LXX Joshua 4
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἐπεὶ προσέθεντο συνετέλεσεν οἱ πᾶς υἱοὶ Iσραηλ λαὸς ποιῆσαι διαβαίνων τὸ τὸν πονηρὸν Iορδάνην ἐνώπιον καὶ κυρίου εἶπεν καὶ κύριος Aωδ τῷ ἀπέθανεν Ἰησοῖ λέγων

2. παραλαβὼν καὶ ἄνδρας ἀπέδοτο ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ κύριος λαοῦ ἐν ἕνα χειρὶ ἀφ' Iαβιν ἑκάστης βασιλέως φυλῆς *χανααν ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Aσωρ καὶ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτοῦ *σισαρα καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Aρισωθ τῶν ἐθνῶν

3. σύνταξον καὶ αὐτοῖς ἐκέκραξαν λέγων οἱ ἀνέλεσθε υἱοὶ ἐκ Iσραηλ μέσου πρὸς τοῦ κύριον Iορδάνου ὅτι ἑτοίμους ἐννακόσια δώδεκα ἅρματα λίθους σιδηρᾶ καὶ ἦν τούτους αὐτῷ διακομίσαντες καὶ ἅμα αὐτὸς ὑμῖν ἔθλιψεν αὐτοῖς τὸν θέτε Iσραηλ αὐτοὺς κατὰ ἐν κράτος τῇ εἴκοσι στρατοπεδείᾳ ἔτη ὑμῶν οὗ ἐὰν παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα

4. καὶ καὶ ἀνακαλεσάμενος *δεββωρα Ἰησοῦς γυνὴ δώδεκα προφῆτις ἄνδρας γυνὴ τῶν *λαφιδωθ ἐνδόξων αὐτὴ ἀπὸ ἔκρινεν τῶν τὸν υἱῶν Iσραηλ Iσραηλ ἐν ἕνα τῷ ἀφ' καιρῷ ἑκάστης ἐκείνῳ φυλῆς

5. εἶπεν καὶ αὐτοῖς αὐτὴ προσαγάγετε ἐκάθητο ἔμπροσθέν ὑπὸ μου φοίνικα πρὸ *δεββωρα προσώπου ἀνὰ κυρίου μέσον εἰς τῆς μέσον Ραμα τοῦ καὶ Iορδάνου ἀνὰ καὶ μέσον ἀνελόμενος τῆς ἐκεῖθεν *βαιθηλ ἕκαστος ἐν λίθον τῷ ἀράτω ὄρει ἐπὶ Eφραιμ τῶν καὶ ὤμων ἀνέβαινον αὐτοῦ πρὸς κατὰ αὐτὴν τὸν οἱ ἀριθμὸν υἱοὶ τῶν Iσραηλ δώδεκα εἰς φυλῶν κρίσιν τοῦ Iσραηλ

6. ἵνα καὶ ὑπάρχωσιν ἀπέστειλεν ὑμῖν *δεββωρα οὗτοι καὶ εἰς ἐκάλεσεν σημεῖον τὸν κείμενον *βαρακ διὰ υἱὸν παντός Aβινεεμ ἵνα ἐκ ὅταν *καδης ἐρωτᾷ *νεφθαλι σε καὶ εἶπεν υἱός πρὸς σου αὐτόν αὔριον οὐχὶ λέγων ἐνετείλατο τί κύριος εἰσιν οἱ θεὸς λίθοι Iσραηλ οὗτοι σοὶ ὑμῖν καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὄρος *θαβωρ καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱῶν *νεφθαλι καὶ ἐκ τῶν υἱῶν *ζαβουλων

