LXX Joshua 18
Widgets to be programmed here
1. καὶ ἐν ἐξεκκλησιάσθη ταῖς πᾶσα ἡμέραις συναγωγὴ ἐκείναις υἱῶν οὐκ Iσραηλ ἦν εἰς βασιλεὺς *σηλω ἐν καὶ Iσραηλ ἔπηξαν καὶ ἐκεῖ ἐν τὴν ταῖς σκηνὴν ἡμέραις τοῦ ἐκείναις μαρτυρίου καὶ φυλὴ *δαν γῆ ἐζήτει ἐκρατήθη αὑτῇ ὑπ' κληρονομίαν αὐτῶν κατοικῆσαι ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν μέσῳ φυλῶν Iσραηλ κληρονομία

2. καὶ καὶ κατελείφθησαν ἀπέστειλαν οἱ οἱ υἱοὶ υἱοὶ Iσραηλ *δαν οἳ ἀπὸ οὐκ δήμων ἐκληρονόμησαν αὐτῶν ἑπτὰ πέντε φυλαί ἄνδρας υἱοὺς δυνάμεως ἀπὸ *σαραα καὶ ἀπὸ Eσθαολ τοῦ κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτὴν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς πορεύεσθε καὶ ἐξιχνιάσατε τὴν γῆν καὶ ἦλθον ἕως ὄρους Eφραιμ ἕως οἴκου *μιχαια καὶ ηὐλίσθησαν ἐκεῖ

3. καὶ αὐτοὶ εἶπεν ἐν Ἰησοῦς οἴκῳ τοῖς *μιχαια υἱοῖς καὶ Iσραηλ αὐτοὶ ἕως ἐπέγνωσαν τίνος τὴν ἐκλυθήσεσθε φωνὴν κληρονομῆσαι τοῦ τὴν νεανίσκου γῆν τοῦ ἣν *λευίτου ἔδωκεν καὶ κύριος ἐξέκλιναν ἐκεῖ θεὸς καὶ ἡμῶν εἶπαν αὐτῷ τίς ἤνεγκέν σε ὧδε καὶ τί σὺ ποιεῖς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τί σοι ὧδε

4. δότε καὶ ἐξ εἶπεν ὑμῶν πρὸς τρεῖς αὐτούς ἄνδρας οὕτως ἐκ καὶ φυλῆς οὕτως καὶ ἐποίησέν ἀναστάντες μοι διελθέτωσαν *μιχαιας τὴν καὶ γῆν ἐμισθώσατό καὶ με διαγραψάτωσαν καὶ αὐτὴν ἐγενόμην ἐναντίον αὐτῷ μου εἰς καθὰ ἱερέα δεήσει διελεῖν αὐτήν καὶ ἤλθοσαν πρὸς αὐτόν

5. καὶ καὶ διεῖλεν εἶπαν αὐτοῖς αὐτῷ ἑπτὰ ἐρώτησον μερίδας δὴ Iουδας ἐν στήσεται τῷ αὐτοῖς θεῷ ὅριον καὶ ἀπὸ γνωσόμεθα λιβός εἰ καὶ εὐοδωθήσεται οἱ υἱοὶ ὁδὸς Iωσηφ ἡμῶν στήσονται ἐν αὐτοῖς ἀπὸ ἡμεῖς βορρᾶ πορευόμεθα ἐν αὐτῇ

6. ὑμεῖς καὶ δὲ εἶπεν μερίσατε αὐτοῖς τὴν γῆν ἱερεύς ἑπτὰ πορεύεσθε μερίδας ἐν καὶ εἰρήνῃ ἐνέγκατε ἐνώπιον πρός κυρίου με ὧδε ὁδὸς καὶ ὑμῶν ἐξοίσω ἐν ὑμῖν κλῆρον πορεύεσθε ἔναντι ἐν κυρίου αὐτῇ τοῦ θεοῦ ἡμῶν

7. οὐ καὶ γάρ ἐπορεύθησαν ἐστιν οἱ μερὶς πέντε τοῖς ἄνδρες υἱοῖς καὶ *λευι ἦλθον ἐν εἰς ὑμῖν *λαισα ἱερατεία καὶ γὰρ εἶδαν κυρίου τὸν μερὶς λαὸν αὐτοῦ τὸν καὶ ἐν *γαδ μέσῳ καὶ αὐτῆς Ρουβην καθήμενον καὶ ἐπ' τὸ ἐλπίδι ἥμισυ ὡς φυλῆς κρίσις *μαναςη *σιδωνίων ἐλάβοσαν ἡσυχάζουσα τὴν καὶ κληρονομίαν οὐκ αὐτῶν ἔστιν πέραν διατρέπων τοῦ Iορδάνου καταισχύνων ἐπ' λόγον ἀνατολάς ἐν ἣν τῇ ἔδωκεν γῇ αὐτοῖς κληρονόμος *μωυσῆς ἐκπιέζων θησαυροῦ παῖς καὶ κυρίου μακράν εἰσιν *σιδωνίων καὶ λόγον οὐκ ἔχουσιν πρὸς ἄνθρωπον

