LXX Joshua 7
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἐπλημμέλησαν ὤρθρισεν οἱ Iαρβαλ υἱοὶ αὐτός Iσραηλ ἐστιν πλημμέλειαν *γεδεων μεγάλην καὶ καὶ πᾶς ἐνοσφίσαντο ἀπὸ λαὸς τοῦ μετ' ἀναθέματος αὐτοῦ καὶ καὶ ἔλαβεν παρενέβαλον Aχαρ ἐπὶ υἱὸς πηγὴν *χαρμι Aραδ υἱοῦ καὶ *ζαμβρι παρεμβολὴ υἱοῦ *μαδιαμ *ζαρα ἦν ἐκ αὐτῷ τῆς ἀπὸ φυλῆς βορρᾶ Iουδα ἀπὸ ἀπὸ *γαβααθ τοῦ Aμωρα ἀναθέματος ἐν καὶ κοιλάδι ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος τοῖς υἱοῖς Iσραηλ

2. καὶ καὶ ἀπέστειλεν εἶπεν Ἰησοῦς κύριος ἄνδρας πρὸς εἰς *γεδεων *γαι πολὺς ἐστιν λαὸς κατὰ *βαιθηλ μετὰ λέγων σοῦ κατασκέψασθε ὥστε τὴν μὴ *γαι παραδοῦναί καὶ με ἀνέβησαν τὴν οἱ *μαδιαμ ἄνδρες ἐν καὶ χειρὶ κατεσκέψαντο αὐτῶν τὴν μήποτε *γαι καυχήσηται Iσραηλ ἐπ' ἐμὲ λέγων χείρ μου ἔσωσέν με

3. καὶ καὶ ἀνέστρεψαν νῦν πρὸς λάλησον Ἰησοῦν δὴ καὶ ἐν εἶπαν ὠσὶν πρὸς τοῦ αὐτόν λαοῦ μὴ λέγων ἀναβήτω τίς πᾶς φοβούμενος λαός καὶ ἀλλ' δειλός ὡς ἐπιστρεφέτω δισχίλιοι καὶ ἐκχωρείτω τρισχίλιοι ἀπὸ ἄνδρες ὄρους ἀναβήτωσαν *γαλααδ καὶ καὶ ἐκπολιορκησάτωσαν ἐπέστρεψεν τὴν ἀπὸ πόλιν τοῦ μὴ λαοῦ ἀναγάγῃς εἴκοσι ἐκεῖ καὶ τὸν δύο λαὸν χιλιάδες πάντα καὶ ὀλίγοι δέκα γάρ χιλιάδες εἰσιν ὑπελείφθησαν

4. καὶ καὶ ἀνέβησαν εἶπεν ὡσεὶ κύριος τρισχίλιοι πρὸς ἄνδρες *γεδεων καὶ ἔτι ἔφυγον ἀπὸ λαὸς προσώπου πολύς τῶν κατένεγκον ἀνδρῶν αὐτοὺς *γαι πρὸς τὸ ὕδωρ καὶ ἐκκαθαρῶ σοι αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ οὗτος πορεύσεται σὺν σοί αὐτὸς πορεύσεται σὺν σοί καὶ πᾶν ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ οὗτος οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ

5. καὶ καὶ ἀπέκτειναν κατήνεγκεν ἀπ' τὸν αὐτῶν λαὸν ἄνδρες πρὸς *γαι τὸ εἰς ὕδωρ τριάκοντα καὶ καὶ εἶπεν ἓξ κύριος ἄνδρας πρὸς καὶ *γεδεων κατεδίωξαν πᾶς αὐτοὺς ὃς ἀπὸ ἂν τῆς λάψῃ πύλης τῇ καὶ γλώςῃ συνέτριψαν αὐτοῦ αὐτοὺς ἀπὸ ἐπὶ τοῦ τοῦ ὕδατος καταφεροῦς ὡς καὶ ἐὰν ἐπτοήθη λάψῃ καρδία κύων τοῦ στήσεις λαοῦ αὐτὸν καὶ κατὰ ἐγένετο μόνας ὥσπερ καὶ ὕδωρ πᾶς ὃς ἐὰν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ πιεῖν