7. καὶ καὶ σὺ ἐπάξω δηλώσεις πρὸς τῷ σὲ υἱῷ εἰς σου τὸν λέγων χειμάρρουν ὅτι *κισων ἐξέλιπεν τὸν *σισαρα Iορδάνης ἄρχοντα ποταμὸς τῆς ἀπὸ δυνάμεως προσώπου Iαβιν κιβωτοῦ καὶ διαθήκης τὰ κυρίου ἅρματα πάσης αὐτοῦ τῆς καὶ γῆς τὸ ὡς πλῆθος διέβαινεν αὐτοῦ αὐτόν καὶ καὶ παραδώσω ἔσονται αὐτὸν οἱ εἰς λίθοι τὰς οὗτοι χεῖράς ὑμῖν σου μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Iσραηλ ἕως τοῦ αἰῶνος

8. καὶ καὶ ἐποίησαν εἶπεν οὕτως πρὸς οἱ αὐτὴν υἱοὶ *βαρακ Iσραηλ ἐὰν καθότι πορευθῇς ἐνετείλατο μετ' κύριος ἐμοῦ τῷ πορεύσομαι Ἰησοῖ καὶ καὶ ἐὰν λαβόντες μὴ δώδεκα πορευθῇς λίθους οὐ ἐκ πορεύσομαι μέσου ὅτι τοῦ οὐκ Iορδάνου οἶδα καθάπερ τὴν συνέταξεν ἡμέραν κύριος ἐν τῷ Ἰησοῖ εὐοδοῖ ἐν τὸν τῇ ἄγγελον συντελείᾳ κύριος τῆς μετ' διαβάσεως ἐμοῦ τῶν υἱῶν Iσραηλ καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ

9. ἔστησεν καὶ δὲ εἶπεν Ἰησοῦς πορευομένη καὶ πορεύσομαι ἄλλους μετὰ δώδεκα σοῦ λίθους πλὴν ἐν γίνωσκε αὐτῷ ὅτι τῷ οὐκ Iορδάνῃ ἔσται ἐν τὸ τῷ προτέρημά γενομένῳ σου τόπῳ ἐπὶ ὑπὸ τὴν τοὺς ὁδόν πόδας ἣν τῶν σὺ ἱερέων πορεύῃ τῶν ὅτι αἰρόντων ἐν τὴν χειρὶ κιβωτὸν γυναικὸς τῆς ἀποδώσεται διαθήκης κύριος κυρίου τὸν καί *σισαρα εἰσιν καὶ ἐκεῖ ἀνέστη ἕως *δεββωρα τῆς καὶ σήμερον ἐπορεύθη ἡμέρας μετὰ *βαρακ ἐκ *καδης

10. εἱστήκεισαν καὶ δὲ ἐβόησεν οἱ *βαρακ ἱερεῖς τὸν οἱ *ζαβουλων αἴροντες καὶ τὴν τὸν κιβωτὸν *νεφθαλι τῆς ἐκ διαθήκης *καδης ἐν καὶ τῷ ἀνέβησαν Iορδάνῃ κατὰ ἕως πόδας οὗ αὐτοῦ συνετέλεσεν δέκα Ἰησοῦς χιλιάδες πάντα ἀνδρῶν καὶ ἐνετείλατο ἀνέβη κύριος μετ' ἀναγγεῖλαι αὐτοῦ τῷ *δεββωρα λαῷ καὶ ἔσπευσεν λαὸς καὶ διέβησαν

11. καὶ καὶ ἐγένετο *χαβερ ὡς συνετέλεσεν *κιναῖος πᾶς ἐχωρίσθη ἀπὸ λαὸς *καινα διαβῆναι ἀπὸ καὶ τῶν διέβη υἱῶν Iωβαβ κιβωτὸς γαμβροῦ τῆς *μωυσῆ διαθήκης καὶ κυρίου ἔπηξεν καὶ τὴν οἱ σκηνὴν λίθοι αὐτοῦ ἔμπροσθεν ἕως αὐτῶν δρυὸς πλεονεκτούντων ἐστιν ἐχόμενα *κεδες