8. καὶ καὶ ἀναστάντες ἦλθον οἱ οἱ ἄνδρες πέντε ἐπορεύθησαν ἄνδρες καὶ πρὸς ἐνετείλατο τοὺς Ἰησοῦς ἀδελφοὺς τοῖς αὐτῶν ἀνδράσιν εἰς τοῖς *σαραα πορευομένοις καὶ χωροβατῆσαι Eσθαολ τὴν καὶ γῆν εἶπον λέγων τοῖς πορεύεσθε ἀδελφοῖς καὶ αὐτῶν χωροβατήσατε τί τὴν ὑμεῖς γῆν κάθησθε καὶ παραγενήθητε πρός με καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν *σηλω

9. καὶ καὶ ἐπορεύθησαν εἶπαν καὶ ἀνάστητε ἐχωροβάτησαν καὶ τὴν ἀναβῶμεν γῆν ἐπ' καὶ αὐτούς εἴδοσαν ὅτι αὐτὴν εἴδομεν καὶ τὴν ἔγραψαν γῆν αὐτὴν καὶ κατὰ ἰδοὺ πόλεις ἀγαθὴ αὐτῆς σφόδρα ἑπτὰ καὶ μερίδας ὑμεῖς εἰς ἡσυχάζετε βιβλίον μὴ καὶ ὀκνήσητε ἤνεγκαν τοῦ πρὸς πορευθῆναι Ἰησοῦν καὶ εἰσελθεῖν τοῦ κληρονομῆσαι τὴν γῆν

10. καὶ καὶ ἐνέβαλεν ἡνίκα αὐτοῖς ἂν Ἰησοῦς ἔλθητε κλῆρον εἰσελεύσεσθε ἐν πρὸς *σηλω λαὸν ἔναντι ἐπ' κυρίου ἐλπίδι καὶ γῆ πλατεῖα ὅτι ἔδωκεν αὐτὴν θεὸς ἐν χειρὶ ὑμῶν τόπος ὅπου οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὑστέρημα παντὸς ῥήματος τῶν ἐν τῇ γῇ

11. καὶ καὶ ἐξῆλθεν ἀπῆραν ἐκεῖθεν κλῆρος ἀπὸ φυλῆς δήμων *βενιαμιν τοῦ πρῶτος *δαν κατὰ ἀπὸ δήμους *σαραα αὐτῶν καὶ καὶ ἀπὸ ἐξῆλθεν Eσθαολ ὅρια ἑξακόσιοι τοῦ ἄνδρες κλήρου ἐζωσμένοι αὐτῶν σκεύη ἀνὰ παρατάξεως μέσον Iουδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Iωσηφ

12. καὶ καὶ ἐγενήθη ἀνέβησαν αὐτῶν καὶ τὰ παρενέβαλον ὅρια ἐν ἀπὸ *καριαθιαριμ βορρᾶ ἐν ἀπὸ Iουδα τοῦ διὰ Iορδάνου τοῦτο προσαναβήσεται ἐκλήθη τὰ ἐν ὅρια ἐκείνῳ κατὰ τῷ νώτου τόπῳ Iεριχω παρεμβολὴ ἀπὸ *δαν βορρᾶ ἕως καὶ τῆς ἀναβήσεται ἡμέρας ἐπὶ ταύτης τὸ ἰδοὺ ὄρος ὀπίσω ἐπὶ *καριαθιαριμ τὴν θάλαςαν καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος *μαδβαρῖτις *βαιθων

13. καὶ καὶ διελεύσεται παρῆλθον ἐκεῖθεν ἐκεῖθεν τὰ ὄρος ὅρια Eφραιμ *λουζα καὶ ἐπὶ ἦλθον νώτου ἕως *λουζα οἴκου ἀπὸ *μιχαια λιβός αὕτη ἐστὶν *βαιθηλ καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια *μααταρωθορεχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν ἐστιν πρὸς λίβα *βαιθωρων κάτω

