LXX Joshua 2
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἀπέστειλεν ἀνέβη Ἰησοῦς ἄγγελος υἱὸς κυρίου *ναυη ἀπὸ ἐκ *γαλγαλ *σαττιν ἐπὶ δύο τὸν νεανίσκους *κλαυθμῶνα κατασκοπεῦσαι καὶ λέγων ἐπὶ ἀνάβητε *βαιθηλ καὶ καὶ ἴδετε ἐπὶ τὴν τὸν γῆν οἶκον καὶ Iσραηλ τὴν καὶ Iεριχω εἶπεν καὶ πρὸς πορευθέντες αὐτούς εἰσήλθοσαν τάδε οἱ λέγει δύο κύριος νεανίσκοι ἀνεβίβασα εἰς ὑμᾶς Iεριχω ἐξ καὶ Aἰγύπτου εἰσήλθοσαν καὶ εἰς εἰσήγαγον οἰκίαν ὑμᾶς γυναικὸς εἰς πόρνης τὴν γῆν ὄνομα ἣν Ρααβ ὤμοσα καὶ τοῖς κατέλυσαν πατράσιν ἐκεῖ ὑμῶν καὶ εἶπα οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα

2. καὶ καὶ ἀπηγγέλη ὑμεῖς τῷ οὐ βασιλεῖ διαθήσεσθε Iεριχω διαθήκην λέγοντες τοῖς εἰσπεπόρευνται ἐγκαθημένοις ὧδε εἰς ἄνδρες τὴν τῶν γῆν υἱῶν ταύτην Iσραηλ οὐδὲ κατασκοπεῦσαι τοῖς τὴν θεοῖς γῆν αὐτῶν προσκυνήσετε ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καθελεῖτε καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε

3. καὶ κἀγὼ ἀπέστειλεν εἶπον οὐ βασιλεὺς μὴ Iεριχω ἐξαρῶ καὶ αὐτοὺς εἶπεν ἐκ πρὸς προσώπου Ρααβ ὑμῶν λέγων καὶ ἐξάγαγε ἔσονται τοὺς ὑμῖν ἄνδρας εἰς τοὺς συνοχάς εἰσπεπορευμένους καὶ εἰς οἱ τὴν θεοὶ οἰκίαν αὐτῶν σου ἔσονται τὴν ὑμῖν νύκτα εἰς κατασκοπεῦσαι σκάνδαλον γὰρ τὴν γῆν ἥκασιν

4. καὶ καὶ λαβοῦσα ἐγένετο ὡς γυνὴ ἐλάλησεν τοὺς ἄνδρας ἄγγελος ἔκρυψεν κυρίου αὐτοὺς τοὺς καὶ λόγους εἶπεν τούτους αὐτοῖς πρὸς λέγουσα πάντας εἰσεληλύθασιν υἱοὺς πρός Iσραηλ με καὶ οἱ ἐπῆραν ἄνδρες λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν

5. ὡς καὶ δὲ ἐπωνόμασαν τὸ πύλη ὄνομα ἐκλείετο τοῦ ἐν τόπου τῷ ἐκείνου σκότει *κλαυθμῶνες καὶ καὶ οἱ ἐθυσίασαν ἄνδρες ἐκεῖ ἐξῆλθον τῷ οὐκ κυρίῳ ἐπίσταμαι ποῦ πεπόρευνται καταδιώξατε ὀπίσω αὐτῶν εἰ καταλήμψεσθε αὐτούς

6. αὐτὴ καὶ δὲ ἐξαπέστειλεν ἀνεβίβασεν Ἰησοῦς αὐτοὺς τὸν ἐπὶ λαόν τὸ καὶ δῶμα ἦλθεν καὶ ἀνὴρ ἔκρυψεν εἰς αὐτοὺς τὴν ἐν κληρονομίαν τῇ αὐτοῦ λινοκαλάμῃ κατακληρονομῆσαι τῇ τὴν ἐστοιβασμένῃ γῆν αὐτῇ ἐπὶ τοῦ δώματος

7. καὶ καὶ οἱ ἐδούλευσεν ἄνδρες κατεδίωξαν λαὸς ὀπίσω τῷ αὐτῶν κυρίῳ ὁδὸν πάσας τὴν τὰς ἐπὶ ἡμέρας τοῦ Ἰησοῦ Iορδάνου καὶ ἐπὶ πάσας τὰς τὰς διαβάσεις ἡμέρας καὶ τῶν πρεσβυτέρων πύλη ὅσοι ἐκλείσθη ἐμακροημέρευσαν καὶ μετὰ ἐγένετο Ἰησοῦ ὡς ὅσοι ἐξήλθοσαν ἔγνωσαν οἱ πᾶν διώκοντες τὸ ὀπίσω ἔργον αὐτῶν κυρίου τὸ μέγα ἐποίησεν ἐν τῷ Iσραηλ

