ὑμῖν πρὸς αὐτοὺς ὡσαύτως καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες *φανουηλ ὃν τρόπον ἀπεκρίθησαν ἄνδρες *σοκχωθ

9. καὶ καὶ ἀπέστειλεν εἶπεν αὐτοὺς *γεδεων Ἰησοῦς πρὸς καὶ ἄνδρας ἐπορεύθησαν *φανουηλ εἰς ἐν τὴν ἐπιστροφῇ ἐνέδραν μου καὶ μετ' ἐνεκάθισαν εἰρήνης ἀνὰ τὸν μέσον πύργον *βαιθηλ τοῦτον καὶ κατασκάψω ἀνὰ μέσον *γαι ἀπὸ θαλάςης τῆς *γαι

10. καὶ καὶ ὀρθρίσας *ζεβεε Ἰησοῦς καὶ τὸ *σελμανα πρωὶ ἐν ἐπεσκέψατο *καρκαρ τὸν καὶ λαόν καὶ παρεμβολὴ ἀνέβησαν αὐτῶν αὐτὸς μετ' καὶ αὐτῶν οἱ ὡσεὶ πρεσβύτεροι δέκα κατὰ πέντε πρόσωπον χιλιάδες τοῦ πάντες λαοῦ οἱ ἐπὶ καταλελειμμένοι *γαι ἀπὸ πάσης παρεμβολῆς ἀλλοφύλων καὶ οἱ πεπτωκότες ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν

11. καὶ καὶ πᾶς ἀνέβη *γεδεων λαὸς ὁδὸν τῶν πολεμιστὴς σκηνούντων μετ' ἐν αὐτοῦ σκηναῖς ἀνέβησαν ἀπὸ καὶ ἀνατολῶν πορευόμενοι τῆς ἦλθον *ναβαι ἐξ καὶ ἐναντίας Iεγεβαλ τῆς καὶ πόλεως ἐπάταξεν ἀπ' τὴν ἀνατολῶν παρεμβολήν καὶ παρεμβολὴ ἦν πεποιθυῖα

12. καὶ καὶ τὰ ἔφυγον ἔνεδρα *ζεβεε τῆς καὶ πόλεως *σελμανα ἀπὸ καὶ θαλάςης ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐκράτησεν τοὺς δύο βασιλεῖς *μαδιαμ τὸν *ζεβεε καὶ τὸν *σελμανα καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν ἐξέστησεν

13. καὶ ἐπέστρεψεν *γεδεων υἱὸς Iωας ἀπὸ τῆς παρατάξεως ἀπὸ ἐπάνωθεν τῆς παρατάξεως Aρες

14. καὶ καὶ ἐγένετο συνέλαβεν ὡς παιδάριον εἶδεν ἀπὸ βασιλεὺς τῶν *γαι ἀνδρῶν ἔσπευσεν *σοκχωθ καὶ καὶ ἐξῆλθεν ἐπηρώτησεν εἰς αὐτόν συνάντησιν καὶ αὐτοῖς ἔγραψεν ἐπ' πρὸς εὐθείας αὐτὸν εἰς τὰ τὸν ὀνόματα πόλεμον τῶν αὐτὸς ἀρχόντων καὶ *σοκχωθ πᾶς καὶ τῶν λαὸς πρεσβυτέρων αὐτῶν μετ' ἑβδομήκοντα αὐτοῦ καὶ καὶ ἑπτὰ αὐτὸς ἄνδρας οὐκ ᾔδει ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστιν ὀπίσω τῆς πόλεως

15. καὶ καὶ εἶδεν παρεγένετο καὶ *γεδεων ἀνεχώρησεν πρὸς Ἰησοῦς τοὺς καὶ ἄρχοντας Iσραηλ *σοκχωθ ἀπὸ καὶ προσώπου εἶπεν αὐτῶν ἰδοὺ *ζεβεε καὶ *σελμανα ἐν οἷς ὠνειδίσατέ με λέγοντες μὴ χεὶρ *ζεβεε καὶ *σελμανα νῦν ἐν χειρί σου ὅτι δώσομεν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἐκλείπουσιν ἄρτους

16. καὶ καὶ κατεδίωξαν ἔλαβεν ὀπίσω τοὺς τῶν πρεσβυτέρους υἱῶν τῆς Iσραηλ πόλεως καὶ ἐν αὐτοὶ ταῖς ἀπέστησαν ἀκάνθαις ἀπὸ τῆς τῆς ἐρήμου πόλεως καὶ ταῖς βαρακηνιμ καὶ ἠλόησεν ἐν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως

17. οὐ καὶ κατελείφθη τὸν οὐθεὶς πύργον ἐν *φανουηλ τῇ κατέστρεψεν *γαι καὶ ὃς ἀπέκτεινεν οὐ τοὺς κατεδίωξεν ἄνδρας ὀπίσω τῆς Iσραηλ πόλεως καὶ κατέλιπον τὴν πόλιν ἀνεῳγμένην καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Iσραηλ

18. καὶ καὶ εἶπεν εἶπεν κύριος πρὸς πρὸς *ζεβεε Ἰησοῦν καὶ ἔκτεινον *σελμανα τὴν ποῦ χεῖρά οἱ σου ἄνδρες ἐν οὓς τῷ ἀπεκτείνατε γαίσῳ ἐν τῷ *θαβωρ ἐν καὶ τῇ εἶπαν χειρί ὡς σου σύ ἐπὶ ὣς τὴν αὐτοὶ πόλιν εἰς εἰς ὁμοίωμα γὰρ υἱοῦ τὰς βασιλέως χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτήν καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξαναστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν καὶ ἐξέτεινεν Ἰησοῦς τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὸν γαῖσον ἐπὶ τὴν πόλιν

19. καὶ καὶ τὰ εἶπεν ἔνεδρα *γεδεων ἐξανέστησαν ἀδελφοί ἐν μου τάχει καὶ ἐκ υἱοὶ τοῦ τῆς τόπου μητρός αὐτῶν μου καὶ ἦσαν ἐξήλθοσαν ζῇ ὅτε κύριος ἐξέτεινεν εἰ τὴν ἐζωογονήκειτε χεῖρα αὐτούς καὶ οὐκ ἤλθοσαν ἂν ἐπὶ ἀπέκτεινα τὴν ὑμᾶς πόλιν καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν ἐν πυρί

20. καὶ καὶ περιβλέψαντες εἶπεν οἱ Iεθερ κάτοικοι τῷ *γαι πρωτοτόκῳ εἰς αὐτοῦ τὰ ἀναστὰς ὀπίσω ἀπόκτεινον αὐτῶν αὐτούς καὶ καὶ ἐθεώρουν οὐκ καπνὸν ἔσπασεν ἀναβαίνοντα τὸ ἐκ παιδάριον τῆς τὴν πόλεως ῥομφαίαν εἰς αὐτοῦ τὸν ὅτι οὐρανόν ἐφοβήθη καὶ ὅτι οὐκέτι ἔτι εἶχον νεώτερος ποῦ ἦν φύγωσιν ὧδε ὧδε

21. καὶ καὶ Ἰησοῦς εἶπεν καὶ *ζεβεε πᾶς καὶ Iσραηλ *σελμανα εἶδον ἀνάστα ὅτι σὺ ἔλαβον καὶ τὰ συνάντησον ἔνεδρα ἡμῖν τὴν ὅτι πόλιν ὡς καὶ ἀνδρὸς ὅτι ἀνέβη δύναμίς σου καπνὸς καὶ τῆς ἀνέστη πόλεως *γεδεων εἰς καὶ τὸν ἀπέκτεινεν οὐρανόν τὸν καὶ *ζεβεε μεταβαλόμενοι καὶ ἐπάταξαν τὸν τοὺς *σελμανα ἄνδρας καὶ τῆς ἔλαβεν *γαι τοὺς μηνίσκους τοὺς ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν

22. καὶ καὶ οὗτοι εἶπον ἐξήλθοσαν ἀνὴρ ἐκ Iσραηλ τῆς πρὸς πόλεως *γεδεων εἰς κύριε συνάντησιν ἄρξον καὶ ἡμῶν ἐγενήθησαν καὶ ἀνὰ σὺ μέσον καὶ τῆς παρεμβολῆς υἱός οὗτοι σου ἐντεῦθεν ὅτι καὶ σὺ οὗτοι ἔσωσας ἐντεῦθεν ἡμᾶς καὶ ἐκ ἐπάταξαν χειρὸς ἕως *μαδιαμ τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεφευγότα

23. καὶ καὶ τὸν εἶπεν βασιλέα πρὸς τῆς αὐτοὺς *γαι *γεδεων συνέλαβον οὐκ ζῶντα ἄρξω καὶ ἐγώ προσήγαγον καὶ αὐτὸν οὐκ πρὸς ἄρξει Ἰησοῦν υἱός μου ἐν ὑμῖν κύριος ἄρξει ὑμῶν

