LXX Joshua 3
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ὤρθρισεν ταῦτα Ἰησοῦς τὰ τὸ ἔθνη πρωί καὶ ἀφῆκεν ἀπῆραν κύριος ἐκ αὐτὰ *σαττιν ὥστε καὶ πειράσαι ἤλθοσαν ἐν ἕως αὐτοῖς τοῦ τὸν Iορδάνου Iσραηλ καὶ πάντας κατέλυσαν τοὺς ἐκεῖ μὴ πρὸ ἐγνωκότας τοῦ τοὺς διαβῆναι πολέμους *χανααν

2. καὶ πλὴν ἐγένετο διὰ μετὰ τὰς τρεῖς γενεὰς ἡμέρας υἱῶν διῆλθον Iσραηλ οἱ τοῦ γραμματεῖς διδάξαι διὰ αὐτοὺς τῆς πόλεμον παρεμβολῆς πλὴν οἱ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά

3. καὶ τὰς ἐνετείλαντο πέντε τῷ σατραπείας λαῷ τῶν λέγοντες ἀλλοφύλων ὅταν καὶ ἴδητε πάντα τὴν τὸν κιβωτὸν *χαναναῖον τῆς καὶ διαθήκης τὸν κυρίου *σιδώνιον τοῦ καὶ θεοῦ τὸν ἡμῶν Eυαῖον καὶ τὸν τοὺς κατοικοῦντα ἱερεῖς τὸν ἡμῶν *λίβανον καὶ ἀπὸ τοὺς τοῦ *λευίτας ὄρους αἴροντας τοῦ αὐτήν Aερμων ἀπαρεῖτε ἕως ἀπὸ *λαβωεμαθ τῶν τόπων ὑμῶν καὶ πορεύεσθε ὀπίσω αὐτῆς

4. ἀλλὰ καὶ μακρὰν ἐγένετο ἔστω ὥστε ἀνὰ πειράσαι μέσον ἐν ὑμῶν αὐτοῖς καὶ τὸν ἐκείνης Iσραηλ ὅσον γνῶναι δισχιλίους εἰ πήχεις ἀκούσονται στήσεσθε τὰς μὴ ἐντολὰς προσεγγίσητε κυρίου αὐτῇ ἂς ἵν' ἐνετείλατο ἐπίστησθε τοῖς τὴν πατράσιν ὁδόν αὐτῶν ἣν ἐν πορεύεσθε χειρὶ αὐτήν *μωυσῆ οὐ γὰρ πεπόρευσθε τὴν ὁδὸν ἀπ' ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας

5. καὶ καὶ εἶπεν οἱ Ἰησοῦς υἱοὶ τῷ Iσραηλ λαῷ κατῴκησαν ἁγνίσασθε ἐν εἰς μέσῳ αὔριον τοῦ ὅτι *χαναναίου αὔριον καὶ ποιήσει τοῦ ἐν *χετταίου ὑμῖν καὶ κύριος τοῦ θαυμαστά Aμορραίου καὶ τοῦ *φερεζαίου καὶ τοῦ Eυαίου καὶ τοῦ Iεβουσαίου

6. καὶ καὶ εἶπεν ἔλαβον Ἰησοῦς τὰς τοῖς θυγατέρας ἱερεῦσιν αὐτῶν ἄρατε ἑαυτοῖς τὴν εἰς κιβωτὸν γυναῖκας τῆς καὶ διαθήκης τὰς κυρίου θυγατέρας καὶ αὐτῶν προπορεύεσθε ἔδωκαν τοῦ τοῖς λαοῦ υἱοῖς καὶ αὐτῶν ἦραν καὶ οἱ ἐλάτρευσαν ἱερεῖς τοῖς τὴν θεοῖς κιβωτὸν αὐτῶν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ

7. καὶ καὶ εἶπεν ἐποίησαν κύριος οἱ πρὸς υἱοὶ Ἰησοῦν Iσραηλ ἐν τὸ τῇ πονηρὸν ἡμέρᾳ ἐναντίον ταύτῃ κυρίου ἄρχομαι καὶ ὑψῶσαί ἐπελάθοντο σε κυρίου κατενώπιον τοῦ πάντων θεοῦ υἱῶν αὐτῶν Iσραηλ καὶ ἵνα ἐλάτρευσαν γνῶσιν τοῖς καθότι *βααλιμ ἤμην καὶ μετὰ τοῖς *μωυσῆ ἄλσεσιν οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ

8. καὶ καὶ νῦν ὠργίσθη ἔντειλαι θυμῷ τοῖς κύριος ἱερεῦσιν ἐν τοῖς τῷ αἴρουσιν Iσραηλ τὴν καὶ κιβωτὸν ἀπέδοτο τῆς αὐτοὺς διαθήκης ἐν λέγων χειρὶ ὡς *χουσαρσαθαιμ ἂν βασιλέως εἰσέλθητε *συρίας ἐπὶ ποταμῶν μέρους καὶ τοῦ ἐδούλευσαν ὕδατος οἱ τοῦ υἱοὶ Iορδάνου Iσραηλ καὶ τῷ ἐν *χουσαρσαθαιμ τῷ ἔτη Iορδάνῃ ὀκτώ στήσεσθε

9. καὶ καὶ εἶπεν ἐκέκραξαν Ἰησοῦς οἱ τοῖς υἱοὶ υἱοῖς Iσραηλ Iσραηλ πρὸς προσαγάγετε κύριον ὧδε καὶ καὶ ἤγειρεν ἀκούσατε κύριος τὸ σωτῆρα ῥῆμα τῷ κυρίου Iσραηλ τοῦ καὶ θεοῦ ἔσωσεν ἡμῶν αὐτούς τὸν *γοθονιηλ υἱὸν *κενεζ ἀδελφοῦ *χαλεβ τὸν νεώτερον ὑπὲρ αὐτόν

10. ἐν καὶ τούτῳ ἐγένετο γνώσεσθε ἐπ' ὅτι αὐτὸν θεὸς πνεῦμα ζῶν κυρίου ἐν καὶ ὑμῖν ἔκρινεν καὶ τὸν ὀλεθρεύων Iσραηλ ὀλεθρεύσει καὶ ἀπὸ ἐξῆλθεν προσώπου εἰς ἡμῶν πόλεμον τὸν πρὸς *χαναναῖον *χουσαρσαθαιμ καὶ καὶ τὸν παρέδωκεν *χετταῖον κύριος καὶ ἐν τὸν χειρὶ *φερεζαῖον αὐτοῦ καὶ τὸν τὸν *χουσαρσαθαιμ Eυαῖον βασιλέα καὶ *συρίας τὸν ποταμῶν Aμορραῖον καὶ καὶ ἐκραταιώθη τὸν *γεργεσαῖον χεὶρ καὶ αὐτοῦ τὸν ἐπὶ Iεβουσαῖον τὸν *χουσαρσαθαιμ

11. ἰδοὺ καὶ ἡσύχασεν κιβωτὸς διαθήκης γῆ κυρίου τεςαράκοντα πάσης ἔτη τῆς καὶ γῆς ἀπέθανεν διαβαίνει *γοθονιηλ τὸν υἱὸς Iορδάνην *κενεζ

12. προχειρίσασθε καὶ ὑμῖν προσέθεντο δώδεκα οἱ ἄνδρας υἱοὶ ἀπὸ Iσραηλ τῶν ποιῆσαι υἱῶν τὸ Iσραηλ πονηρὸν ἕνα ἐνώπιον ἀφ' κυρίου ἑκάστης καὶ φυλῆς ἐνίσχυσεν κύριος τὸν Eγλωμ βασιλέα *μωαβ ἐπὶ τὸν Iσραηλ διὰ τὸ πεποιηκέναι αὐτοὺς τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου

13. καὶ καὶ ἔσται συνήγαγεν ὡς πρὸς ἂν ἑαυτὸν καταπαύσωσιν πάντας οἱ τοὺς πόδες υἱοὺς τῶν Aμμων ἱερέων καὶ τῶν Aμαληκ αἰρόντων καὶ τὴν ἐπορεύθη κιβωτὸν καὶ τῆς ἐπάταξεν διαθήκης τὸν κυρίου Iσραηλ πάσης καὶ τῆς ἐκληρονόμησεν γῆς τὴν ἐν πόλιν τῷ τῶν ὕδατι φοινίκων τοῦ Iορδάνου τὸ ὕδωρ τοῦ Iορδάνου ἐκλείψει τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται

14. καὶ καὶ ἀπῆρεν ἐδούλευσαν οἱ λαὸς υἱοὶ ἐκ Iσραηλ τῶν τῷ σκηνωμάτων Eγλωμ αὐτῶν βασιλεῖ διαβῆναι *μωαβ τὸν ἔτη Iορδάνην δέκα οἱ ὀκτώ δὲ ἱερεῖς ἤροσαν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ

15. ὡς καὶ δὲ ἐκέκραξαν εἰσεπορεύοντο οἱ οἱ υἱοὶ ἱερεῖς Iσραηλ οἱ πρὸς αἴροντες κύριον τὴν καὶ κιβωτὸν ἤγειρεν τῆς αὐτοῖς διαθήκης σωτῆρα ἐπὶ τὸν τὸν Aωδ Iορδάνην υἱὸν καὶ *γηρα οἱ υἱὸν πόδες τοῦ τῶν Iεμενι ἱερέων ἄνδρα τῶν ἀμφοτεροδέξιον αἰρόντων καὶ τὴν ἐξαπέστειλαν κιβωτὸν οἱ τῆς υἱοὶ διαθήκης Iσραηλ κυρίου δῶρα ἐβάφησαν ἐν εἰς χειρὶ μέρος αὐτοῦ τοῦ τῷ ὕδατος Eγλωμ τοῦ βασιλεῖ Iορδάνου *μωαβ δὲ Iορδάνης ἐπλήρου καθ' ὅλην τὴν κρηπῖδα αὐτοῦ ὡσεὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν

16. καὶ καὶ ἔστη ἐποίησεν τὰ ἑαυτῷ ὕδατα Aωδ τὰ μάχαιραν καταβαίνοντα δίστομον ἄνωθεν σπιθαμῆς ἔστη τὸ πῆγμα μῆκος ἓν αὐτῆς ἀφεστηκὸς καὶ μακρὰν περιεζώσατο σφόδρα αὐτὴν σφοδρῶς ὑπὸ ἕως τὸν μέρους μανδύαν *καριαθιαριμ ἐπὶ τὸ τὸν δὲ μηρὸν καταβαῖνον τὸν κατέβη δεξιὸν εἰς αὐτοῦ τὴν θάλαςαν Aραβα θάλαςαν ἁλός ἕως εἰς τὸ τέλος ἐξέλιπεν καὶ λαὸς εἱστήκει ἀπέναντι Iεριχω

17. καὶ καὶ ἔστησαν ἐπορεύθη οἱ καὶ ἱερεῖς προσήνεγκεν οἱ τὰ αἴροντες δῶρα τὴν τῷ κιβωτὸν Eγλωμ τῆς βασιλεῖ διαθήκης *μωαβ κυρίου καὶ ἐπὶ Eγλωμ ξηρᾶς ἀνὴρ ἐν ἀστεῖος μέσῳ σφόδρα τοῦ Iορδάνου καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Iσραηλ διέβαινον διὰ ξηρᾶς ἕως συνετέλεσεν πᾶς λαὸς διαβαίνων τὸν Iορδάνην