6. καὶ καὶ διέρρηξεν ἐγένετο Ἰησοῦς τὰ ἀριθμὸς ἱμάτια τῶν αὐτοῦ λαψάντων καὶ ἐν ἔπεσεν χειρὶ Ἰησοῦς αὐτῶν ἐπὶ πρὸς τὴν τὸ γῆν στόμα ἐπὶ αὐτῶν πρόσωπον τριακόσιοι ἐναντίον ἄνδρες κυρίου καὶ ἕως πᾶν ἑσπέρας τὸ αὐτὸς κατάλοιπον καὶ τοῦ οἱ λαοῦ πρεσβύτεροι ἔκλιναν Iσραηλ ἐπὶ καὶ τὰ ἐπεβάλοντο γόνατα χοῦν αὐτῶν ἐπὶ πιεῖν τὰς ὕδωρ κεφαλὰς αὐτῶν

7. καὶ καὶ εἶπεν εἶπεν Ἰησοῦς κύριος δέομαι πρὸς κύριε *γεδεων ἵνα ἐν τί τοῖς διεβίβασεν τριακοσίοις ἀνδράσιν παῖς τοῖς σου λάψασιν τὸν σώσω λαὸν ὑμᾶς τοῦτον καὶ τὸν δώσω Iορδάνην τὴν παραδοῦναι *μαδιαμ αὐτὸν ἐν τῷ χειρί Aμορραίῳ σου ἀπολέσαι καὶ ἡμᾶς πᾶς καὶ εἰ λαὸς κατεμείναμεν πορεύσονται καὶ ἀνὴρ κατῳκίσθημεν εἰς παρὰ τὸν τὸν τόπον Iορδάνην αὐτοῦ

8. καὶ καὶ τί ἔλαβον ἐρῶ τὸν ἐπεὶ ἐπισιτισμὸν μετέβαλεν τοῦ Iσραηλ λαοῦ αὐχένα ἐν ἀπέναντι χειρὶ τοῦ αὐτῶν ἐχθροῦ καὶ αὐτοῦ τὰς κερατίνας αὐτῶν καὶ τὸν πάντα ἄνδρα Iσραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς τριακοσίους ἄνδρας κατίσχυσεν καὶ παρεμβολὴ *μαδιαμ ἦσαν αὐτοῦ ὑποκάτω ἐν τῇ κοιλάδι

9. καὶ καὶ ἀκούσας ἐγενήθη ἐν *χαναναῖος τῇ καὶ νυκτὶ πάντες ἐκείνῃ οἱ καὶ κατοικοῦντες εἶπεν τὴν πρὸς γῆν αὐτὸν περικυκλώσουσιν κύριος ἡμᾶς ἀναστὰς καὶ κατάβηθι ἐκτρίψουσιν ἐν ἡμᾶς τῇ ἀπὸ παρεμβολῇ τῆς ὅτι γῆς παρέδωκα καὶ αὐτὴν τί ἐν ποιήσεις τῇ τὸ χειρί ὄνομά σου σου τὸ μέγα

10. καὶ καὶ εἶπεν εἰ κύριος φοβῇ πρὸς σὺ Ἰησοῦν καταβῆναι ἀνάστηθι κατάβηθι ἵνα σὺ τί καὶ τοῦτο *φαρα σὺ τὸ πέπτωκας παιδάριόν ἐπὶ σου πρόσωπόν εἰς σου τὴν παρεμβολὴν

