LXX Joshua 15
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἐγένετο ἐγένετο τὰ μεθ' ὅρια ἡμέρας φυλῆς ἐν Iουδα ἡμέραις κατὰ θερισμοῦ δήμους πυρῶν αὐτῶν καὶ ἀπὸ ἐπεσκέψατο τῶν *σαμψων ὁρίων τὴν τῆς γυναῖκα Iδουμαίας αὐτοῦ ἀπὸ ἐν τῆς ἐρίφῳ ἐρήμου αἰγῶν *σιν καὶ ἕως εἶπεν *καδης εἰσελεύσομαι πρὸς πρὸς λίβα τὴν γυναῖκά μου εἰς τὸ ταμιεῖον καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν πατὴρ αὐτῆς εἰσελθεῖν

2. καὶ καὶ ἐγενήθη εἶπεν αὐτῶν τὰ πατὴρ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ λέγων λιβὸς εἶπα ἕως ὅτι μέρους μισῶν τῆς ἐμίσησας θαλάςης αὐτήν τῆς καὶ ἁλυκῆς ἔδωκα ἀπὸ αὐτὴν τῆς ἑνὶ λοφιᾶς τῶν τῆς ἐκ φερούσης τῶν ἐπὶ φίλων λίβα σου μὴ οὐχὶ ἀδελφὴ αὐτῆς νεωτέρα αὐτῆς ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς

3. καὶ καὶ διαπορεύεται εἶπεν ἀπέναντι αὐτοῖς τῆς *σαμψων προσαναβάσεως ἠθῴωμαι Aκραβιν καὶ καὶ τὸ ἐκπεριπορεύεται ἅπαξ *σεννα ἀπὸ καὶ ἀλλοφύλων ἀναβαίνει ὅτι ἀπὸ ποιῶ λιβὸς ἐγὼ ἐπὶ μετ' *καδης αὐτῶν *βαρνη πονηρίαν καὶ ἐκπορεύεται Aσωρων καὶ προσαναβαίνει εἰς Aδδαρα καὶ περιπορεύεται τὴν κατὰ δυσμὰς *καδης

4. καὶ καὶ πορεύεται ἐπορεύθη ἐπὶ *σαμψων Aσεμωνα καὶ καὶ συνέλαβεν διεκβαλεῖ τριακοσίας ἕως ἀλώπεκας φάραγγος καὶ Aἰγύπτου ἔλαβεν καὶ λαμπάδας ἔσται καὶ αὐτοῦ ἐπέστρεψεν κέρκον διέξοδος πρὸς τῶν κέρκον ὁρίων καὶ ἐπὶ ἔθηκεν τὴν λαμπάδα θάλαςαν μίαν τοῦτό ἀνὰ ἐστιν μέσον αὐτῶν τῶν ὅρια δύο ἀπὸ κέρκων λιβός καὶ ἔδησεν

5. καὶ καὶ τὰ ἐξέκαυσεν ὅρια πῦρ ἀπὸ ἐν ἀνατολῶν ταῖς πᾶσα λαμπάσιν καὶ θάλαςα ἐξαπέστειλεν ἐν ἁλυκὴ τοῖς ἕως στάχυσιν τοῦ τῶν Iορδάνου ἀλλοφύλων καὶ καὶ τὰ ἐκάησαν ὅρια ἀπὸ αὐτῶν ἅλωνος ἀπὸ καὶ βορρᾶ ἕως καὶ σταχύων ἀπὸ ὀρθῶν τῆς καὶ λοφιᾶς ἕως τῆς ἀμπελῶνος θαλάςης καὶ καὶ ἐλαίας ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ Iορδάνου