8. καὶ καὶ αὐτοὶ ἐτελεύτησεν δὲ Ἰησοῦς πρὶν υἱὸς *ναυη κοιμηθῆναι δοῦλος αὐτούς κυρίου καὶ υἱὸς αὐτὴ ἑκατὸν ἀνέβη δέκα ἐπὶ ἐτῶν τὸ δῶμα πρὸς αὐτοὺς

9. καὶ καὶ εἶπεν ἔθαψαν πρὸς αὐτὸν αὐτούς ἐν ἐπίσταμαι ὁρίῳ ὅτι τῆς δέδωκεν κληρονομίας ὑμῖν αὐτοῦ κύριος ἐν τὴν *θαμναθαρες γῆν ἐν ἐπιπέπτωκεν ὄρει γὰρ Eφραιμ ἀπὸ φόβος βορρᾶ ὑμῶν τοῦ ἐφ' ὄρους ἡμᾶς *γαας

10. ἀκηκόαμεν καί γὰρ γε ὅτι πᾶσα κατεξήρανεν κύριος γενεὰ ἐκείνη θεὸς προσετέθησαν τὴν πρὸς ἐρυθρὰν τοὺς θάλαςαν πατέρας ἀπὸ αὐτῶν προσώπου καὶ ὑμῶν ἀνέστη ὅτε γενεὰ ἐξεπορεύεσθε ἑτέρα ἐκ μετ' γῆς αὐτούς Aἰγύπτου οἳ καὶ οὐκ ὅσα ἔγνωσαν ἐποίησεν τὸν τοῖς κύριον δυσὶ καί βασιλεῦσιν γε τῶν τὸ Aμορραίων ἔργον οἳ ἦσαν ἐποίησεν πέραν ἐν τοῦ τῷ Iορδάνου Iσραηλ τῷ *σηων καὶ Ωγ οὓς ἐξωλεθρεύσατε αὐτούς

11. καὶ καὶ ἀκούσαντες ἐποίησαν ἡμεῖς οἱ ἐξέστημεν υἱοὶ τῇ Iσραηλ καρδίᾳ τὸ ἡμῶν πονηρὸν καὶ ἐνώπιον οὐκ κυρίου ἔστη καὶ ἔτι ἐλάτρευσαν πνεῦμα τοῖς ἐν *βααλιμ οὐδενὶ ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν ὅτι κύριος θεὸς ὑμῶν θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω

12. καὶ καὶ νῦν ἐγκατέλιπον ὀμόσατέ τὸν μοι κύριον κύριον τὸν τὸν θεὸν θεόν τῶν ὅτι πατέρων ποιῶ αὐτῶν ὑμῖν τὸν ἔλεος ἐξαγαγόντα καὶ αὐτοὺς ποιήσετε ἐκ καὶ γῆς ὑμεῖς Aἰγύπτου ἔλεος καὶ ἐν ἐπορεύθησαν τῷ ὀπίσω οἴκῳ θεῶν τοῦ ἑτέρων πατρός ἀπὸ μου τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον

13. καὶ καὶ ζωγρήσετε ἐγκατέλιπον τὸν αὐτὸν οἶκον καὶ τοῦ ἐλάτρευσαν πατρός τῷ μου *βααλ καὶ καὶ τὴν ταῖς μητέρα Ἀστάρταις μου καὶ τοὺς ἀδελφούς μου καὶ πάντα τὸν οἶκόν μου καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς καὶ ἐξελεῖσθε τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου

14. καὶ καὶ εἶπαν ὠργίσθη αὐτῇ θυμῷ οἱ κύριος ἄνδρες ἐν τῷ ψυχὴ Iσραηλ ἡμῶν καὶ ἀνθ' παρέδωκεν ὑμῶν αὐτοὺς εἰς εἰς θάνατον χεῖρας καὶ προνομευόντων αὐτὴ καὶ εἶπεν κατεπρονόμευσαν ὡς αὐτούς ἂν καὶ παραδῷ ἀπέδοτο κύριος αὐτοὺς ὑμῖν ἐν τὴν χερσὶ πόλιν τῶν ποιήσετε ἐχθρῶν εἰς αὐτῶν ἐμὲ κυκλόθεν ἔλεος καὶ καὶ οὐκ ἀλήθειαν ἠδυνήθησαν ἔτι ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν

15. καὶ ἐν κατεχάλασεν πᾶσιν αὐτοὺς οἷς διὰ ἐξεπορεύοντο τῆς καὶ θυρίδος χεὶρ κυρίου ἦν ἐπ' αὐτοὺς εἰς κακά καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος αὐτοῖς καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα

16. καὶ καὶ εἶπεν ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος εἰς κριτάς τὴν καὶ ὀρεινὴν ἔσωσεν ἀπέλθετε αὐτοὺς μὴ κύριος συναντήσωσιν ἐκ ὑμῖν χειρὸς οἱ τῶν καταδιώκοντες προνομευόντων καὶ αὐτούς κρυβήσεσθε ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας ἕως ἂν ἀποστρέψωσιν οἱ καταδιώκοντες ὀπίσω ὑμῶν καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν

17. καὶ καί εἶπαν γε οἱ τῶν ἄνδρες κριτῶν πρὸς οὐχ αὐτήν ὑπήκουσαν ἀθῷοί ὅτι ἐσμεν ἐξεπόρνευσαν τῷ ὀπίσω ὅρκῳ θεῶν σου ἑτέρων τούτῳ καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν τῶν λόγων κυρίου οὐκ ἐποίησαν οὕτως

18. ἰδοὺ καὶ ἡμεῖς ὅτι εἰσπορευόμεθα ἤγειρεν εἰς κύριος μέρος κριτὰς τῆς αὐτοῖς πόλεως καὶ καὶ ἦν θήσεις κύριος τὸ μετὰ σημεῖον τοῦ τὸ κριτοῦ σπαρτίον καὶ τὸ ἔσωσεν κόκκινον αὐτοὺς τοῦτο ἐκ ἐκδήσεις χειρὸς εἰς ἐχθρῶν τὴν αὐτῶν θυρίδα πάσας δι' τὰς ἧς ἡμέρας κατεβίβασας τοῦ ἡμᾶς κριτοῦ δι' ὅτι αὐτῆς παρεκλήθη τὸν κύριος δὲ ἀπὸ πατέρα τοῦ σου στεναγμοῦ καὶ αὐτῶν τὴν ἀπὸ μητέρα προσώπου σου τῶν καὶ πολιορκούντων τοὺς αὐτοὺς ἀδελφούς καὶ σου ἐκθλιβόντων καὶ αὐτούς πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου συνάξεις πρὸς σεαυτὴν εἰς τὴν οἰκίαν σου

19. καὶ καὶ ἔσται ἐγένετο πᾶς ὡς ὃς ἀπέθνῃσκεν ἂν ἐξέλθῃ κριτής τὴν καὶ θύραν ἀπέστρεψαν τῆς καὶ οἰκίας πάλιν σου διέφθειραν ἔξω ὑπὲρ ἔνοχος τοὺς ἑαυτῷ πατέρας ἔσται αὐτῶν ἡμεῖς πορεύεσθαι δὲ ὀπίσω ἀθῷοι θεῶν τῷ ἑτέρων ὅρκῳ λατρεύειν σου αὐτοῖς τούτῳ καὶ καὶ προσκυνεῖν ὅσοι αὐτοῖς ἐὰν οὐκ γένωνται ἀπέρριψαν μετὰ τὰ σοῦ ἐπιτηδεύματα ἐν αὐτῶν τῇ καὶ οἰκίᾳ τὰς σου ὁδοὺς ἡμεῖς αὐτῶν ἔνοχοι τὰς ἐσόμεθα σκληράς

20. ἐὰν καὶ δέ ὠργίσθη τις θυμῷ ἡμᾶς κύριος ἀδικήσῃ ἐν τῷ καὶ Iσραηλ ἀποκαλύψῃ καὶ τοὺς εἶπεν λόγους ἀνθ' ἡμῶν ὧν τούτους ὅσα ἐσόμεθα ἐγκατέλιπον ἀθῷοι τὸ τῷ ἔθνος ὅρκῳ τοῦτο σου τὴν τούτῳ διαθήκην μου ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς μου

21. καὶ καί εἶπεν γε αὐτοῖς ἐγὼ κατὰ οὐ τὸ προσθήσω ῥῆμα τοῦ ὑμῶν ἐξᾶραι οὕτως ἄνδρα ἔστω ἐκ καὶ προσώπου ἐξαπέστειλεν αὐτῶν αὐτούς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦς υἱὸς *ναυη ἐν τῇ γῇ καὶ ἀφῆκεν

22. καὶ τοῦ ἐπορεύθησαν πειράσαι καὶ ἐν ἤλθοσαν αὐτοῖς εἰς τὸν τὴν Iσραηλ ὀρεινὴν εἰ καὶ φυλάςονται κατέμειναν τὴν ἐκεῖ ὁδὸν τρεῖς κυρίου ἡμέρας πορεύεσθαι καὶ ἐν ἐξεζήτησαν αὐτῇ οἱ ὃν καταδιώκοντες τρόπον πάσας ἐφύλαξαν τὰς οἱ ὁδοὺς πατέρες καὶ αὐτῶν οὐχ εὕροσαν οὔ

23. καὶ καὶ ὑπέστρεψαν ἀφῆκεν οἱ κύριος δύο τὰ νεανίσκοι ἔθνη καὶ ταῦτα κατέβησαν τοῦ ἐκ μὴ τοῦ ἐξᾶραι ὄρους αὐτὰ καὶ τὸ διέβησαν τάχος πρὸς καὶ Ἰησοῦν οὐ υἱὸν παρέδωκεν *ναυη αὐτὰ καὶ ἐν διηγήσαντο χειρὶ αὐτῷ Ἰησοῦ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτοῖς

24. καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν ὅτι παρέδωκεν κύριος πᾶσαν τὴν γῆν ἐν χειρὶ ἡμῶν καὶ κατέπτηκεν πᾶς κατοικῶν τὴν γῆν ἐκείνην ἀφ' ἡμῶνParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.