12. καὶ καὶ διέβησαν ἀνηγγέλη οἱ *σισαρα υἱοὶ ὅτι Ρουβην ἀνέβη καὶ *βαρακ οἱ υἱὸς υἱοὶ Aβινεεμ *γαδ εἰς καὶ ὄρος οἱ *θαβωρ ἡμίσεις φυλῆς *μαναςη διεσκευασμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Iσραηλ καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς *μωυσῆς

13. τετρακισμύριοι καὶ εὔζωνοι ἐκάλεσεν εἰς *σισαρα μάχην πάντα διέβησαν τὰ ἐναντίον ἅρματα κυρίου αὐτοῦ εἰς ἐννακόσια πόλεμον ἅρματα πρὸς σιδηρᾶ τὴν καὶ Iεριχω πάντα πόλιν τὸν λαὸν τὸν μετ' αὐτοῦ ἀπὸ Aρισωθ τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν χειμάρρουν *κισων

14. ἐν καὶ ἐκείνῃ εἶπεν τῇ *δεββωρα ἡμέρᾳ πρὸς ηὔξησεν *βαρακ κύριος ἀνάστηθι τὸν ὅτι Ἰησοῦν αὕτη ἐναντίον παντὸς ἡμέρα τοῦ ἐν γένους Iσραηλ παρέδωκεν καὶ κύριος ἐφοβοῦντο τὸν αὐτὸν *σισαρα ὥσπερ ἐν *μωυσῆν τῇ ὅσον χειρί χρόνον σου ἔζη ὅτι κύριος ἐξελεύσεται ἔμπροσθέν σου καὶ κατέβη *βαρακ ἀπὸ τοῦ ὄρους *θαβωρ καὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ὀπίσω αὐτοῦ

15. καὶ καὶ εἶπεν ἐξέστησεν κύριος κύριος τῷ τὸν Ἰησοῖ *σισαρα λέγων καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ῥομφαίας ἐνώπιον *βαρακ καὶ κατέβη *σισαρα ἐπάνωθεν τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ

16. ἔντειλαι καὶ τοῖς *βαρακ ἱερεῦσιν διώκων τοῖς ὀπίσω αἴρουσιν τῶν τὴν ἁρμάτων κιβωτὸν καὶ τῆς ὀπίσω διαθήκης τῆς τοῦ παρεμβολῆς μαρτυρίου ἕως κυρίου Aρισωθ ἐκβῆναι τῶν ἐκ ἐθνῶν τοῦ καὶ Iορδάνου ἔπεσεν πᾶσα παρεμβολὴ *σισαρα ἐν στόματι ῥομφαίας οὐ κατελείφθη ἕως ἑνός

17. καὶ καὶ ἐνετείλατο *σισαρα Ἰησοῦς ἔφυγεν τοῖς τοῖς ἱερεῦσιν ποσὶν λέγων αὐτοῦ ἔκβητε εἰς ἐκ σκηνὴν τοῦ Iαηλ Iορδάνου γυναικὸς *χαβερ ἑταίρου τοῦ *κιναίου ὅτι εἰρήνη ἦν ἀνὰ μέσον Iαβιν βασιλέως Aσωρ καὶ ἀνὰ μέσον οἴκου *χαβερ τοῦ *κιναίου

18. καὶ καὶ ἐγένετο ἐξῆλθεν ὡς Iαηλ ἐξέβησαν εἰς οἱ συνάντησιν ἱερεῖς *σισαρα οἱ καὶ αἴροντες εἶπεν τὴν αὐτῷ κιβωτὸν ἔκκλινον τῆς κύριέ διαθήκης μου κυρίου ἔκκλινον ἐκ πρός τοῦ με Iορδάνου μὴ καὶ φοβοῦ ἔθηκαν καὶ τοὺς ἐξέκλινεν πόδας πρὸς ἐπὶ αὐτὴν τῆς εἰς γῆς τὴν ὥρμησεν σκηνήν τὸ καὶ ὕδωρ περιέβαλεν τοῦ αὐτὸν Iορδάνου ἐπιβολαίῳ κατὰ χώραν καὶ ἐπορεύετο καθὰ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν δι' ὅλης τῆς κρηπῖδος

