LXX Joshua 21
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ προσήλθοσαν οἱ οἱ υἱοὶ ἀρχιπατριῶται Iσραηλ τῶν ὤμοσαν υἱῶν ἐν *λευι *μαςηφα πρὸς λέγοντες Eλεαζαρ ἀνὴρ τὸν ἐξ ἱερέα ἡμῶν καὶ οὐ πρὸς δώσει Ἰησοῦν θυγατέρα τὸν αὐτοῦ τοῦ τῷ *ναυη *βενιαμιν καὶ εἰς πρὸς γυναῖκα τοὺς ἀρχιφύλους πατριῶν ἐκ τῶν φυλῶν Iσραηλ

2. καὶ καὶ εἶπον ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς λαὸς ἐν εἰς *σηλω *βαιθηλ ἐν καὶ γῇ ἐκάθισαν *χανααν ἐκεῖ λέγοντες ἕως ἐνετείλατο ἑσπέρας κύριος ἐνώπιον ἐν τοῦ χειρὶ θεοῦ *μωυσῆ καὶ δοῦναι ἦραν ἡμῖν φωνὴν πόλεις αὐτῶν κατοικεῖν καὶ καὶ ἔκλαυσαν τὰ κλαυθμὸν περισπόρια μέγαν τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν

3. καὶ καὶ ἔδωκαν εἶπαν οἱ εἰς υἱοὶ τί Iσραηλ κύριε τοῖς θεὲ *λευίταις Iσραηλ ἐν ἐγενήθη τῷ αὕτη κατακληρονομεῖν τοῦ διὰ ἐπισκεπῆναι προστάγματος σήμερον κυρίου ἀπὸ τὰς Iσραηλ πόλεις φυλὴν καὶ μίαν τὰ περισπόρια αὐτῶν

4. καὶ καὶ ἐξῆλθεν ἐγένετο τῇ κλῆρος ἐπαύριον τῷ καὶ δήμῳ ὤρθρισεν *κααθ καὶ λαὸς ἐγένετο καὶ τοῖς ᾠκοδόμησαν υἱοῖς ἐκεῖ Aαρων θυσιαστήριον τοῖς καὶ ἱερεῦσιν ἀνήνεγκαν τοῖς ὁλοκαυτώσεις *λευίταις καὶ ἀπὸ τελείας φυλῆς Iουδα καὶ ἀπὸ φυλῆς *συμεων καὶ ἀπὸ φυλῆς *βενιαμιν κληρωτὶ πόλεις δέκα τρεῖς

5. καὶ καὶ τοῖς εἶπον υἱοῖς οἱ *κααθ υἱοὶ τοῖς Iσραηλ καταλελειμμένοις τίς ἐκ οὐκ τῆς ἀνέβη φυλῆς ἐν Eφραιμ τῇ καὶ ἐκκλησίᾳ ἐκ ἀπὸ τῆς πασῶν φυλῆς φυλῶν *δαν Iσραηλ καὶ πρὸς ἀπὸ κύριον τοῦ ὅτι ἡμίσους φυλῆς ὅρκος *μαναςη μέγας κληρωτὶ ἦν πόλεις τοῖς δέκα οὐκ ἀναβεβηκόσιν πρὸς κύριον εἰς *μαςηφα λέγοντες θανάτῳ θανατωθήσεται

6. καὶ καὶ τοῖς παρεκλήθησαν υἱοῖς οἱ *γεδσων υἱοὶ ἀπὸ Iσραηλ τῆς πρὸς φυλῆς *βενιαμιν Iςαχαρ ἀδελφὸν καὶ αὐτῶν ἀπὸ καὶ τῆς εἶπαν φυλῆς ἐξεκόπη Aσηρ σήμερον καὶ φυλὴ ἀπὸ μία τῆς ἀπὸ φυλῆς Iσραηλ *νεφθαλι καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς *μαναςη ἐν τῷ *βασαν πόλεις δέκα τρεῖς

7. καὶ τί τοῖς ποιήσωμεν υἱοῖς αὐτοῖς *μεραρι τοῖς κατὰ περιςοῖς δήμους τοῖς αὐτῶν ὑπολειφθεῖσιν ἀπὸ εἰς φυλῆς γυναῖκας Ρουβην καὶ καὶ ἡμεῖς ἀπὸ ὠμόσαμεν φυλῆς ἐν *γαδ κυρίῳ καὶ τοῦ ἀπὸ μὴ φυλῆς δοῦναι *ζαβουλων αὐτοῖς κληρωτὶ ἀπὸ πόλεις τῶν δώδεκα θυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖκας

