LXX Joshua 6
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ Iεριχω ἐποίησαν συγκεκλεισμένη οἱ καὶ υἱοὶ ὠχυρωμένη Iσραηλ καὶ τὸ οὐθεὶς πονηρὸν ἐξεπορεύετο ἐνώπιον ἐξ κυρίου αὐτῆς καὶ οὐδὲ ἔδωκεν εἰσεπορεύετο αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ *μαδιαμ ἑπτὰ ἔτη

2. καὶ καὶ εἶπεν ἴσχυσεν κύριος χεὶρ πρὸς *μαδιαμ Ἰησοῦν ἐπὶ ἰδοὺ Iσραηλ ἐγὼ καὶ παραδίδωμι ἐποίησαν ὑποχείριόν ἑαυτοῖς σου οἱ τὴν υἱοὶ Iεριχω Iσραηλ καὶ ἀπὸ τὸν προσώπου βασιλέα *μαδιαμ αὐτῆς τὰς τὸν τρυμαλιὰς ἐν τὰς αὐτῇ ἐν δυνατοὺς τοῖς ὄντας ὄρεσιν ἐν καὶ ἰσχύι τὰ σπήλαια καὶ τὰ κρεμαστά

3. σὺ καὶ δὲ ἐγένετο περίστησον ἐὰν αὐτῇ ἔσπειραν τοὺς οἱ μαχίμους υἱοὶ κύκλῳ Iσραηλ καὶ ἀνέβαιναν *μαδιαμ καὶ Aμαληκ καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν συνανέβαινον αὐτοῖς

4. καὶ παρενέβαλον εἰς αὐτοὺς καὶ κατέφθειραν τοὺς καρποὺς αὐτῶν ἕως ἐλθεῖν εἰς *γάζαν καὶ οὐ κατέλιπον ὑπόστασιν ζωῆς ἐν τῇ γῇ Iσραηλ οὐδὲ ἐν τοῖς ποιμνίοις ταῦρον καὶ ὄνον

5. καὶ ὅτι ἔσται αὐτοὶ ὡς καὶ ἂν αἱ σαλπίσητε κτήσεις τῇ αὐτῶν σάλπιγγι ἀνέβαινον ἀνακραγέτω καὶ πᾶς αἱ σκηναὶ λαὸς αὐτῶν ἅμα παρεγίνοντο καὶ καθὼς ἀνακραγόντων ἀκρὶς αὐτῶν εἰς πεσεῖται πλῆθος αὐτόματα καὶ τὰ αὐτοῖς τείχη καὶ τῆς τοῖς πόλεως καμήλοις καὶ αὐτῶν εἰσελεύσεται οὐκ πᾶς ἦν ἀριθμός λαὸς καὶ ὁρμήσας ἤρχοντο ἕκαστος εἰς κατὰ τὴν πρόσωπον γῆν εἰς Iσραηλ τὴν καὶ πόλιν διέφθειρον αὐτήν

6. καὶ καὶ εἰσῆλθεν ἐπτώχευσεν Ἰησοῦς Iσραηλ σφόδρα τοῦ ἀπὸ *ναυη προσώπου πρὸς *μαδιαμ τοὺς καὶ ἱερεῖς ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Iσραηλ πρὸς κύριον

7. καὶ ἀπὸ εἶπεν προσώπου αὐτοῖς *μαδιαμ λέγων παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καὶ κυκλῶσαι τὴν πόλιν καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον κυρίου

8. καὶ καὶ ἑπτὰ ἐξαπέστειλεν ἱερεῖς κύριος ἔχοντες ἄνδρα ἑπτὰ προφήτην σάλπιγγας πρὸς ἱερὰς τοὺς παρελθέτωσαν υἱοὺς ὡσαύτως Iσραηλ ἐναντίον καὶ τοῦ εἶπεν κυρίου αὐτοῖς καὶ τάδε σημαινέτωσαν λέγει εὐτόνως κύριος καὶ θεὸς κιβωτὸς Iσραηλ τῆς ἐγώ διαθήκης εἰμι κυρίου ὃς ἐπακολουθείτω ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Aἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴκου δουλείας ὑμῶν