24. καὶ καὶ ὡς εἶπεν ἐπαύσαντο *γεδεων οἱ πρὸς υἱοὶ αὐτούς Iσραηλ αἰτήσομαι ἀποκτέννοντες παρ' πάντας ὑμῶν τοὺς αἴτημα ἐν καὶ τῇ δότε *γαι μοι τοὺς ἀνὴρ ἐν ἐνώτιον τοῖς ἐκ πεδίοις σκύλων καὶ αὐτοῦ ἐν ὅτι τῷ ἐνώτια ὄρει χρυσᾶ ἐπὶ αὐτοῖς τῆς ὅτι καταβάσεως Iσμαηλῖται οὗ ἦσαν κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπ' αὐτῆς εἰς τέλος καὶ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς εἰς *γαι καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας

25. καὶ καὶ ἐγενήθησαν εἶπαν οἱ διδόντες πεσόντες δώσομεν ἐν καὶ τῇ ἀνέπτυξεν ἡμέρᾳ τὸ ἐκείνῃ ἱμάτιον ἀπὸ αὐτοῦ ἀνδρὸς καὶ καὶ ἔβαλεν ἕως ἐκεῖ γυναικὸς ἀνὴρ δώδεκα ἐνώτιον χιλιάδες σκύλων πάντας αὐτοῦ τοὺς κατοικοῦντας *γαι

26. καὶ ἐγένετο σταθμὸς τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν ὧν ᾔτησεν χίλιοι καὶ πεντακόσιοι χρυσοῖ πάρεξ τῶν μηνίσκων καὶ τῶν στραγγαλίδων καὶ τῶν ἱματίων καὶ πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι *μαδιαμ καὶ ἐκτὸς τῶν περιθεμάτων ἦν ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν

27. πλὴν καὶ τῶν ἐποίησεν κτηνῶν αὐτὸ καὶ *γεδεων τῶν εἰς σκύλων εφωθ τῶν καὶ ἐν ἔστησεν τῇ αὐτὸ πόλει ἐν πάντα πόλει αὐτοῦ ἐπρονόμευσαν Eφραθα οἱ καὶ υἱοὶ ἐξεπόρνευσεν Iσραηλ πᾶς κατὰ Iσραηλ πρόσταγμα ὀπίσω κυρίου αὐτοῦ ὃν ἐκεῖ τρόπον καὶ συνέταξεν ἐγένετο κύριος τῷ τῷ *γεδεων Ἰησοῖ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ εἰς σκῶλον

28. καὶ καὶ ἐνεπύρισεν συνεστάλη Ἰησοῦς *μαδιαμ τὴν ἐνώπιον πόλιν υἱῶν ἐν Iσραηλ πυρί καὶ χῶμα οὐ ἀοίκητον προσέθηκαν εἰς ἆραι τὸν κεφαλὴν αἰῶνα αὐτῶν ἔθηκεν καὶ αὐτὴν ἡσύχασεν ἕως τῆς γῆ ἡμέρας τεςαράκοντα ταύτης ἔτη ἐν ἡμέραις *γεδεων

29. καὶ καὶ τὸν ἐπορεύθη βασιλέα Iεροβααλ τῆς υἱὸς *γαι Iωας ἐκρέμασεν καὶ ἐπὶ ἐκάθισεν ξύλου ἐν διδύμου οἴκῳ καὶ αὐτοῦ ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἕως ἑσπέρας καὶ ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν Ἰησοῦς καὶ καθείλοσαν αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν βόθρον καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης

30. καὶ τῷ *γεδεων ἦσαν ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐκπεπορευμένοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ ὅτι γυναῖκες πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ

31. καὶ παλλακὴ αὐτοῦ ἦν ἐν *συχεμ καὶ ἔτεκεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ υἱόν καὶ ἔθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Aβιμελεχ

32. καὶ ἀπέθανεν *γεδεων υἱὸς Iωας ἐν πόλει αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ Iωας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Eφραθα Aβιεσδρι

33. καὶ ἐγένετο καθὼς ἀπέθανεν *γεδεων καὶ ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Iσραηλ καὶ ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω τῶν *βααλιμ καὶ ἔθηκαν ἑαυτοῖς τῷ *βααλ διαθήκην τοῦ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν εἰς θεόν

34. καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ Iσραηλ κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ῥυσαμένου αὐτοὺς ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θλιβόντων αὐτοὺς κυκλόθεν

35. καὶ οὐκ ἐποίησαν ἔλεος μετὰ τοῦ οἴκου Iεροβααλ αὐτός ἐστιν *γεδεων κατὰ πάντα τὰ ἀγαθά ἐποίησεν μετὰ IσραηλParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.