6. ἐπιβαίνει καὶ τὰ εἶπαν ὅρια οἱ ἐπὶ ἀλλόφυλοι *βαιθαγλα τίς καὶ ἐποίησεν παραπορεύεται ταῦτα ἀπὸ καὶ βορρᾶ εἶπαν ἐπὶ *σαμψων *βαιθαραβα καὶ νυμφίος προσαναβαίνει τοῦ τὰ *θαμνι ὅρια ὅτι ἐπὶ ἔλαβεν λίθον τὴν *βαιων γυναῖκα υἱοῦ αὐτοῦ Ρουβην καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ἐκ τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν πυρί

7. καὶ καὶ προσαναβαίνει εἶπεν τὰ αὐτοῖς ὅρια *σαμψων ἐπὶ ἐὰν τὸ ποιήσητε τέταρτον οὕτως τῆς ταύτην φάραγγος ὅτι Aχωρ εἰ καὶ μὴν καταβαίνει ἐκδικήσω ἐπὶ ἐν *γαλγαλ ὑμῖν καὶ ἐστιν ἔσχατον ἀπέναντι κοπάσω τῆς προσβάσεως Aδδαμιν ἐστιν κατὰ λίβα τῇ φάραγγι καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πηγῆς ἡλίου καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος πηγὴ Ρωγηλ

8. καὶ καὶ ἀναβαίνει ἐπάταξεν τὰ αὐτοὺς ὅρια κνήμην εἰς ἐπὶ φάραγγα μηρὸν Oνομ πληγὴν ἐπὶ μεγάλην νώτου καὶ Iεβους κατέβη ἀπὸ καὶ λιβός ἐκάθισεν αὕτη ἐν ἐστὶν τρυμαλιᾷ Iερουσαλημ τῆς καὶ πέτρας διεκβάλλει Hταμ τὰ ὅρια ἐπὶ κορυφὴν ὄρους ἐστιν κατὰ πρόσωπον φάραγγος Oνομ πρὸς θαλάςης ἐστιν ἐκ μέρους γῆς Ραφαι+ν ἐπὶ βορρᾶ

9. καὶ καὶ διεκβάλλει ἀνέβησαν τὸ οἱ ὅριον ἀλλόφυλοι ἀπὸ καὶ κορυφῆς παρενέβαλον τοῦ ἐν ὄρους Iουδα ἐπὶ καὶ πηγὴν ἐξερρίφησαν ὕδατος ἐν *ναφθω *λευι καὶ διεκβάλλει εἰς τὸ ὄρος Eφρων καὶ ἐξάξει τὸ ὅριον εἰς *βααλ αὕτη ἐστὶν πόλις Iαριμ

10. καὶ καὶ περιελεύσεται εἶπαν ὅριον ἀνὴρ ἀπὸ Iουδα *βααλ εἰς ἐπὶ τί θάλαςαν ἀνέβητε καὶ ἐφ' παρελεύσεται ἡμᾶς εἰς καὶ ὄρος εἶπον Aςαρες οἱ ἐπὶ ἀλλόφυλοι νώτου δῆσαι πόλιν τὸν Iαριμ *σαμψων ἀπὸ ἀνέβημεν βορρᾶ καὶ αὕτη ποιῆσαι ἐστὶν αὐτῷ *χασλων ὃν καὶ τρόπον καταβήσεται ἐποίησεν ἐπὶ ἡμῖν *πόλιν ἡλίου καὶ παρελεύσεται ἐπὶ λίβα

11. καὶ καὶ διεκβαλεῖ κατέβησαν τὸ τρισχίλιοι ὅριον ἄνδρες κατὰ ἀπὸ νώτου Iουδα Aκκαρων εἰς ἐπὶ τρυμαλιὰν βορρᾶν πέτρας καὶ Hταμ διεκβαλεῖ καὶ τὰ εἶπαν ὅρια τῷ εἰς *σαμψων *σακχαρωνα οὐκ καὶ οἶδας παρελεύσεται ὅτι ὄρος κυριεύουσιν τῆς οἱ *βαλα ἀλλόφυλοι καὶ ἡμῶν διεκβαλεῖ καὶ ἐπὶ τί Iαβνηλ τοῦτο καὶ ἐποίησας ἔσται ἡμῖν καὶ διέξοδος εἶπεν τῶν αὐτοῖς ὁρίων *σαμψων ἐπὶ ὃν θάλαςαν τρόπον ἐποίησάν μοι οὕτως ἐποίησα αὐτοῖς