14. καὶ καὶ διελεύσεται ἀπεκρίθησαν τὰ οἱ ὅρια πέντε καὶ ἄνδρες περιελεύσεται οἱ ἐπὶ πεπορευμένοι τὸ κατασκέψασθαι μέρος τὴν τὸ γῆν βλέπον *λαισα παρὰ καὶ θάλαςαν εἶπαν ἀπὸ πρὸς λιβὸς τοὺς ἀπὸ ἀδελφοὺς τοῦ αὐτῶν ὄρους ἔγνωτε ἐπὶ ὅτι πρόσωπον ἔστιν *βαιθωρων ἐν λίβα τῷ καὶ οἴκῳ ἔσται τούτῳ αὐτοῦ εφωδ καὶ διέξοδος θεραφιν εἰς καὶ *καριαθβααλ γλυπτὸν αὕτη καὶ ἐστὶν χωνευτόν *καριαθιαριν καὶ πόλις νῦν υἱῶν γνῶτε Iουδα τοῦτό τι ἐστιν ποιήσετε τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλαςαν

15. καὶ καὶ μέρος ἐξέκλιναν τὸ ἐκεῖ πρὸς καὶ λίβα εἰσῆλθον ἀπὸ εἰς μέρους τὸν *καριαθβααλ οἶκον καὶ τοῦ διελεύσεται νεανίσκου ὅρια τοῦ εἰς *λευίτου *γασιν οἶκον ἐπὶ *μιχαια πηγὴν καὶ ὕδατος ἠρώτησαν *ναφθω αὐτὸν εἰς εἰρήνην

16. καὶ καὶ καταβήσεται οἱ τὰ ἑξακόσιοι ὅρια ἄνδρες ἐπὶ οἱ μέρους ἀνεζωσμένοι τοῦ τὰ ὄρους σκεύη τῆς ἐστιν παρατάξεως κατὰ αὐτῶν πρόσωπον ἑστῶτες νάπης παρὰ Oνναμ θύρας τῆς ἐστιν πύλης ἐκ οἱ μέρους ἐκ Eμεκραφαι+ν τῶν ἀπὸ υἱῶν βορρᾶ *δαν καὶ καταβήσεται *γαιεννα ἐπὶ νώτου Iεβουσαι ἀπὸ λιβὸς καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγηλ

17. καὶ καὶ διελεύσεται ἀνέβησαν ἐπὶ οἱ πηγὴν πέντε *βαιθσαμυς ἄνδρες καὶ οἱ παρελεύσεται πορευθέντες ἐπὶ κατασκέψασθαι *γαλιλωθ τὴν γῆν ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν Aιθαμιν καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον *βαιων υἱῶν Ρουβην

18. καὶ καὶ διελεύσεται εἰσῆλθον κατὰ ἐκεῖ νώτου εἰς *βαιθαραβα οἶκον ἀπὸ *μιχαια βορρᾶ καὶ καὶ καταβήσεται ἱερεὺς ἑστώς καὶ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ εφωδ καὶ τὸ θεραφιν καὶ τὸ χωνευτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ἱερεύς τί ὑμεῖς ποιεῖτε

19. ἐπὶ καὶ τὰ εἶπαν ὅρια αὐτῷ ἐπὶ κώφευσον νώτου ἐπίθες *βαιθαγλα τὴν ἀπὸ χεῖρά βορρᾶ σου καὶ ἐπὶ ἔσται τὸ στόμα διέξοδος σου τῶν καὶ ὁρίων δεῦρο ἐπὶ μεθ' λοφιὰν ἡμῶν τῆς καὶ θαλάςης γενοῦ τῶν ἡμῖν ἁλῶν εἰς ἐπὶ πατέρα βορρᾶν καὶ εἰς εἰς μέρος ἱερέα τοῦ μὴ Iορδάνου ἀγαθὸν ἀπὸ εἶναί λιβός σε ταῦτα ἱερέα τὰ οἴκου ὅριά ἀνδρὸς ἐστιν ἑνὸς ἀπὸ λιβός γενέσθαι σε ἱερέα φυλῆς καὶ οἴκου εἰς δῆμον Iσραηλ

20. καὶ καὶ ἠγαθύνθη Iορδάνης ὁριεῖ καρδία ἀπὸ τοῦ μέρους ἱερέως ἀνατολῶν καὶ αὕτη ἔλαβεν τὸ κληρονομία εφωδ υἱῶν καὶ *βενιαμιν τὸ τὰ θεραφιν ὅρια καὶ αὐτῆς τὸ κύκλῳ γλυπτὸν κατὰ καὶ δήμους τὸ χωνευτὸν καὶ ἦλθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ

21. καὶ *βηθαγλα καὶ ἐγενήθησαν καὶ ἐπέστρεψαν αἱ Aμεκκασις καὶ πόλεις ἀπῆλθαν τῶν καὶ υἱῶν ἔθηκαν *βενιαμιν τὰ κατὰ τέκνα δήμους καὶ αὐτῶν τὴν Iεριχω κτῆσιν καὶ καὶ *βαιθεγλιω τὸ καὶ βάρος Aμεκασις ἔμπροσθεν αὐτῶν

