LXX Joshua 17
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἐγένετο ἐγένετο τὰ ἀνὴρ ἀπὸ ὅρια φυλῆς ὄρους Eφραιμ υἱῶν *μαναςη καὶ ὄνομα ὅτι αὐτῷ οὗτος πρωτότοκος *μιχαιας τῷ Iωσηφ τῷ *μαχιρ πρωτοτόκῳ *μαναςη πατρὶ *γαλααδ ἀνὴρ γὰρ πολεμιστὴς ἦν ἐν τῇ *γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ *βασανίτιδι

2. καὶ καὶ εἶπεν ἐγενήθη τοῖς τῇ υἱοῖς μητρὶ αὐτοῦ *μαναςη οἱ τοῖς χίλιοι λοιποῖς κατὰ καὶ ἑκατόν δήμους αὐτῶν οὓς τοῖς ἔλαβες ἀργυρίου υἱοῖς σεαυτῇ Iεζερ καὶ καί με τοῖς ἠράσω υἱοῖς καὶ *κελεζ προσεῖπας καὶ τοῖς ἐν ὠσί υἱοῖς Iεζιηλ μου ἰδοὺ καὶ τὸ τοῖς υἱοῖς ἀργύριον *συχεμ παρ' ἐμοί καὶ ἐγὼ τοῖς υἱοῖς ἔλαβον αὐτό *συμαριμ καὶ καὶ τοῖς εἶπεν υἱοῖς μήτηρ Oφερ αὐτοῦ οὗτοι εὐλογητὸς οἱ ἄρσενες κατὰ υἱός μου δήμους τῷ αὐτῶν κυρίῳ

3. καὶ καὶ ἀπέδωκεν τῷ τοὺς *σαλπααδ χιλίους υἱῷ Oφερ καὶ ἑκατὸν οὐκ τοῦ ἦσαν ἀργυρίου αὐτῷ τῇ υἱοὶ ἀλλ' μητρὶ αὐτοῦ θυγατέρες καὶ καὶ εἶπεν ταῦτα μήτηρ τὰ ὀνόματα αὐτοῦ ἁγιάζουσα τῶν θυγατέρων ἡγίακα *σαλπααδ τὸ ἀργύριον *μααλα καὶ τῷ κυρίῳ *νουα καὶ ἐκ Eγλα χειρός καὶ μου *μελχα τῷ υἱῷ καὶ *θερσα μου τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν καὶ νῦν ἀποδώσω σοι αὐτό

4. καὶ καὶ ἀπέδωκεν ἔστησαν τὸ ἐναντίον ἀργύριον Eλεαζαρ τοῦ τῇ ἱερέως μητρὶ αὐτοῦ καὶ ἐναντίον καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦ καὶ μήτηρ ἐναντίον τῶν αὐτοῦ διακοσίους ἀρχόντων λέγουσαι ἀργυρίου καὶ θεὸς ἔδωκεν αὐτὸ ἐνετείλατο διὰ ἀργυροκόπῳ καὶ χειρὸς ἐποίησεν *μωυσῆ δοῦναι αὐτὸ ἡμῖν γλυπτὸν καὶ κληρονομίαν χωνευτόν ἐν μέσῳ καὶ τῶν ἐγενήθη ἀδελφῶν ἐν οἴκῳ ἡμῶν καὶ *μιχαια ἐδόθη αὐταῖς διὰ προστάγματος κυρίου κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὸς αὐτῶν

5. καὶ καὶ ἔπεσεν οἶκος *μιχαια σχοινισμὸς αὐτῷ αὐτῶν οἶκος ἀπὸ Aναςα θεοῦ καὶ καὶ πεδίον ἐποίησεν *λαβεκ εφωδ ἐκ καὶ θαραφιν τῆς *γαλααδ καὶ ἐπλήρωσεν τὴν ἐστιν πέραν χεῖρα ἀπὸ τοῦ Iορδάνου ἑνὸς υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα

6. ἐν ὅτι δὲ θυγατέρες υἱῶν ταῖς *μαναςη ἡμέραις ἐκληρονόμησαν ἐκείναις κλῆρον οὐκ ἐν ἦν μέσῳ βασιλεὺς ἐν τῶν ἀδελφῶν Iσραηλ ἀνὴρ αὐτῶν τὸ εὐθὲς δὲ γῆ ἐν *γαλααδ ὀφθαλμοῖς ἐγενήθη αὐτοῦ ἐποίει τοῖς υἱοῖς *μαναςη τοῖς καταλελειμμένοις

7. καὶ καὶ ἐγενήθη ἐγενήθη νεανίας ὅρια υἱῶν ἐκ *μαναςη *βηθλεεμ *δηλαναθ δήμου Iουδα καὶ ἐστιν αὐτὸς κατὰ πρόσωπον *λευίτης υἱῶν καὶ Aναθ οὗτος παρῴκει καὶ πορεύεται ἐκεῖ ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ Iαμιν καὶ Iαςιβ ἐπὶ πηγὴν *θαφθωθ