9. οἱ καὶ δὲ ἐρρυσάμην μάχιμοι ὑμᾶς ἔμπροσθεν ἐκ παραπορευέσθωσαν χειρὸς καὶ Aἰγύπτου οἱ καὶ ἱερεῖς ἐκ οἱ χειρὸς οὐραγοῦντες πάντων ὀπίσω τῶν τῆς θλιβόντων κιβωτοῦ ὑμᾶς τῆς καὶ διαθήκης ἐξέβαλον κυρίου αὐτοὺς πορευόμενοι ἐκ καὶ προσώπου σαλπίζοντες ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν

10. τῷ καὶ δὲ εἶπα λαῷ ὑμῖν ἐνετείλατο ἐγὼ Ἰησοῦς κύριος λέγων μὴ θεὸς βοᾶτε ὑμῶν μηδὲ οὐ ἀκουσάτω φοβηθήσεσθε μηθεὶς τοὺς ὑμῶν θεοὺς τὴν τοῦ φωνήν Aμορραίου ἕως ἐν ἂν οἷς ἡμέραν ὑμεῖς αὐτὸς καθήσεσθε διαγγείλῃ ἐν ἀναβοῆσαι τῇ καὶ γῇ τότε αὐτῶν ἀναβοήσετε καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου

11. καὶ καὶ περιελθοῦσα ἦλθεν ἄγγελος κιβωτὸς κυρίου τῆς καὶ διαθήκης ἐκάθισεν τοῦ ὑπὸ θεοῦ τὴν τὴν τερέμινθον πόλιν τὴν εὐθέως ἐν ἀπῆλθεν Eφραθα εἰς τὴν τὴν Iωας παρεμβολὴν πατρὸς καὶ τοῦ ἐκοιμήθη Eσδρι ἐκεῖ καὶ *γεδεων υἱὸς αὐτοῦ ῥαβδίζων σῖτον ἐν ληνῷ εἰς ἐκφυγεῖν ἀπὸ προσώπου τοῦ *μαδιαμ

12. καὶ καὶ τῇ ὤφθη ἡμέρᾳ αὐτῷ τῇ δευτέρᾳ ἄγγελος ἀνέστη κυρίου Ἰησοῦς καὶ τὸ εἶπεν πρωί πρὸς καὶ αὐτόν ἦραν κύριος οἱ μετὰ ἱερεῖς σοῦ τὴν ἰσχυρὸς κιβωτὸν τῶν τῆς δυνάμεων διαθήκης κυρίου

13. καὶ καὶ οἱ εἶπεν ἑπτὰ πρὸς ἱερεῖς αὐτὸν οἱ *γεδεων φέροντες ἐν τὰς ἐμοί σάλπιγγας κύριέ τὰς μου ἑπτὰ καὶ προεπορεύοντο εἰ ἐναντίον ἔστιν κυρίου κύριος καὶ μεθ' μετὰ ἡμῶν ταῦτα εἰς εἰσεπορεύοντο τί οἱ εὗρεν μάχιμοι ἡμᾶς καὶ τὰ κακὰ λοιπὸς ταῦτα ὄχλος καὶ ὄπισθε ποῦ τῆς ἐστιν κιβωτοῦ πάντα τῆς τὰ διαθήκης θαυμάσια κυρίου αὐτοῦ καὶ οἱ διηγήσαντο ἱερεῖς ἡμῖν ἐσάλπισαν οἱ ταῖς πατέρες σάλπιγξι ἡμῶν καὶ λέγοντες μὴ λοιπὸς οὐχὶ ὄχλος ἐξ ἅπας Aἰγύπτου περιεκύκλωσε ἀνήγαγεν τὴν ἡμᾶς πόλιν κύριος ἐγγύθεν καὶ νῦν ἐξέρριψεν ἡμᾶς καὶ ἔδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ *μαδιαμ

14. καὶ καὶ ἀπῆλθεν ἐπέστρεψεν πάλιν πρὸς εἰς αὐτὸν τὴν παρεμβολήν ἄγγελος οὕτως κυρίου ἐποίει καὶ ἐπὶ εἶπεν ἓξ πορεύου ἡμέρας ἐν ἰσχύι σου ταύτῃ καὶ σώσεις τὸν Iσραηλ ἐκ χειρὸς *μαδιαμ ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε

15. καὶ καὶ τῇ εἶπεν ἡμέρᾳ πρὸς τῇ αὐτὸν ἑβδόμῃ *γεδεων ἀνέστησαν ἐν ὄρθρου ἐμοί καὶ κύριέ περιήλθοσαν μου τὴν ἐν πόλιν τίνι ἑξάκις σώσω τὸν Iσραηλ ἰδοὺ χιλιάς μου ἠσθένησεν ἐν *μαναςη καὶ ἐγώ εἰμι μικρότερος ἐν οἴκῳ πατρός μου

16. καὶ καὶ τῇ εἶπεν περιόδῳ πρὸς τῇ αὐτὸν ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν ἄγγελος οἱ κυρίου ἱερεῖς κύριος καὶ ἔσται εἶπεν μετὰ Ἰησοῦς σοῦ τοῖς καὶ υἱοῖς πατάξεις Iσραηλ τὴν κεκράξατε *μαδιαμ παρέδωκεν ὡσεὶ γὰρ ἄνδρα κύριος ἕνα ὑμῖν τὴν πόλιν

17. καὶ καὶ ἔσται εἶπεν πρὸς πόλις αὐτὸν ἀνάθεμα *γεδεων αὐτὴ εἰ καὶ δὲ πάντα εὗρον ὅσα ἔλεος ἐστὶν ἐν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῇ σου κυρίῳ καὶ σαβαωθ ποιήσεις πλὴν μοι Ρααβ σήμερον τὴν πᾶν πόρνην περιποιήσασθε τι αὐτὴν ἐλάλησας καὶ μετ' ὅσα ἐμοῦ ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς

18. ἀλλὰ μὴ ὑμεῖς χωρισθῇς φυλάξασθε ἐντεῦθεν σφόδρα ἕως ἀπὸ τοῦ τοῦ ἐλθεῖν ἀναθέματος με μήποτε πρὸς ἐνθυμηθέντες σέ ὑμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐξοίσω λάβητε τὴν ἀπὸ θυσίαν τοῦ καὶ ἀναθέματος θήσω καὶ ἐνώπιόν ποιήσητε σου τὴν καὶ παρεμβολὴν εἶπεν τῶν ἐγώ υἱῶν εἰμι Iσραηλ καθίομαι ἀνάθεμα ἕως καὶ τοῦ ἐκτρίψητε ἐπιστρέψαι ἡμᾶς σε

19. καὶ καὶ πᾶν *γεδεων ἀργύριον εἰσῆλθεν καὶ χρυσίον ἐποίησεν ἔριφον χαλκὸς αἰγῶν καὶ σίδηρος οιφι ἅγιον ἀλεύρου ἔσται ἄζυμα τῷ καὶ κυρίῳ τὰ εἰς κρέα θησαυρὸν ἔθηκεν κυρίου ἐν εἰσενεχθήσεται τῷ κοφίνῳ καὶ τὸν ζωμὸν ἔβαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν τερέμινθον καὶ προσήγγισεν

20. καὶ καὶ ἐσάλπισαν εἶπεν ταῖς πρὸς σάλπιγξιν αὐτὸν οἱ ἱερεῖς ἄγγελος ὡς τοῦ δὲ θεοῦ ἤκουσεν λαβὲ τὰ λαὸς κρέα τὴν καὶ φωνὴν τὰ τῶν ἄζυμα σαλπίγγων καὶ ἠλάλαξεν θὲς πᾶς πρὸς τὴν λαὸς πέτραν ἅμα ἐκείνην ἀλαλαγμῷ καὶ μεγάλῳ τὸν καὶ ζωμὸν ἰσχυρῷ ἐχόμενα καὶ ἔκχεε ἔπεσεν καὶ ἅπαν ἐποίησεν τὸ οὕτως τεῖχος κύκλῳ καὶ ἀνέβη πᾶς λαὸς εἰς τὴν πόλιν