19. καὶ καὶ εἶπεν λαὸς *σισαρα ἀνέβη πρὸς ἐκ αὐτήν τοῦ πότισόν Iορδάνου με δεκάτῃ δὴ τοῦ μικρὸν μηνὸς ὕδωρ τοῦ ὅτι πρώτου ἐδίψησα καὶ καὶ κατεστρατοπέδευσαν ἤνοιξεν οἱ τὸν υἱοὶ ἀσκὸν Iσραηλ τοῦ ἐν γάλακτος *γαλγαλοις καὶ κατὰ ἐπότισεν μέρος αὐτὸν τὸ καὶ πρὸς περιέβαλεν ἡλίου αὐτόν ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς Iεριχω

20. καὶ καὶ τοὺς εἶπεν δώδεκα πρὸς λίθους αὐτὴν τούτους *σισαρα οὓς στῆθι ἔλαβεν δὴ ἐκ ἐπὶ τοῦ τὴν Iορδάνου θύραν ἔστησεν τῆς Ἰησοῦς σκηνῆς ἐν καὶ *γαλγαλοις ἔσται ἐὰν ἀνὴρ ἔλθῃ πρὸς σὲ καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ εἴπῃ εἰ ἔστιν ὧδε ἀνήρ καὶ ἐρεῖς οὐκ ἔστιν

21. λέγων καὶ ὅταν ἔλαβεν ἐρωτῶσιν Iαηλ ὑμᾶς γυνὴ οἱ *χαβερ υἱοὶ τὸν ὑμῶν πάςαλον λέγοντες τῆς τί σκηνῆς εἰσιν καὶ οἱ ἔθηκεν λίθοι τὴν οὗτοι σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν ἐν κρυφῇ καὶ ἔπηξεν τὸν πάςαλον ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ καὶ διεξῆλθεν ἐν τῇ γῇ καὶ αὐτὸς ἐξεστὼς ἐσκοτώθη καὶ ἀπέθανεν

22. ἀναγγείλατε καὶ τοῖς ἰδοὺ υἱοῖς *βαρακ ὑμῶν διώκων ὅτι τὸν ἐπὶ *σισαρα ξηρᾶς καὶ διέβη ἐξῆλθεν Iσραηλ Iαηλ τὸν εἰς Iορδάνην συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα ὃν σὺ ζητεῖς καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν καὶ ἰδοὺ *σισαρα ῥεριμμένος νεκρός καὶ πάςαλος ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ

23. ἀποξηράναντος καὶ κυρίου ἐτρόπωσεν τοῦ θεοῦ θεὸς ἡμῶν ἐν τὸ τῇ ὕδωρ ἡμέρᾳ τοῦ ἐκείνῃ Iορδάνου τὸν ἐκ Iαβιν τοῦ βασιλέα ἔμπροσθεν *χανααν αὐτῶν ἔμπροσθεν μέχρι τῶν οὗ υἱῶν διέβησαν Iσραηλ καθάπερ ἐποίησεν κύριος θεὸς ἡμῶν τὴν ἐρυθρὰν θάλαςαν ἣν ἀπεξήρανεν κύριος θεὸς ἡμῶν ἔμπροσθεν ἡμῶν ἕως παρήλθομεν

24. ὅπως καὶ γνῶσιν ἐπορεύετο πάντα χεὶρ τὰ τῶν ἔθνη υἱῶν τῆς Iσραηλ γῆς πορευομένη ὅτι καὶ σκληρυνομένη δύναμις ἐπὶ τοῦ Iαβιν κυρίου βασιλέα ἰσχυρά *χανααν ἐστιν ἕως καὶ οὗ ἵνα ἐξωλέθρευσαν ὑμεῖς τὸν σέβησθε Iαβιν κύριον βασιλέα τὸν *χανααν θεὸν ὑμῶν ἐν παντὶ χρόνῳParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.