8. καὶ καὶ ἔδωκαν εἶπαν οἱ τίς υἱοὶ εἷς Iσραηλ ἀπὸ τοῖς φυλῶν *λευίταις Iσραηλ τὰς ὃς πόλεις οὐκ καὶ ἀνέβη τὰ πρὸς περισπόρια κύριον αὐτῶν εἰς ὃν *μαςηφα τρόπον καὶ ἐνετείλατο ἰδοὺ κύριος οὐκ τῷ ἦλθεν *μωυσῇ ἀνὴρ κληρωτί εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Iαβις *γαλααδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν

9. καὶ καὶ ἔδωκεν ἐπεσκέπη φυλὴ λαός υἱῶν καὶ Iουδα οὐκ καὶ ἦν ἐκεῖ φυλὴ ἀνὴρ υἱῶν ἀπὸ *συμεων οἰκούντων καὶ Iαβις ἀπὸ *γαλααδ τῆς φυλῆς υἱῶν *βενιαμιν τὰς πόλεις καὶ ἐπεκλήθησαν

10. τοῖς καὶ υἱοῖς ἀπέστειλεν Aαρων ἐκεῖ ἀπὸ τοῦ συναγωγὴ δήμου δώδεκα τοῦ χιλιάδας *κααθ ἀνδρῶν τῶν ἀπὸ υἱῶν υἱῶν *λευι τῆς ὅτι δυνάμεως τούτοις καὶ ἐγενήθη ἐνετείλαντο αὐτοῖς κλῆρος λέγοντες πορεύεσθε καὶ πατάξατε τοὺς οἰκοῦντας Iαβις *γαλααδ ἐν στόματι ῥομφαίας

11. καὶ καὶ ἔδωκεν τοῦτο αὐτοῖς ποιήσετε τὴν πᾶν *καριαθαρβοκ ἄρσεν μητρόπολιν καὶ τῶν πᾶσαν Eνακ γυναῖκα αὕτη εἰδυῖαν ἐστὶν κοίτην *χεβρων ἄρσενος ἐν ἀναθεματιεῖτε τῷ τὰς ὄρει δὲ Iουδα παρθένους τὰ περιποιήσεσθε δὲ καὶ περισπόρια ἐποίησαν κύκλῳ οὕτως αὐτῆς

12. καὶ καὶ τοὺς εὗρον ἀγροὺς ἀπὸ τῆς οἰκούντων πόλεως Iαβις καὶ *γαλααδ τὰς τετρακοσίας κώμας νεάνιδας αὐτῆς παρθένους ἔδωκεν αἵτινες Ἰησοῦς οὐκ τοῖς ἔγνωσαν υἱοῖς ἄνδρα *χαλεβ εἰς υἱοῦ κοίτην Iεφοννη ἄρσενος ἐν καὶ κατασχέσει ἤνεγκαν αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς *σηλων τὴν ἐν γῇ *χανααν

13. καὶ καὶ τοῖς ἀπέστειλεν υἱοῖς πᾶσα Aαρων τὴν συναγωγὴ πόλιν καὶ φυγαδευτήριον ἐλάλησαν τῷ πρὸς φονεύσαντι τοὺς τὴν υἱοὺς *χεβρων *βενιαμιν καὶ ἐν τὰ τῇ ἀφωρισμένα πέτρᾳ τὰ Ρεμμων σὺν καὶ αὐτῇ ἐκάλεσαν καὶ αὐτοὺς τὴν εἰς *λεμνα εἰρήνην καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς αὐτῇ

14. καὶ καὶ τὴν ἐπέστρεψεν Aιλωμ *βενιαμιν καὶ πρὸς τὰ τοὺς ἀφωρισμένα υἱοὺς αὐτῇ Iσραηλ καὶ ἐν τὴν τῷ *τεμα καιρῷ καὶ ἐκείνῳ τὰ καὶ ἀφωρισμένα ἔδωκαν αὐτῇ αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Iσραηλ τὰς γυναῖκας ἂς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν θυγατέρων Iαβις *γαλααδ καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτως

15. καὶ καὶ τὴν *γελλα λαὸς καὶ παρεκλήθη τὰ ἐπὶ ἀφωρισμένα τῷ αὐτῇ *βενιαμιν καὶ ὅτι τὴν ἐποίησεν *δαβιρ κύριος καὶ διακοπὴν τὰ ἐν ἀφωρισμένα ταῖς αὐτῇ φυλαῖς Iσραηλ