8. τῷ καὶ *μαναςη ἐπορεύθη ἔσται ἀνὴρ καὶ ἀπὸ *θαφεθ *βηθλεεμ ἐπὶ τῶν τῆς πόλεως ὁρίων Iουδα *μαναςη τοῖς παροικῆσαι ἐν υἱοῖς Eφραιμ ἐὰν εὕρῃ τόπῳ καὶ ἦλθεν ἕως ὄρους Eφραιμ καὶ ἕως οἴκου *μιχαια τοῦ ποιῆσαι ὁδὸν αὐτοῦ

9. καὶ καὶ καταβήσεται εἶπεν αὐτῷ τὰ ὅρια *μιχαιας ἐπὶ πόθεν φάραγγα ἔρχῃ καὶ *καρανα ἐπὶ εἶπεν πρὸς λίβα κατὰ αὐτόν φάραγγα *λευίτης Iαριηλ εἰμὶ τερέμινθος ἀπὸ *βαιθλεεμ τῷ Eφραιμ Iουδα ἀνὰ καὶ ἐγὼ μέσον πόλεως πορεύομαι παροικῆσαι *μαναςη καὶ ἐν ὅρια *μαναςη ἐὰν ἐπὶ εὕρω τόπῳ τὸν βορρᾶν εἰς τὸν χειμάρρουν καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος θάλαςα

10. ἀπὸ καὶ λιβὸς εἶπεν τῷ αὐτῷ Eφραιμ *μιχαιας κάθου καὶ μετ' ἐπὶ ἐμοῦ βορρᾶν καὶ *μαναςη γίνου καὶ ἔσται μοι εἰς θάλαςα πατέρα καὶ ὅρια αὐτοῖς εἰς καὶ ἱερέα καὶ ἐπὶ ἐγὼ Aσηρ δώσω συνάψουσιν ἐπὶ σοι δέκα βορρᾶν καὶ ἀργυρίου τῷ εἰς ἡμέραν Iςαχαρ ἀπ' καὶ στολὴν ἀνατολῶν ἱματίων καὶ τὰ πρὸς ζωήν σου καὶ ἐπορεύθη *λευίτης

11. καὶ καὶ ἔσται ἤρξατο *μαναςη παροικεῖν παρὰ ἐν Iςαχαρ τῷ ἀνδρί καὶ ἐν καὶ ἐγενήθη Aσηρ *βαιθσαν καὶ νεανίας παρ' αἱ κῶμαι αὐτῷ ὡς αὐτῶν εἷς καὶ τοὺς ἀπὸ υἱῶν κατοικοῦντας αὐτοῦ *δωρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας *μαγεδδω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὸ τρίτον τῆς *ναφετα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς

12. καὶ καὶ οὐκ ἐπλήρωσεν *μιχαιας ἠδυνάσθησαν οἱ τὴν υἱοὶ χεῖρα τοῦ *μαναςη *λευίτου ἐξολεθρεῦσαι τὰς καὶ πόλεις ἐγένετο ταύτας αὐτῷ καὶ εἰς ἱερέα ἤρχετο καὶ ἐγένετο *χαναναῖος κατοικεῖν ἐν οἴκῳ ἐν τῇ *μιχαια γῇ ταύτῃ

13. καὶ καὶ εἶπεν ἐγενήθη καὶ *μιχαιας νῦν ἐπεὶ ἔγνων κατίσχυσαν ὅτι οἱ ἀγαθυνεῖ υἱοὶ κύριος Iσραηλ ἐμοί καὶ ἐποίησαν ὅτι ἐγένετό τοὺς *χαναναίους μοι ὑπηκόους ἐξολεθρεῦσαι *λευίτης εἰς δὲ ἱερέα αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν

14. ἀντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ Iωσηφ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες διὰ τί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς εἰμι καὶ θεὸς εὐλόγησέν με

15. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς εἰ λαὸς πολὺς εἶ ἀνάβηθι εἰς τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάθαρον σεαυτῷ εἰ στενοχωρεῖ σε τὸ ὄρος τὸ Eφραιμ

16. καὶ εἶπαν οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν τὸ ὄρος τὸ Eφραιμ καὶ ἵππος ἐπίλεκτος καὶ σίδηρος τῷ *χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν αὐτῷ ἐν *βαιθσαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς ἐν τῇ κοιλάδι Iεζραελ

17. καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Iωσηφ εἰ λαὸς πολὺς εἶ καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις οὐκ ἔσται σοι κλῆρος εἷς

18. γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι ὅτι δρυμός ἐστιν καὶ ἐκκαθαριεῖς αὐτὸν καὶ ἔσται σοι καὶ ὅταν ἐξολεθρεύσῃς τὸν *χαναναῖον ὅτι ἵππος ἐπίλεκτός ἐστιν αὐτῷ σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.