11. ἡμάρτηκεν καὶ ἀκούσῃ λαὸς τί καὶ λαλήσουσιν παρέβη καὶ τὴν μετὰ διαθήκην τοῦτο ἣν ἰσχύσουσιν διεθέμην αἱ πρὸς χεῖρές αὐτούς σου καὶ καὶ κλέψαντες καταβήσῃ ἀπὸ ἐν τοῦ τῇ ἀναθέματος παρεμβολῇ ἐνέβαλον καὶ εἰς κατέβη τὰ αὐτὸς σκεύη καὶ αὐτῶν *φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ πρὸς ἀρχὴν τῶν πεντήκοντα οἳ ἦσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ

12. οὐ καὶ μὴ *μαδιαμ δύνωνται καὶ οἱ Aμαληκ υἱοὶ καὶ Iσραηλ πάντες ὑποστῆναι υἱοὶ κατὰ ἀνατολῶν πρόσωπον βεβλημένοι τῶν ἐν ἐχθρῶν τῇ αὐτῶν κοιλάδι αὐχένα ὡσεὶ ἐπιστρέψουσιν ἀκρὶς ἔναντι εἰς τῶν πλῆθος ἐχθρῶν καὶ αὐτῶν ταῖς ὅτι καμήλοις ἐγενήθησαν αὐτῶν ἀνάθεμα οὐκ οὐ ἦν προσθήσω ἀριθμός ἔτι ἀλλὰ εἶναι ἦσαν μεθ' ὡς ὑμῶν ἐὰν ἄμμος μὴ ἐξάρητε ἐπὶ τὸ χείλους ἀνάθεμα τῆς ἐξ θαλάςης ὑμῶν εἰς αὐτῶν πλῆθος

13. ἀναστὰς καὶ ἁγίασον ἦλθεν τὸν *γεδεων λαὸν καὶ καὶ ἰδοὺ εἰπὸν ἀνὴρ ἁγιασθῆναι ἐξηγούμενος εἰς τῷ αὔριον πλησίον τάδε αὐτοῦ λέγει ἐνύπνιον κύριος καὶ εἶπεν θεὸς ἐνύπνιον Iσραηλ ἰδοὺ τὸ ἐνυπνιασάμην ἀνάθεμα καὶ ἐν ἰδοὺ ὑμῖν μαγὶς ἐστιν ἄρτου οὐ κριθίνου δυνήσεσθε στρεφομένη ἀντιστῆναι ἐν ἀπέναντι τῇ τῶν παρεμβολῇ ἐχθρῶν *μαδιαμ ὑμῶν καὶ ἕως ἦλθεν ἂν ἕως ἐξάρητε τῆς τὸ σκηνῆς ἀνάθεμα καὶ ἐξ ἐπάταξεν ὑμῶν αὐτήν καὶ ἔπεσεν καὶ ἀνέστρεψεν αὐτὴν ἄνω καὶ ἔπεσεν σκηνή

14. καὶ καὶ συναχθήσεσθε ἀπεκρίθη πάντες τὸ πλησίον πρωὶ αὐτοῦ κατὰ καὶ φυλάς εἶπεν καὶ οὐκ ἔσται ἔστιν αὕτη φυλή εἰ ἣν μὴ ἂν ῥομφαία δείξῃ *γεδεων κύριος υἱοῦ προσάξετε Iωας κατὰ ἀνδρὸς δήμους Iσραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν δῆμον θεὸς ὃν ἐν ἐὰν χειρὶ δείξῃ αὐτοῦ κύριος τὴν προσάξετε *μαδιαμ κατ' καὶ οἶκον πᾶσαν καὶ τὴν τὸν παρεμβολήν οἶκον ὃν ἐὰν δείξῃ κύριος προσάξετε κατ' ἄνδρα