22. καὶ καὶ αὐτοὶ *βαιθαβαρα *βαιθαραβα ἐμάκρυναν καὶ καὶ ἀπὸ *σαρα *σεμριμ οἴκου καὶ καὶ *μιχαια *βησανα *βηθηλ καὶ ἰδοὺ *μιχαιας καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἐν ταῖς οἰκίαις ταῖς μετὰ οἴκου *μιχαια ἐβόησαν καὶ κατελάβοντο τοὺς υἱοὺς *δαν

23. καὶ καὶ καὶ Aιιν Aυιμ ἐπέστρεψαν καὶ καὶ τὸ *φαρα Aφαρ πρόσωπον καὶ καὶ αὐτῶν Eφραθα Aφρα υἱοὶ *δαν καὶ εἶπαν τῷ *μιχαια τί ἐστίν σοι ὅτι ἐβόησας

24. καὶ καὶ καὶ *καραφα Aικαρεν εἶπεν καὶ καὶ *μιχαιας *κεφιρα *καφηραμμιν ὅτι καὶ καὶ τὸ *μονι *γαβαα γλυπτόν καὶ πόλεις μου *γαβαα δώδεκα πόλεις καὶ ἐποίησα δέκα αἱ ἐλάβετε δύο κῶμαι καὶ καὶ αὐτῶν τὸν αἱ ἱερέα κῶμαι καὶ αὐτῶν ἐπορεύθητε καὶ τί ἐμοὶ ἔτι καὶ τί τοῦτο λέγετε πρός με τί κράζεις

25. *γαβαων *γαβαων καὶ καὶ καὶ εἶπον Ραμα Ραμα πρὸς καὶ καὶ αὐτὸν *βεηρωθα *βηρωθ οἱ υἱοὶ *δαν μὴ ἀκουσθήτω δὴ φωνή σου μεθ' ἡμῶν μήποτε συναντήσωσιν ἐν ἡμῖν ἄνδρες πικροὶ ψυχῇ καὶ προσθήσουσιν ψυχὴν καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ οἴκου σου

26. καὶ καὶ καὶ *μαςημα *μασφα ἐπορεύθησαν καὶ καὶ οἱ *μιρων *χεφιρα υἱοὶ καὶ καὶ *δαν Aμωκη Aμωσα εἰς ὁδὸν αὐτῶν καὶ εἶδεν *μιχαιας ὅτι δυνατώτεροί εἰσιν ὑπὲρ αὐτόν καὶ ἐπόστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ

27. καὶ καὶ καὶ *φιρα Ρεκεμ οἱ καὶ καὶ υἱοὶ *καφαν Iερφαηλ *δαν καὶ καὶ ἔλαβον *νακαν *θαραλα καὶ ἐποίησεν *σεληκαν *μιχαιας καὶ καὶ *θαρεηλα τὸν ἱερέα ὃς ἦν αὐτῷ καὶ ἦλθον ἐπὶ *λαισα ἐπὶ λαὸν ἡσυχάζοντα καὶ πεποιθότα ἐπ' ἐλπίδι καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί

28. καὶ καὶ καὶ Iεβους *σηλαλεφ οὐκ αὕτη καὶ ἦν ἐστὶν Iεβους Iερουσαλημ αὕτη ῥυόμενος καὶ ἐστὶν ὅτι πόλεις Iερουσαλημ μακράν καὶ καὶ ἐστιν *γαβαωθιαριμ *γαβααθ ἀπὸ πόλεις καὶ *σιδωνίων τρεῖς πόλις καὶ καὶ Iαριμ λόγος δέκα πόλεις οὐκ καὶ δέκα ἔστιν αἱ τρεῖς αὐτοῖς κῶμαι καὶ μετὰ αὐτῶν αἱ ἀνθρώπου αὕτη κῶμαι καὶ αὐτῶν αὐτὴ κληρονομία αὕτη ἐν υἱῶν τῇ *βενιαμιν κληρονομία κοιλάδι κατὰ υἱῶν τοῦ δήμους *βενιαμιν οἴκου αὐτῶν κατὰ Ρααβ δήμους καὶ αὐτῶν ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν καὶ κατεσκήνωσαν ἐν αὐτῇ

29. καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως *δαν ἐν ὀνόματι *δαν πατρὸς αὐτῶν ὃς ἐτέχθη τῷ Iσραηλ καὶ Oυλαμαις τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τὸ πρότερον

30. καὶ ἔστησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ *δαν τὸ γλυπτόν καὶ Iωναθαμ υἱὸς *γηρσομ υἱὸς *μαναςη αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖς τῇ φυλῇ *δαν ἕως ἡμέρας ἀποικίας τῆς γῆς

31. καὶ ἔθηκαν αὐτοῖς τὸ γλυπτόν ἐποίησεν *μιχαιας πάσας τὰς ἡμέρας ἂς ἦν οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν *σηλωμParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.