LXX Joshua 16
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἐγένετο ἐπορεύθη τὰ *σαμψων ὅρια εἰς υἱῶν *γάζαν Iωσηφ καὶ ἀπὸ εἶδεν τοῦ ἐκεῖ Iορδάνου γυναῖκα τοῦ πόρνην κατὰ καὶ Iεριχω εἰσῆλθεν ἀπ' πρὸς ἀνατολῶν αὐτήν καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ Iεριχω εἰς τὴν ὀρεινὴν τὴν ἔρημον εἰς *βαιθηλ *λουζα

2. καὶ καὶ ἐξελεύσεται ἀνηγγέλη εἰς τοῖς *βαιθηλ *γαζαίοις καὶ λέγοντες παρελεύσεται ἥκει ἐπὶ *σαμψων τὰ ὧδε ὅρια καὶ τοῦ ἐκύκλωσαν *χαταρωθι καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ' αὐτὸν ὅλην τὴν νύκτα ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως καὶ ἐκώφευσαν ὅλην τὴν νύκτα λέγοντες ἕως διαφαύσῃ ὄρθρος καὶ φονεύσωμεν αὐτόν

3. καὶ καὶ διελεύσεται ἐκοιμήθη ἐπὶ *σαμψων τὴν ἕως θάλαςαν μεσονυκτίου ἐπὶ καὶ τὰ ἀνέστη ὅρια ἐν Aπταλιμ ἡμίσει ἕως τῆς τῶν νυκτὸς ὁρίων καὶ *βαιθωρων ἐπελάβετο τὴν τῶν κάτω θυρῶν καὶ τῆς ἔσται πύλης τῆς διέξοδος πόλεως αὐτῶν σὺν ἐπὶ τοῖς τὴν δυσὶ θάλαςαν σταθμοῖς καὶ ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ καὶ ἔθηκεν ἐπ' ὤμων αὐτοῦ καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους τοῦ ἐπὶ προσώπου *χεβρων καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἐκεῖ

4. καὶ καὶ ἐκληρονόμησαν ἐγένετο οἱ μετὰ υἱοὶ τοῦτο Iωσηφ καὶ Eφραιμ ἠγάπησεν καὶ γυναῖκα *μαναςη ἐν Aλσωρηχ καὶ ὄνομα αὐτῇ *δαλιδα

5. καὶ καὶ ἐγενήθη ἀνέβησαν ὅρια πρὸς υἱῶν αὐτὴν Eφραιμ οἱ κατὰ ἄρχοντες δήμους τῶν αὐτῶν ἀλλοφύλων καὶ καὶ ἐγενήθη εἶπαν τὰ αὐτῇ ὅρια ἀπάτησον τῆς αὐτὸν κληρονομίας καὶ αὐτῶν ἰδὲ ἀπὸ ἐν ἀνατολῶν τίνι Aταρωθ καὶ ἰσχὺς Eροκ αὐτοῦ ἕως *βαιθωρων μεγάλη τὴν καὶ ἄνω ἐν καὶ τίνι *γαζαρα δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου

6. καὶ καὶ διελεύσεται εἶπεν τὰ *δαλιδα ὅρια πρὸς ἐπὶ *σαμψων τὴν ἀπάγγειλον θάλαςαν δή εἰς μοι Iκασμων ἐν ἀπὸ τίνι βορρᾶ *θερμα ἰσχύς περιελεύσεται σου ἐπὶ ἀνατολὰς μεγάλη εἰς καὶ *θηνασα ἐν καὶ τίνι *σελλησα δεθήσῃ καὶ τοῦ παρελεύσεται ταπεινωθῆναί ἀπ' σε ἀνατολῶν εἰς Iανωκα

7. καὶ καὶ εἰς εἶπεν *μαχω πρὸς καὶ αὐτὴν Aταρωθ *σαμψων καὶ ἐὰν αἱ δήσωσίν κῶμαι με αὐτῶν ἐν καὶ ἑπτὰ ἐλεύσεται νευρέαις ἐπὶ ὑγραῖς Iεριχω μὴ καὶ διεφθαρμέναις διεκβαλεῖ καὶ ἐπὶ ἀσθενήσω τὸν καὶ Iορδάνην ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων

8. καὶ καὶ ἀπὸ ἀνήνεγκαν *ταφου αὐτῇ πορεύσεται οἱ τὰ ἄρχοντες ὅρια τῶν ἐπὶ ἀλλοφύλων θάλαςαν ἑπτὰ ἐπὶ νευρὰς *χελκανα ὑγρὰς καὶ μὴ ἔσται διεφθαρμένας καὶ διέξοδος ἔδησεν αὐτῶν αὐτὸν ἐπὶ ἐν θάλαςαν αὐταῖς αὕτη κληρονομία φυλῆς Eφραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν

9. καὶ καὶ αἱ τὸ πόλεις ἔνεδρον αἱ αὐτῇ ἀφορισθεῖσαι ἐκάθητο τοῖς ἐν υἱοῖς τῷ Eφραιμ ταμιείῳ ἀνὰ καὶ μέσον εἶπεν τῆς αὐτῷ κληρονομίας ἀλλόφυλοι υἱῶν ἐπὶ *μαναςη σέ πᾶσαι *σαμψων αἱ καὶ πόλεις διέσπασεν καὶ τὰς αἱ νευρέας κῶμαι ὡς αὐτῶν εἴ τις ἀποσπάσοι στρέμμα στιππύου ἐν τῷ ὀσφρανθῆναι αὐτὸ πυρός καὶ οὐκ ἐγνώσθη ἰσχὺς αὐτοῦ

10. καὶ καὶ οὐκ εἶπεν ἀπώλεσεν *δαλιδα Eφραιμ πρὸς τὸν *σαμψων *χαναναῖον ἰδοὺ τὸν ἐπλάνησάς κατοικοῦντα με ἐν καὶ *γαζερ ἐλάλησας καὶ πρός κατῴκει με ψευδῆ *χαναναῖος νῦν ἐν οὖν τῷ ἀνάγγειλόν Eφραιμ μοι ἕως ἐν τῆς τίνι ἡμέρας δεθήσῃ ταύτης ἕως ἀνέβη *φαραω βασιλεὺς Aἰγύπτου καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί καὶ τοὺς *χαναναίους καὶ τοὺς *φερεζαίους καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν *γαζερ ἐξεκέντησαν καὶ ἔδωκεν αὐτὴν *φαραω ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ

11. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν ἐὰν δεσμεύοντες δήσωσίν με ἐν καλωδίοις καινοῖς οἷς οὐκ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἔργον καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων

12. καὶ ἔλαβεν *δαλιδα καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ ἔνεδρα ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταμιείου καὶ εἶπεν ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ *σαμψων καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡς σπαρτίον

13. καὶ εἶπεν *δαλιδα πρὸς *σαμψων ἰδοὺ ἐπλάνησάς με καὶ ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ ψευδῆ ἀπάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεθήσῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι καὶ ἐγκρούσῃς τῷ παςάλῳ εἰς τὸν τοῖχον καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσθενής

14. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν καὶ ἔλαβεν *δαλιδα τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι καὶ ἔπηξεν τῷ παςάλῳ εἰς τὸν τοῖχον καὶ εἶπεν ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ *σαμψων καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ἐξῆρεν τὸν πάςαλον τοῦ ὑφάσματος ἐκ τοῦ τοίχου

15. καὶ εἶπεν *δαλιδα πρὸς *σαμψων πῶς λέγεις ἠγάπηκά σε καὶ οὐκ ἔστιν καρδία σου μετ' ἐμοῦ τοῦτο τρίτον ἐπλάνησάς με καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι ἰσχύς σου μεγάλη

16. καὶ ἐγένετο ὅτε ἐξέθλιψεν αὐτὸν ἐν λόγοις αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν αὐτόν καὶ ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανεῖν

17. καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ σίδηρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου ὅτι ἅγιος θεοῦ ἐγώ εἰμι ἀπὸ κοιλίας μητρός μου ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι ἀποστήσεται ἀπ' ἐμοῦ ἰσχύς μου καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι ὡς πάντες οἱ ἄνθρωποι

18. καὶ εἶδεν *δαλιδα ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀλλοφύλων λέγουσα ἀνάβητε ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο ὅτι ἀπήγγειλέν μοι τὴν πᾶσαν καρδίαν αὐτοῦ καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀνήνεγκαν τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν αὐτῶν

19. καὶ ἐκοίμισεν *δαλιδα τὸν *σαμψων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῆς καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα καὶ ἐξύρησεν τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἤρξατο ταπεινῶσαι αὐτόν καὶ ἀπέστη ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ

20. καὶ εἶπεν *δαλιδα ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ *σαμψων καὶ ἐξυπνίσθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἐξελεύσομαι ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ καὶ ἐκτιναχθήσομαι καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ἀπέστη κύριος ἀπάνωθεν αὐτοῦ

21. καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξέκοψαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν εἰς *γάζαν καὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τοῦ δεσμωτηρίου

22. καὶ ἤρξατο θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ βλαστάνειν καθὼς ἐξυρήσατο

23. καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων συνήχθησαν θῦσαι θυσίασμα μέγα τῷ *δαγων θεῷ αὐτῶν καὶ εὐφρανθῆναι καὶ εἶπαν ἔδωκεν θεὸς ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν *σαμψων τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν

24. καὶ εἶδαν αὐτὸν λαὸς καὶ ὕμνησαν τὸν θεὸν αὐτῶν ὅτι παρέδωκεν θεὸς ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν καὶ ὃς ἐπλήθυνεν τοὺς τραυματίας ἡμῶν

25. καὶ ὅτε ἠγαθύνθη καρδία αὐτῶν καὶ εἶπαν καλέσατε τὸν *σαμψων ἐξ οἴκου φυλακῆς καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν καὶ ἐκάλεσαν τὸν *σαμψων ἀπὸ οἴκου δεσμωτηρίου καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ ἐρράπιζον αὐτὸν καὶ ἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν κιόνων

26. καὶ εἶπεν *σαμψων πρὸς τὸν νεανίαν τὸν κρατοῦντα τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἄφες με καὶ ψηλαφήσω τοὺς κίονας ἐφ' οἷς οἶκος στήκει ἐπ' αὐτούς καὶ ἐπιστηριχθήσομαι ἐπ' αὐτούς

27. καὶ οἶκος πλήρης τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν καὶ ἐκεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐπὶ τὸ δῶμα ὡς ἑπτακόσιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ θεωροῦντες ἐν παιγνίαις *σαμψων

28. καὶ ἔκλαυσεν *σαμψων πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Aδωναιε κύριε μνήσθητι δή μου νῦν καὶ ἐνίσχυσόν με ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο θεέ καὶ ἀνταποδώσω ἀνταπόδοσιν μίαν περὶ τῶν δύο ὀφθαλμῶν μου τοῖς ἀλλοφύλοις

29. καὶ περιέλαβεν *σαμψων τοὺς δύο κίονας τοῦ οἴκου ἐφ' οὓς οἶκος εἱστήκει καὶ ἐπεστηρίχθη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐκράτησεν ἕνα τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ

30. καὶ εἶπεν *σαμψων ἀποθανέτω ψυχή μου μετὰ ἀλλοφύλων καὶ ἐβάσταξεν ἐν ἰσχύι καὶ ἔπεσεν οἶκος ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῷ καὶ ἦσαν οἱ τεθνηκότες οὓς ἐθανάτωσεν *σαμψων ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πλείους οὓς ἐθανάτωσεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ

31. καὶ κατέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον *σαραα καὶ ἀνὰ μέσον Eσθαολ ἐν τῷ τάφῳ *μανωε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Iσραηλ εἴκοσι ἔτηParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.