15. καὶ καὶ ὃς ἐγένετο ἂν ὡς ἐνδειχθῇ ἤκουσεν κατακαυθήσεται *γεδεων ἐν τὴν πυρὶ ἐξήγησιν καὶ τοῦ πάντα ἐνυπνίου ὅσα καὶ ἐστὶν τὴν αὐτῷ σύγκρισιν ὅτι αὐτοῦ παρέβη καὶ τὴν προσεκύνησεν διαθήκην κυρίῳ κυρίου καὶ καὶ ὑπέστρεψεν ἐποίησεν εἰς ἀνόμημα τὴν ἐν παρεμβολὴν Iσραηλ Iσραηλ καὶ εἶπεν ἀνάστητε ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν *μαδιαμ

16. καὶ καὶ ὤρθρισεν διεῖλεν Ἰησοῦς τοὺς καὶ τριακοσίους προσήγαγεν ἄνδρας τὸν εἰς λαὸν τρεῖς κατὰ ἀρχὰς φυλάς καὶ καὶ ἔδωκεν ἐνεδείχθη κερατίνας ἐν φυλὴ χειρὶ Iουδα πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις

17. καὶ καὶ προσήχθη εἶπεν κατὰ πρὸς δήμους αὐτούς καὶ ἀπ' ἐνεδείχθη ἐμοῦ δῆμος ὄψεσθε καὶ *ζαραι+ οὕτως καὶ ποιήσετε προσήχθη καὶ κατὰ ἰδοὺ ἄνδρα ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔσται καθὼς ἂν ποιήσω οὕτως ποιήσετε

18. καὶ καὶ ἐνεδείχθη σαλπιῶ Aχαρ ἐν υἱὸς τῇ *ζαμβρι κερατίνῃ υἱοῦ ἐγώ *ζαρα καὶ πάντες μετ' ἐμοῦ σαλπιεῖτε ἐν ταῖς κερατίναις κύκλῳ ὅλης τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε τῷ κυρίῳ καὶ τῷ *γεδεων

19. καὶ καὶ εἶπεν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς *γεδεων τῷ καὶ Aχαρ οἱ δὸς ἑκατὸν δόξαν ἄνδρες σήμερον οἱ τῷ μετ' κυρίῳ αὐτοῦ θεῷ ἐν Iσραηλ ἀρχῇ καὶ τῆς δὸς παρεμβολῆς τὴν ἐν ἐξομολόγησιν ἀρχῇ καὶ τῆς ἀνάγγειλόν φυλακῆς μοι μέσης τί καὶ ἐποίησας ἐγείροντες καὶ ἤγειραν μὴ τοὺς κρύψῃς φυλάςοντας ἀπ' καὶ ἐμοῦ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν

20. καὶ καὶ ἀπεκρίθη ἐσάλπισαν Aχαρ αἱ τῷ τρεῖς Ἰησοῖ ἀρχαὶ καὶ ἐν εἶπεν ταῖς ἀληθῶς κερατίναις ἥμαρτον καὶ ἐναντίον συνέτριψαν κυρίου τὰς θεοῦ ὑδρίας Iσραηλ καὶ οὕτως ἐκράτησαν καὶ ἐν οὕτως χερσὶν ἐποίησα ἀριστεραῖς αὐτῶν τὰς λαμπάδας καὶ ἐν χερσὶν δεξιαῖς αὐτῶν τὰς κερατίνας τοῦ σαλπίζειν καὶ ἀνέκραξαν ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ *γεδεων

21. εἶδον καὶ ἐν ἔστησαν τῇ ἀνὴρ προνομῇ ἐφ' ψιλὴν ἑαυτῷ ποικίλην κύκλῳ καλὴν τῆς καὶ παρεμβολῆς διακόσια καὶ δίδραχμα ἔδραμεν ἀργυρίου πᾶσα καὶ γλῶςαν παρεμβολὴ μίαν καὶ χρυσῆν ἐσήμαναν πεντήκοντα καὶ διδράχμων ἔφυγαν καὶ ἐνθυμηθεὶς αὐτῶν ἔλαβον καὶ ἰδοὺ αὐτὰ ἐγκέκρυπται ἐν τῇ γῇ ἐν τῇ σκηνῇ μου καὶ τὸ ἀργύριον κέκρυπται ὑποκάτω αὐτῶν