12. καὶ καὶ τὰ εἶπαν ὅρια αὐτῷ αὐτῶν δῆσαί ἀπὸ σε θαλάςης κατέβημεν τοῦ θάλαςα δοῦναί σε μεγάλη ἐν ὁριεῖ χειρὶ ταῦτα ἀλλοφύλων τὰ καὶ ὅρια εἶπεν υἱῶν αὐτοῖς Iουδα *σαμψων κύκλῳ ὀμόσατέ κατὰ μοι δήμους μήποτε αὐτῶν συναντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς

13. καὶ καὶ τῷ εἶπον *χαλεβ αὐτῷ υἱῷ λέγοντες Iεφοννη οὐχί ἔδωκεν ὅτι μερίδα ἀλλ' ἐν μέσῳ δεσμῷ υἱῶν δήσομέν Iουδα σε διὰ καὶ προστάγματος παραδώσομέν τοῦ σε θεοῦ ἐν καὶ χειρὶ ἔδωκεν αὐτῶν αὐτῷ καὶ Ἰησοῦς θανάτῳ τὴν οὐ πόλιν θανατώσομέν Aρβοκ σε μητρόπολιν καὶ Eνακ ἔδησαν αὕτη αὐτὸν ἐστὶν ἐν *χεβρων δυσὶ καλωδίοις καινοῖς καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης

14. καὶ καὶ ἐξωλέθρευσεν ἦλθον ἐκεῖθεν ἕως *χαλεβ σιαγόνος υἱὸς καὶ Iεφοννη οἱ τοὺς ἀλλόφυλοι τρεῖς ἠλάλαξαν υἱοὺς καὶ Eνακ ἔδραμον τὸν εἰς *σουσι συνάντησιν καὶ αὐτοῦ τὸν καὶ *θολμι ἥλατο καὶ ἐπ' τὸν αὐτὸν Aχιμα πνεῦμα κυρίου καὶ ἐγενήθη τὰ καλώδια τὰ ἐπὶ βραχίοσιν αὐτοῦ ὡσεὶ στιππύον ἐξεκαύθη ἐν πυρί καὶ ἐτάκησαν δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ χειρῶν αὐτοῦ

15. καὶ καὶ ἀνέβη εὗρεν ἐκεῖθεν σιαγόνα *χαλεβ ὄνου ἐπὶ ἐκρεριμμένην τοὺς καὶ κατοικοῦντας ἐξέτεινεν *δαβιρ τὴν τὸ χεῖρα δὲ αὐτοῦ ὄνομα καὶ *δαβιρ ἔλαβεν ἦν αὐτὴν τὸ καὶ πρότερον ἐπάταξεν *πόλις ἐν γραμμάτων αὐτῇ χιλίους ἄνδρας

16. καὶ καὶ εἶπεν εἶπεν *χαλεβ *σαμψων ὃς ἐν ἐὰν σιαγόνι λάβῃ ὄνου καὶ ἐξαλείφων ἐκκόψῃ ἐξήλειψα τὴν αὐτούς *πόλιν ὅτι τῶν ἐν γραμμάτων τῇ καὶ σιαγόνι κυριεύσῃ τοῦ αὐτῆς ὄνου δώσω ἐπάταξα αὐτῷ χιλίους τὴν ἄνδρας Aχσαν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα

17. καὶ καὶ ἔλαβεν ἐγένετο αὐτὴν ὡς *γοθονιηλ ἐπαύσατο υἱὸς λαλῶν *κενεζ καὶ ἀδελφὸς ἔρριψεν *χαλεβ τὴν σιαγόνα νεώτερος ἐκ καὶ τῆς ἔδωκεν χειρὸς αὐτῷ αὐτοῦ τὴν καὶ Aχσαν ἐκάλεσεν θυγατέρα τὸν αὐτοῦ τόπον αὐτῷ ἐκεῖνον γυναῖκα ἀναίρεσις σιαγόνος

18. καὶ καὶ ἐγένετο ἐδίψησεν ἐν σφόδρα τῷ καὶ εἰσπορεύεσθαι ἔκλαυσεν αὐτὴν πρὸς καὶ κύριον συνεβουλεύσατο καὶ αὐτῷ εἶπεν λέγουσα σὺ αἰτήσομαι εὐδόκησας τὸν ἐν πατέρα χειρὶ μου δούλου ἀγρόν σου καὶ τὴν ἐβόησεν σωτηρίαν ἐκ τὴν τοῦ μεγάλην ὄνου ταύτην καὶ καὶ εἶπεν νῦν αὐτῇ ἀποθανοῦμαι *χαλεβ τῷ τί δίψει ἐστίν καὶ σοι ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων

19. καὶ καὶ εἶπεν ἔρρηξεν αὐτῷ δός θεὸς μοι τὸν εὐλογίαν λάκκον ὅτι τὸν εἰς ἐν γῆν τῇ *ναγεβ σιαγόνι δέδωκάς καὶ με ἐξῆλθεν δός ἐξ μοι αὐτοῦ τὴν ὕδωρ *γολαθμαιν καὶ καὶ ἔπιεν ἔδωκεν καὶ αὐτῇ ἐπέστρεψεν *χαλεβ τὸ τὴν πνεῦμα *γολαθμαιν αὐτοῦ τὴν καὶ ἄνω ἔζησεν καὶ διὰ τὴν τοῦτο *γολαθμαιν ἐκλήθη τὴν τὸ κάτω ὄνομα αὐτῆς πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου ἐστιν ἐν σιαγόνι ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης

20. αὕτη καὶ ἔκρινεν κληρονομία τὸν φυλῆς Iσραηλ υἱῶν ἐν Iουδα ἡμέραις ἀλλοφύλων εἴκοσι ἔτη

21. ἐγενήθησαν *καβσεηλ δὲ καὶ αἱ Eδραι πόλεις καὶ αὐτῶν Iαγουρ πόλις πρώτη φυλῆς υἱῶν Iουδα ἐφ' ὁρίων Eδωμ ἐπὶ τῆς ἐρήμου *καιβαισελεηλ καὶ Aρα καὶ Aσωρ

22. καὶ καὶ Iκαμ *κινα καὶ καὶ Ρεγμα *διμωνα καὶ καὶ Aρουηλ Aδαδα

23. καὶ καὶ *καδης *κεδες καὶ καὶ Aσοριωναιν Iθναζιφ

24. καὶ καὶ *μαιναμ *τελεμ καὶ καὶ *βαλμαιναν *βαλωθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

25. καὶ καὶ αἱ πόλις πόλεις Aσερων Aσερων αὕτη αὕτη Aσωρ Aσωρ

26. καὶ Aμαμ *σην καὶ καὶ *σαμαα *σαλμαα καὶ καὶ *μωλαδα *μωλαδα

27. καὶ καὶ *σερι Aσεργαδδα καὶ καὶ *βαιφαλαδ *βαιθφαλεθ

28. καὶ καὶ *χολασεωλα Aσαρσουλα καὶ καὶ *βηρσαβεε *βηρσαβεε καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν καὶ καὶ αἱ αἱ ἐπαύλεις ἐπαύλεις αὐτῶν αὐτῶν

