LXX Joshua 5
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ᾖσαν ἐγένετο *δεββωρα ὡς καὶ ἤκουσαν *βαρακ οἱ βασιλεῖς υἱὸς Aβινεεμ τῶν ἐν Aμορραίων τῇ οἳ ἡμέρᾳ ἦσαν ἐκείνῃ πέραν λέγοντες τοῦ Iορδάνου καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς *φοινίκης οἱ παρὰ τὴν θάλαςαν ὅτι ἀπεξήρανεν κύριος θεὸς τὸν Iορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Iσραηλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς καὶ ἐτάκησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι καὶ κατεπλάγησαν καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς φρόνησις οὐδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Iσραηλ

2. ἀπεκαλύφθη ὑπὸ δὲ ἀποκάλυμμα ἐν τοῦτον Iσραηλ τὸν ἐν καιρὸν τῷ εἶπεν ἑκουσιασθῆναι κύριος λαὸν τῷ Ἰησοῖ εὐλογεῖτε κύριον ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας ἐκ πέτρας ἀκροτόμου καὶ καθίσας περίτεμε τοὺς υἱοὺς Iσραηλ

3. ἀκούσατε καὶ βασιλεῖς ἐποίησεν Ἰησοῦς καὶ ἐνωτίσασθε μαχαίρας πετρίνας σατράπαι ἀκροτόμους ἐγώ εἰμι καὶ περιέτεμεν τῷ κυρίῳ τοὺς ἐγώ υἱοὺς Iσραηλ εἰμι ᾄσομαι ἐπὶ ψαλῶ τοῦ τῷ καλουμένου τόπου κυρίῳ *βουνὸς τῷ θεῷ τῶν Iσραηλ ἀκροβυστιῶν

4. ὃν κύριε δὲ ἐν τῇ τρόπον ἐξόδῳ περιεκάθαρεν Ἰησοῦς σου ἐν τοὺς *σηιρ υἱοὺς Iσραηλ ἐν τῷ ὅσοι ἀπαίρειν ποτὲ ἐγένοντο σε ἐν ἐξ ἀγροῦ τῇ ὁδῷ Eδωμ καὶ γῆ ἐσείσθη ὅσοι καὶ ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν οὐρανὸς τῶν ἔσταξεν δρόσους ἐξεληλυθότων ἐξ καὶ αἱ Aἰγύπτου νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ

5. πάντας ὄρη τούτους ἐσαλεύθησαν περιέτεμεν ἀπὸ προσώπου Ἰησοῦς κυρίου Eλωι τοῦτο *σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Iσραηλ

6. ἐν τεςαράκοντα γὰρ ἡμέραις *σαμεγαρ καὶ δύο υἱοῦ ἔτη Aναθ ἐν ἀνέστραπται ἡμέραις Iσραηλ ἐν Iαηλ τῇ ἐξέλιπον ὁδοὺς ἐρήμῳ τῇ καὶ *μαδβαρίτιδι ἐπορεύθησαν διὸ ἀτραπούς ἀπερίτμητοι ἐπορεύθησαν ὁδοὺς ἦσαν οἱ διεστραμμένας πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆς Aἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντες τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ οἷς καὶ διώρισεν μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν γῆν ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι ἡμῖν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι

7. ἐξέλιπον ἀντὶ δυνατοὶ δὲ ἐν τούτων Iσραηλ ἀντικατέστησεν ἐξέλιπον τοὺς ἕως υἱοὺς αὐτῶν οὗ ἀναστῇ οὓς Ἰησοῦς *δεββωρα ἕως περιέτεμεν οὗ διὰ ἀναστῇ τὸ αὐτοὺς μήτηρ ἐν γεγενῆσθαι Iσραηλ κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπεριτμήτους

8. περιτμηθέντες ἐξελέξαντο δὲ θεοὺς ἡσυχίαν καινούς τότε εἶχον αὐτόθι ἐπολέμησαν καθήμενοι πόλεις ἐν ἀρχόντων θυρεὸς τῇ παρεμβολῇ ἐὰν ἕως ὀφθῇ ὑγιάσθησαν καὶ λόγχη ἐν τεςαράκοντα χιλιάσιν ἐν Iσραηλ

9. καὶ καρδία εἶπεν κύριος μου τῷ εἰς Ἰησοῖ τὰ διατεταγμένα υἱῷ τῷ *ναυη ἐν Iσραηλ τῇ οἱ ἑκουσιαζόμενοι σήμερον ἡμέρᾳ ἐν λαῷ ἀφεῖλον τὸν εὐλογεῖτε κύριον ὀνειδισμὸν Aἰγύπτου ἀφ' ὑμῶν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου *γαλγαλα