16. καὶ καὶ Aσα εἶπον καὶ οἱ τὰ πρεσβύτεροι ἀφωρισμένα τῆς αὐτῇ συναγωγῆς καὶ τί *τανυ ποιήσωμεν καὶ τοῖς τὰ περιςοῖς ἀφωρισμένα εἰς αὐτῇ γυναῖκας καὶ ὅτι *βαιθσαμυς ἠφανίσθη καὶ ἀπὸ τὰ *βενιαμιν ἀφωρισμένα γυνή αὐτῇ πόλεις ἐννέα παρὰ τῶν δύο φυλῶν τούτων

17. καὶ καὶ παρὰ εἶπαν τῆς κληρονομία φυλῆς διασῳζομένων *βενιαμιν τῷ τὴν *βενιαμιν *γαβαων καὶ καὶ οὐκ τὰ ἐξαλειφθήσεται ἀφωρισμένα φυλὴ αὐτῇ ἀπὸ καὶ Iσραηλ *γαθεθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ

18. καὶ ὅτι Aναθωθ ἡμεῖς καὶ οὐ τὰ δυνησόμεθα ἀφωρισμένα δοῦναι αὐτῇ αὐτοῖς καὶ γυναῖκας *γαμαλα ἀπὸ καὶ τῶν τὰ θυγατέρων ἀφωρισμένα ἡμῶν αὐτῇ ὅτι πόλεις ὠμόσαμεν τέςαρες ἐν υἱοῖς Iσραηλ λέγοντες ἐπικατάρατος διδοὺς γυναῖκα τῷ *βενιαμιν

19. πᾶσαι καὶ αἱ εἶπαν πόλεις ἰδοὺ υἱῶν δὴ Aαρων ἑορτὴ τῶν κυρίου ἱερέων ἐν δέκα *σηλων τρεῖς ἀφ' ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἐστιν ἀπὸ βορρᾶ τῆς *βαιθηλ κατ' ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβαινούσης ἀπὸ *βαιθηλ εἰς *συχεμ καὶ ἀπὸ νότου τῆς *λεβωνα

20. καὶ καὶ τοῖς ἐνετείλαντο δήμοις τοῖς υἱοῖς υἱοῖς *κααθ *βενιαμιν τοῖς λέγοντες *λευίταις πορεύεσθε τοῖς ἐνεδρεύσατε καταλελειμμένοις ἐν ἀπὸ τοῖς τῶν ἀμπελῶσιν υἱῶν *κααθ καὶ ἐγενήθη πόλις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἀπὸ φυλῆς Eφραιμ

21. καὶ καὶ ἔδωκαν ὄψεσθε αὐτοῖς καὶ τὴν ἰδοὺ πόλιν ἐὰν τοῦ ἐξέλθωσιν φυγαδευτηρίου αἱ τὴν θυγατέρες τοῦ τῶν φονεύσαντος οἰκούντων τὴν *σηλων *συχεμ χορεύειν καὶ ἐν τὰ τοῖς ἀφωρισμένα χοροῖς αὐτῇ καὶ καὶ ἐξελεύσεσθε *γαζαρα ἐκ καὶ τῶν τὰ ἀμπελώνων πρὸς καὶ αὐτὴν ἁρπάσατε καὶ ἑαυτοῖς τὰ ἀνὴρ ἀφωρισμένα γυναῖκα αὐτῇ ἀπὸ τῶν θυγατέρων *σηλων καὶ πορεύεσθε εἰς γῆν *βενιαμιν

22. καὶ καὶ τὴν ἔσται *καβσαι+μ ὅταν καὶ ἔλθωσιν τὰ οἱ ἀφωρισμένα πατέρες τὰ αὐτῶν πρὸς αὐτῇ οἱ καὶ ἀδελφοὶ τὴν αὐτῶν ἄνω κρίνεσθαι *βαιθωρων πρὸς καὶ ὑμᾶς τὰ καὶ ἀφωρισμένα ἐροῦμεν αὐτῇ αὐτοῖς πόλεις ἔλεος τέςαρες ποιήσατε ἡμῖν αὐτάς ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐδώκατε αὐτοῖς ὡς καιρὸς πλημμελήσατε

23. καὶ καὶ ἐκ ἐποίησαν τῆς οὕτως φυλῆς οἱ *δαν υἱοὶ τὴν *βενιαμιν Eλκωθαιμ καὶ καὶ ἔλαβον τὰ γυναῖκας ἀφωρισμένα εἰς αὐτῇ ἀριθμὸν καὶ αὐτῶν τὴν ἀπὸ *γεθεδαν τῶν καὶ χορευουσῶν τὰ ὧν ἀφωρισμένα ἥρπασαν αὐτῇ καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰς πόλεις καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖς

24. καὶ καὶ Aιλων περιεπάτησαν καὶ ἐκεῖθεν τὰ οἱ ἀφωρισμένα υἱοὶ αὐτῇ Iσραηλ καὶ ἐν *γεθερεμμων τῷ καὶ καιρῷ τὰ ἐκείνῳ ἀφωρισμένα ἀνὴρ αὐτῇ εἰς πόλεις φυλὴν τέςαρες αὐτοῦ καὶ εἰς συγγένειαν αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθον ἐκεῖθεν ἀνὴρ εἰς κληρονομίαν αὐτοῦ

25. καὶ ἐν ἀπὸ δὲ τοῦ ταῖς ἡμίσους ἡμέραις φυλῆς ἐκείναις *μαναςη οὐκ τὴν ἦν *ταναχ βασιλεὺς καὶ ἐν τὰ Iσραηλ ἀφωρισμένα ἀνὴρ αὐτῇ τὸ καὶ εὐθὲς τὴν ἐνώπιον Iεβαθα αὐτοῦ καὶ ἐποίει τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ πόλεις δύο

26. πᾶσαι πόλεις δέκα καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς αὐταῖς τοῖς δήμοις υἱῶν *κααθ τοῖς ὑπολελειμμένοις

27. καὶ τοῖς υἱοῖς *γεδσων τοῖς *λευίταις ἐκ τοῦ ἡμίσους φυλῆς *μαναςη τὰς πόλεις τὰς ἀφωρισμένας τοῖς φονεύσασι τὴν *γαυλων ἐν τῇ *βασανίτιδι καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν *βοσοραν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ πόλεις δύο

28. καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Iςαχαρ τὴν *κισων καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ *δεββα καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ

29. καὶ τὴν Ρεμμαθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ *πηγὴν γραμμάτων καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ πόλεις τέςαρες

30. καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Aσηρ τὴν *βασελλαν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ *δαββων καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ

31. καὶ *χελκατ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ Ρααβ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ πόλεις τέςαρες

32. καὶ ἐκ τῆς φυλῆς *νεφθαλι τὴν πόλιν τὴν ἀφωρισμένην τῷ φονεύσαντι τὴν *καδες ἐν τῇ *γαλιλαίᾳ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ τὴν Eμμαθ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ καὶ *θεμμων καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ πόλεις τρεῖς

33. πᾶσαι αἱ πόλεις τοῦ *γεδσων κατὰ δήμους αὐτῶν πόλεις δέκα τρεῖς

34. καὶ τῷ δήμῳ υἱῶν *μεραρι τοῖς *λευίταις τοῖς λοιποῖς ἐκ τῆς φυλῆς υἱῶν *ζαβουλων τὴν *μααν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν *καδης καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

35. καὶ *δεμνα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ *σελλα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς πόλεις τέςαρες

36. καὶ πέραν τοῦ Iορδάνου τοῦ κατὰ Iεριχω ἐκ τῆς φυλῆς Ρουβην τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος τὴν *βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ *μισωρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Iαζηρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

37. καὶ τὴν *δεκμων καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν *μαφα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς πόλεις τέςαρες

38. καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς *γαδ τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος τὴν Ραμωθ ἐν τῇ *γαλααδ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν *καμιν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

39. καὶ τὴν Eσεβων καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Iαζηρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς αἱ πᾶσαι πόλεις τέςαρες

40. πᾶσαι πόλεις τοῖς υἱοῖς *μεραρι κατὰ δήμους αὐτῶν τῶν καταλελειμμένων ἀπὸ τῆς φυλῆς *λευι καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια πόλεις δέκα δύο

41. πᾶσαι αἱ πόλεις τῶν *λευιτῶν ἐν μέσῳ κατασχέσεως υἱῶν Iσραηλ τεςαράκοντα ὀκτὼ πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν

42. κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων πόλις καὶ τὰ περισπόρια κύκλῳ τῆς πόλεως πάσαις ταῖς πόλεσιν ταύταις

43. καὶ ἔδωκεν κύριος τῷ Iσραηλ πᾶσαν τὴν γῆν ἣν ὤμοσεν δοῦναι τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ κατεκληρονόμησαν αὐτὴν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ

44. καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς κύριος κυκλόθεν καθότι ὤμοσεν τοῖς πατράσιν αὐτῶν οὐκ ἀνέστη οὐθεὶς κατενώπιον αὐτῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν παρέδωκεν κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν

45. οὐ διέπεσεν ἀπὸ πάντων τῶν ῥημάτων τῶν καλῶν ὧν ἐλάλησεν κύριος τοῖς υἱοῖς Iσραηλ πάντα παρεγένετοParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.