29. *βαλα *βααλα καὶ καὶ *βακωκ Aυιμ καὶ καὶ Aσομ Aσεμ

30. καὶ καὶ Eλβωυδαδ Eλθωδαδ καὶ καὶ *βαιθηλ *χασιλ καὶ καὶ Eρμα Eρμα

31. καὶ καὶ *σεκελακ *σικελεγ καὶ καὶ *μαχαριμ *μεδεβηνα καὶ καὶ *σεθεννακ *σανσαννα

32. καὶ καὶ *λαβως *λαβωθ καὶ καὶ *σαλη *σελει+μ καὶ καὶ Eρωμωθ Ρεμμων πόλεις πόλεις κθ# εἴκοσι καὶ καὶ αἱ ἐννέα κῶμαι καὶ αὐτῶν αἱ κῶμαι αὐτῶν

33. ἐν ἐν τῇ τῇ πεδινῇ πεδινῇ Aσταωλ Eσθαολ καὶ καὶ Ραα *σαραα καὶ καὶ Aςα Aσνα

34. καὶ καὶ Ραμεν Ραμεν καὶ καὶ *τανω *ζανω καὶ καὶ Iλουθωθ Aδιαθαι+μ καὶ καὶ *μαιανι Hναι+μ

35. καὶ καὶ Iερμουθ Iεριμουθ καὶ καὶ Oδολλαμ Oδολλαμ καὶ καὶ *μεμβρα *νεμρα καὶ καὶ *σαωχω *σωχω καὶ καὶ Aζηκα Aζηκα

36. καὶ καὶ *σακαριμ *σαργαριμ καὶ καὶ *γαδηρα *γαδηρα καὶ καὶ αἱ αἱ ἐπαύλεις ἐπαύλεις αὐτῆς αὐτῆς πόλεις πόλεις δέκα δέκα τέςαρες τέςαρες καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

37. *σεννα *σενναν καὶ καὶ Aδασαν Aδασα καὶ καὶ *μαγαδαγαδ *μαγδαλγαδ

38. καὶ καὶ *δαλαλ *δαλααν καὶ καὶ *μασφα *μασφα καὶ καὶ Iακαρεηλ Iεχθαηλ

39. καὶ καὶ *λαχης *λαχις καὶ καὶ *βασηδωθ *βαζκαθ καὶ καὶ Iδεαδαλεα Aγλων

40. καὶ καὶ *χαβρα *χαββα καὶ καὶ *μαχες *λαμας καὶ καὶ *μααχως *χαθλως

41. καὶ καὶ *γεδδωρ *γαδηρωθ καὶ καὶ *βαγαδιηλ *βηθδαγων καὶ καὶ *νωμαν *νωμα καὶ καὶ *μακηδαν *μακηδα πόλεις πόλεις δεκαὲξ δεκαὲξ καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

42. *λεμνα *λεβνα καὶ καὶ Iθακ Aθερ

43. καὶ καὶ Aνωχ Iεφθα καὶ καὶ Iανα Aσεννα καὶ καὶ *νασιβ *νεσιβ

44. καὶ καὶ *κει+λαμ *κει+λα καὶ καὶ Aκιεζι Aχζιβ καὶ καὶ *κεζιβ *μαρησα καὶ καὶ *βαθησαρ Eδωμ καὶ πόλεις Aιλων ἐννέα πόλεις καὶ δέκα αἱ καὶ κῶμαι αἱ αὐτῶν κῶμαι αὐτῶν

45. Aκκαρων Aκκαρων καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῆς αὐτῆς καὶ καὶ αἱ αἱ ἐπαύλεις ἐπαύλεις αὐτῶν αὐτῆς

46. ἀπὸ καὶ Aκκαρων ἀπὸ *γεμνα Aκκαρων καὶ Iεμναι πᾶσαι καὶ ὅσαι πᾶσαι εἰσὶν ὅσαι πλησίον εἰσὶν Aσηδωθ πλησίον καὶ Aσδωδ αἱ καὶ κῶμαι αἱ αὐτῶν κῶμαι