10. καὶ ἐπιβεβηκότες ἐποίησαν ἐπὶ ὄνου οἱ θηλείας υἱοὶ μεσημβρίας Iσραηλ καθήμενοι τὸ πασχα ἐπὶ τῇ κριτηρίου τεςαρεσκαιδεκάτῃ καὶ πορευόμενοι ἡμέρᾳ τοῦ ἐπὶ μηνὸς ὁδοὺς ἀπὸ συνέδρων ἑσπέρας ἐφ' ὁδῷ ἐπὶ δυσμῶν Iεριχω ἐν τῷ πέραν τοῦ Iορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ

11. καὶ διηγεῖσθε ἐφάγοσαν ἀπὸ ἀπὸ φωνῆς ἀνακρουομένων τοῦ ἀνὰ σίτου μέσον τῆς γῆς ὑδρευομένων ἄζυμα ἐκεῖ καὶ δώσουσιν νέα δικαιοσύνας ἐν κυρίῳ ταύτῃ δικαιοσύνας τῇ αὔξησον ἐν ἡμέρᾳ Iσραηλ τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου

12. ἐξέλιπεν ἐξεγείρου τὸ ἐξεγείρου *δεββωρα μαννα ἐξεγείρου μετὰ τὸ ἐξεγείρου λάλησον βεβρωκέναι ᾠδήν αὐτοὺς ἐκ ἀνάστα *βαρακ τοῦ καὶ σίτου αἰχμαλώτισον τῆς γῆς αἰχμαλωσίαν καὶ σου υἱὸς οὐκέτι ὑπῆρχεν Aβινεεμ τοῖς υἱοῖς Iσραηλ μαννα ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν *φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ

13. καὶ τότε ἐγένετο κατέβη ὡς κατάλειμμα τοῖς ἦν Ἰησοῦς ἰσχυροῖς ἐν λαὸς Iεριχω κυρίου κατέβη καὶ αὐτῷ ἀναβλέψας ἐν τοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν κραταιοῖς ἄνθρωπον ἑστηκότα ἐναντίον αὐτοῦ καὶ ῥομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ἡμέτερος εἶ τῶν ὑπεναντίων

14. ἐξ δὲ ἐμοῦ Eφραιμ εἶπεν αὐτῷ ἐξερρίζωσεν ἐγὼ αὐτοὺς ἐν ἀρχιστράτηγος δυνάμεως τῷ κυρίου Aμαληκ ὀπίσω νυνὶ σου παραγέγονα καὶ *βενιαμιν ἐν Ἰησοῦς τοῖς ἔπεσεν λαοῖς ἐπὶ πρόσωπον σου ἐπὶ ἐν ἐμοὶ τὴν *μαχιρ γῆν καὶ κατέβησαν εἶπεν ἐξερευνῶντες αὐτῷ καὶ ἀπὸ δέσποτα *ζαβουλων τί ἕλκοντες προστάςεις ἐν τῷ ῥάβδῳ σῷ διηγήσεως οἰκέτῃ γραμματέως

15. καὶ καὶ ἀρχηγοὶ λέγει ἐν Iςαχαρ ἀρχιστράτηγος μετὰ κυρίου πρὸς *δεββωρας καὶ Ἰησοῦν *βαρακ λῦσαι τὸ οὕτως *βαρακ ὑπόδημα ἐν ἐκ κοιλάσιν τῶν ποδῶν ἀπέστειλεν σου ἐν ποσὶν γὰρ αὐτοῦ εἰς τόπος τὰς ἐφ' μερίδας σὺ Ρουβην ἕστηκας μεγάλοι ἅγιός ἐξικνούμενοι ἐστιν καρδίαν

16. εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων εἰς διαιρέσεις Ρουβην μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας

17. *γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Iορδάνου ἐσκήνωσεν καὶ *δαν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις Aσηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλαςῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει

18. *ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ *νεφθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ

19. ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς παρετάξαντο τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς *χανααν ἐν *θανααχ ἐπὶ ὕδατι *μεγεδδω δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον

20. ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ *σισαρα

21. χειμάρρους *κισων ἐξέσυρεν αὐτούς χειμάρρους ἀρχαίων χειμάρρους *κισων καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή

22. τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ

23. καταρᾶσθε *μηρωζ εἶπεν ἄγγελος κυρίου καταρᾶσθε ἐπικατάρατος πᾶς κατοικῶν αὐτήν ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς

24. εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Iαηλ γυνὴ *χαβερ τοῦ *κιναίου ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη

25. ὕδωρ ᾔτησεν γάλα ἔδωκεν ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον

26. χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάςαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησεν *σισαρα διήλωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ

27. ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήθη ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν καθὼς κατεκλίθη ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς

28. διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν μήτηρ *σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ διότι ᾐσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρμάτων αὐτοῦ

29. αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ

30. οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα οἰκτίρμων οἰκτιρήσει εἰς κεφαλὴν ἀνδρός σκῦλα βαμμάτων τῷ *σισαρα σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας βάμματα ποικιλτῶν αὐτά τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα

31. οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν γῆ τεςαράκοντα ἔτηParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.