22. καὶ καὶ ἀπέστειλεν ἐσάλπισαν Ἰησοῦς ἐν ἀγγέλους ταῖς καὶ τριακοσίαις ἔδραμον κερατίναις εἰς καὶ τὴν ἔθηκεν σκηνὴν κύριος εἰς τὴν τὴν ῥομφαίαν παρεμβολήν ἀνδρὸς καὶ ἐν ταῦτα τῷ ἦν πλησίον ἐγκεκρυμμένα αὐτοῦ εἰς ἐν τὴν πάσῃ σκηνήν τῇ καὶ παρεμβολῇ τὸ καὶ ἀργύριον ἔφυγεν ὑποκάτω αὐτῶν παρεμβολὴ ἕως *βηθσεεδτα *γαραγαθα ἕως χείλους Aβωμεουλα ἐπὶ *ταβαθ

23. καὶ καὶ ἐξήνεγκαν ἐβόησαν αὐτὰ ἀνὴρ ἐκ Iσραηλ τῆς ἀπὸ σκηνῆς *νεφθαλι καὶ καὶ ἤνεγκαν ἀπὸ πρὸς Aσηρ Ἰησοῦν καὶ καὶ ἀπὸ τοὺς παντὸς πρεσβυτέρους *μαναςη Iσραηλ καὶ καὶ ἐδίωξαν ἔθηκαν ὀπίσω αὐτὰ *μαδιαμ ἔναντι κυρίου

24. καὶ καὶ ἔλαβεν ἀγγέλους Ἰησοῦς ἀπέστειλεν τὸν *γεδεων Aχαρ ἐν υἱὸν παντὶ *ζαρα ὄρει καὶ Eφραιμ ἀνήγαγεν λέγων αὐτὸν κατάβητε εἰς εἰς φάραγγα συνάντησιν Aχωρ *μαδιαμ καὶ καὶ τοὺς καταλάβετε υἱοὺς ἑαυτοῖς αὐτοῦ τὸ καὶ ὕδωρ τὰς ἕως θυγατέρας *βαιθηρα αὐτοῦ καὶ καὶ τὸν τοὺς Iορδάνην μόσχους καὶ αὐτοῦ ἐβόησεν καὶ πᾶς τὰ ἀνὴρ ὑποζύγια Eφραιμ αὐτοῦ καὶ καὶ προκατελάβοντο πάντα τὸ τὰ ὕδωρ πρόβατα ἕως αὐτοῦ *βαιθηρα καὶ καὶ τὴν τὸν σκηνὴν Iορδάνην αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ πᾶς λαὸς μετ' αὐτοῦ καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς εἰς Eμεκαχωρ

25. καὶ καὶ εἶπεν συνέλαβον Ἰησοῦς τοὺς τῷ ἄρχοντας Aχαρ *μαδιαμ τί καὶ ὠλέθρευσας τὸν ἡμᾶς Ωρηβ ἐξολεθρεύσαι καὶ σε τὸν κύριος *ζηβ καθὰ καὶ καὶ ἀπέκτειναν σήμερον τὸν καὶ Ωρηβ ἐλιθοβόλησαν ἐν αὐτὸν *σουρ λίθοις καὶ πᾶς τὸν Iσραηλ *ζηβ ἀπέκτειναν ἐν Iακεφζηφ καὶ κατεδίωξαν *μαδιαμ καὶ τὴν κεφαλὴν Ωρηβ καὶ *ζηβ ἤνεγκαν πρὸς *γεδεων ἀπὸ πέραν τοῦ Iορδάνου

26. καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίθων μέγαν καὶ ἐπαύσατο κύριος τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς διὰ τοῦτο ἐπωνόμασεν αὐτὸ Eμεκαχωρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτηςParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.