21. καὶ καὶ ἀνεθεμάτισεν ἐξέτεινεν αὐτὴν Ἰησοῦς ἄγγελος καὶ κυρίου ὅσα τὸ ἦν ἄκρον ἐν τῆς τῇ ῥάβδου πόλει τῆς ἀπὸ ἐν ἀνδρὸς χειρὶ καὶ αὐτοῦ ἕως καὶ γυναικός ἥψατο ἀπὸ τῶν νεανίσκου κρεῶν καὶ καὶ ἕως τῶν πρεσβύτου ἀζύμων καὶ καὶ ἕως ἀνέβη μόσχου πῦρ καὶ ἐκ ὑποζυγίου τῆς ἐν πέτρας στόματι καὶ ῥομφαίας κατέφαγεν τὰ κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπορεύθη ἀπὸ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ

22. καὶ καὶ τοῖς εἶδεν δυσὶν *γεδεων νεανίσκοις ὅτι τοῖς ἄγγελος κατασκοπεύσασιν κυρίου εἶπεν οὗτός Ἰησοῦς ἐστιν εἰσέλθατε καὶ εἰς εἶπεν τὴν *γεδεων οἰκίαν τῆς γυναικὸς κύριέ καὶ μου ἐξαγάγετε κύριε αὐτὴν ὅτι ἐκεῖθεν εἶδον καὶ ἄγγελον ὅσα κυρίου ἐστὶν πρόσωπον αὐτῇ πρὸς πρόσωπον

23. καὶ καὶ εἰσῆλθον εἶπεν οἱ αὐτῷ δύο κύριος νεανίσκοι εἰρήνη οἱ σοι κατασκοπεύσαντες μὴ τὴν φοβοῦ πόλιν οὐ εἰς μὴ τὴν ἀποθάνῃς οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξηγάγοσαν Ρααβ τὴν πόρνην καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῇ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτῆς καὶ κατέστησαν αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Iσραηλ

24. καὶ καὶ ᾠκοδόμησεν πόλις ἐκεῖ ἐνεπρήσθη *γεδεων ἐμπυρισμῷ θυσιαστήριον σὺν τῷ πᾶσιν κυρίῳ τοῖς καὶ ἐν ἐπεκάλεσεν αὐτῇ αὐτῷ πλὴν εἰρήνη ἀργυρίου κυρίου καὶ ἕως χρυσίου τῆς καὶ ἡμέρας χαλκοῦ ταύτης καὶ ἔτι σιδήρου αὐτοῦ ἔδωκαν ὄντος εἰς ἐν θησαυρὸν Eφραθα κυρίου πατρὸς εἰσενεχθῆναι τοῦ Eσδρι

25. καὶ καὶ Ρααβ ἐγένετο τὴν ἐν πόρνην τῇ καὶ νυκτὶ πάντα ἐκείνῃ τὸν καὶ οἶκον εἶπεν τὸν αὐτῷ πατρικὸν κύριος αὐτῆς λαβὲ ἐζώγρησεν τὸν Ἰησοῦς μόσχον καὶ τὸν κατῴκησεν ταῦρον ἐν ὅς τῷ ἐστιν Iσραηλ τῷ ἕως πατρί τῆς σου σήμερον καὶ ἡμέρας μόσχον διότι δεύτερον ἔκρυψεν ἑπταετῆ τοὺς καὶ κατασκοπεύσαντας καθελεῖς οὓς τὸ ἀπέστειλεν θυσιαστήριον Ἰησοῦς τοῦ κατασκοπεῦσαι *βααλ τὴν Iεριχω ἐστιν τῷ πατρί σου καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ' αὐτὸ ὀλεθρεύσεις

26. καὶ καὶ ὥρκισεν οἰκοδομήσεις Ἰησοῦς θυσιαστήριον ἐν κυρίῳ τῇ τῷ ἡμέρᾳ θεῷ ἐκείνῃ σου ἐναντίον ἐπὶ κυρίου κορυφὴν λέγων τοῦ ἐπικατάρατος *μαουεκ τούτου ἄνθρωπος ἐν ὃς τῇ οἰκοδομήσει παρατάξει τὴν καὶ πόλιν λήμψῃ ἐκείνην τὸν ἐν μόσχον τῷ τὸν πρωτοτόκῳ δεύτερον αὐτοῦ καὶ θεμελιώσει ἀνοίσεις αὐτὴν ὁλοκαύτωμα καὶ ἐν ἐν τοῖς τῷ ξύλοις ἐλαχίστῳ τοῦ αὐτοῦ ἄλσους ἐπιστήσει οὗ τὰς ἐξολεθρεύσεις πύλας αὐτῆς καὶ οὕτως ἐποίησεν Oζαν ἐκ *βαιθηλ ἐν τῷ Aβιρων τῷ πρωτοτόκῳ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησεν τὰς πύλας αὐτῆς