18. καὶ ἐγένετο ἡνίκα συνετέλεσεν Aωδ προσφέρων τὰ δῶρα καὶ ἐξαπέστειλεν τοὺς φέροντας τὰ δῶρα

19. καὶ αὐτὸς ὑπέστρεψεν ἀπὸ τῶν γλυπτῶν τῶν μετὰ τῆς *γαλγαλ καὶ εἶπεν Aωδ λόγος μοι κρύφιος πρὸς σέ βασιλεῦ καὶ εἶπεν Eγλωμ πρὸς αὐτόν σιώπα καὶ ἐξαπέστειλεν ἀφ' ἑαυτοῦ πάντας τοὺς ἐφεστῶτας ἐπ' αὐτόν

20. καὶ Aωδ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ τῷ θερινῷ τῷ ἑαυτοῦ μονώτατος καὶ εἶπεν Aωδ λόγος θεοῦ μοι πρὸς σέ βασιλεῦ καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου Eγλωμ ἐγγὺς αὐτοῦ

21. καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν καὶ ἐξέτεινεν Aωδ τὴν χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν τὴν μάχαιραν ἐπάνωθεν τοῦ μηροῦ αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτοῦ

22. καὶ ἐπεισήνεγκεν καί γε τὴν λαβὴν ὀπίσω τῆς φλογός καὶ ἀπέκλεισεν τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλογός ὅτι οὐκ ἐξέσπασεν τὴν μάχαιραν ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν Aωδ τὴν προστάδα

23. καὶ ἐξῆλθεν τοὺς διατεταγμένους καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου κατ' αὐτοῦ καὶ ἐσφήνωσεν

24. καὶ αὐτὸς ἐξῆλθεν καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ ὑπερῴου ἐσφηνωμέναι καὶ εἶπαν μήποτε ἀποκενοῖ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῷ ταμιείῳ τῷ θερινῷ

25. καὶ ὑπέμειναν ἕως ᾐσχύνοντο καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἀνοίγων τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου καὶ ἔλαβον τὴν κλεῖδα καὶ ἤνοιξαν καὶ ἰδοὺ κύριος αὐτῶν πεπτωκὼς ἐπὶ τὴν γῆν τεθνηκώς

26. καὶ Aωδ διεσώθη ἕως ἐθορυβοῦντο καὶ οὐκ ἦν προσνοῶν αὐτῷ καὶ αὐτὸς παρῆλθεν τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώθη εἰς *σετιρωθα

27. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἦλθεν Aωδ εἰς γῆν Iσραηλ καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ ἐν τῷ ὄρει Eφραιμ καὶ κατέβησαν σὺν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Iσραηλ ἀπὸ τοῦ ὄρους καὶ αὐτὸς ἔμπροσθεν αὐτῶν

28. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς κατάβητε ὀπίσω μου ὅτι παρέδωκεν κύριος θεὸς τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν τὴν *μωαβ ἐν χειρὶ ἡμῶν καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ προκατελάβοντο τὰς διαβάσεις τοῦ Iορδάνου τῆς *μωαβ καὶ οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα διαβῆναι

29. καὶ ἐπάταξαν τὴν *μωαβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡσεὶ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν πᾶν λιπαρὸν καὶ πάντα ἄνδρα δυνάμεως καὶ οὐ διεσώθη ἀνήρ

30. καὶ ἐνετράπη *μωαβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπὸ χεῖρα Iσραηλ καὶ ἡσύχασεν γῆ ὀγδοήκοντα ἔτη καὶ ἔκρινεν αὐτοὺς Aωδ ἕως οὗ ἀπέθανεν

31. καὶ μετ' αὐτὸν ἀνέστη *σαμεγαρ υἱὸς *διναχ καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους εἰς ἑξακοσίους ἄνδρας ἐν τῷ ἀροτρόποδι τῶν βοῶν καὶ ἔσωσεν καί γε αὐτὸς τὸν IσραηλParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.