27. καὶ καὶ ἦν ἔλαβεν κύριος *γεδεων μετὰ δέκα Ἰησοῦ ἄνδρας καὶ ἀπὸ ἦν τῶν τὸ δούλων ὄνομα ἑαυτοῦ αὐτοῦ καὶ κατὰ ἐποίησεν πᾶσαν ὃν τὴν τρόπον γῆν ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν κύριος καὶ ἐγενήθη ὡς ἐφοβήθη τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως τοῦ ποιῆσαι ἡμέρας καὶ ἐποίησεν νυκτός

28. καὶ ὤρθρισαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως τὸ πρωί καὶ ἰδοὺ καθῄρητο τὸ θυσιαστήριον τοῦ *βααλ καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ' αὐτῷ ὠλέθρευτο καὶ εἶδαν τὸν μόσχον τὸν δεύτερον ὃν ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ᾠκοδομημένον

29. καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ τίς ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ἐπεζήτησαν καὶ ἠρεύνησαν καὶ ἔγνωσαν ὅτι *γεδεων υἱὸς Iωας ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο

30. καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς Iωας ἐξένεγκε τὸν υἱόν σου καὶ ἀποθανέτω ὅτι καθεῖλεν τὸ θυσιαστήριον τοῦ *βααλ καὶ ὅτι ὠλέθρευσεν τὸ ἄλσος τὸ ἐπ' αὐτῷ

31. καὶ εἶπεν Iωας τοῖς ἀνδράσιν πᾶσιν οἳ ἐπανέστησαν αὐτῷ μὴ ὑμεῖς νῦν δικάζεσθε ὑπὲρ τοῦ *βααλ ὑμεῖς σώσετε αὐτόν ὃς ἐὰν δικάσηται αὐτῷ θανατωθήτω ἕως πρωί εἰ θεός ἐστιν δικαζέσθω αὐτῷ ὅτι καθεῖλεν τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ

32. καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Iαρβααλ λέγων δικασάσθω ἐν αὐτῷ *βααλ ὅτι καθῃρέθη τὸ θυσιαστήριον αὐτοῦ

33. καὶ πᾶσα *μαδιαμ καὶ Aμαληκ καὶ υἱοὶ ἀνατολῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐν κοιλάδι Eζερεελ

34. καὶ πνεῦμα κυρίου ἐνεδυνάμωσεν τὸν *γεδεων καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ καὶ ἐφοβήθη Aβιεζερ ὀπίσω αὐτοῦ

35. καὶ ἀγγέλους ἀπέστειλεν εἰς πάντα *μαναςη καὶ ἐν Aσηρ καὶ ἐν *ζαβουλων καὶ *νεφθαλι καὶ ἀνέβη εἰς συνάντησιν αὐτῶν

36. καὶ εἶπεν *γεδεων πρὸς τὸν θεόν εἰ σὺ σῴζεις ἐν χειρί μου τὸν Iσραηλ καθὼς ἐλάλησας

37. ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὸν πόκον τοῦ ἐρίου ἐν τῇ ἅλωνι ἐὰν δρόσος γένηται ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία γνώσομαι ὅτι σώσεις ἐν χειρί μου τὸν Iσραηλ καθὼς ἐλάλησας

38. καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ ὤρθρισεν τῇ ἐπαύριον καὶ ἐξεπίασεν τὸν πόκον καὶ ἔσταξεν δρόσος ἀπὸ τοῦ πόκου πλήρης λεκάνη ὕδατος

39. καὶ εἶπεν *γεδεων πρὸς τὸν θεόν μὴ δὴ ὀργισθήτω θυμός σου ἐν ἐμοί καὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ πειράσω δὲ καί γε ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ πόκῳ καὶ γενέσθω ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν γενηθήτω δρόσος

40. καὶ ἐποίησεν οὕτως θεὸς ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον μόνον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήθη δρόσοςParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.