47. Aσιεδωθ αὐτῆς καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι ἐπαύλεις αὐτῆς αὐτῆς καὶ *γάζα αἱ καὶ ἐπαύλεις αἱ αὐτῆς κῶμαι *γάζα αὐτῆς καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι ἐπαύλεις αὐτῆς αὐτῆς καὶ ἕως αἱ τοῦ ἐπαύλεις χειμάρρου αὐτῆς Aἰγύπτου ἕως καὶ τοῦ χειμάρρου θάλαςα Aἰγύπτου καὶ μεγάλη διορίζει θάλαςα μεγάλη διορίζει

48. καὶ καὶ ἐν ἐν τῇ τῇ ὀρεινῇ ὀρεινῇ *σαμιρ *σαφιρ καὶ καὶ Iεθερ Iεθερ καὶ καὶ *σωχα *σωχω

49. καὶ καὶ Ρεννα Ρεννα καὶ πόλις *πόλις γραμμάτων γραμμάτων αὕτη αὕτη ἐστὶν *δαβιρ *δαβιρ

50. καὶ καὶ Aνων Aνωβ καὶ καὶ Eσκαιμαν Eσθεμω καὶ καὶ Aισαμ Aνιμ

51. καὶ καὶ *γοσομ *γοσομ καὶ καὶ *χαλου *χιλουων καὶ καὶ *χαννα *γηλων πόλεις πόλεις ἕνδεκα δέκα καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

52. Aιρεμ Eρεβ καὶ καὶ Ρεμνα Eσαν καὶ καὶ *σομα Ρουμα

53. καὶ καὶ Iεμαι+ν Iανουμ καὶ καὶ *βαιθαχου *βαιθθαπφουε καὶ καὶ *φακουα Aφακα

54. καὶ καὶ Eυμα *χαμματα καὶ καὶ πόλις πόλις Aρβοκ Aρβο αὕτη αὕτη ἐστὶν ἐστὶν *χεβρων *χεβρων καὶ καὶ *σωρθ *σιωρ πόλεις πόλεις ἐννέα ἐννέα καὶ καὶ αἱ αἱ ἐπαύλεις κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

55. *μαωρ *μαων καὶ καὶ *χερμελ *χερμελ καὶ καὶ Oζιβ *ζιφ καὶ καὶ Iταν Iεττα

56. καὶ καὶ Iαριηλ Iεζραελ καὶ καὶ Iαρικαμ Iεκδααμ καὶ καὶ *ζακαναι+μ *ζανωακιμ

57. καὶ καὶ *γαβαα *γαβαα καὶ καὶ *θαμναθα *θαμνα πόλεις πόλεις ἐννέα ἐννέα καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

58. Aλουα Aλουλ καὶ καὶ *βαιθσουρ *βαιθσουρ καὶ καὶ *γεδδων *γεδωρ

59. καὶ καὶ *μαγαρωθ *μαρωθ καὶ καὶ *βαιθαναμ *βαιθανωθ καὶ καὶ *θεκουμ Eλθεκεν πόλεις πόλεις ἓξ ἓξ καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

60. *καριαθβααλ *καριαθβααλ αὕτη αὕτη πόλις πόλις Iαριμ Iαριμ καὶ καὶ Aρεββα *σωθηβα πόλεις πόλεις δύο δύο καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι ἐπαύλεις αὐτῶν αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν

61. καὶ *βαδδαργις *βαδδαργις καὶ καὶ *βηθαραβα *θαραβααμ καὶ καὶ *μαδων Aινων καὶ καὶ *σοχοχα Aιχιοζα

62. καὶ καὶ *ναφλαζων *νεβσαν καὶ καὶ αἱ αἱ πόλεις πόλεις *σαδωμ ἁλῶν καὶ καὶ Aνκαδης Hνγαδδι πόλεις πόλεις ἑπτὰ ἑπτὰ καὶ καὶ αἱ αἱ κῶμαι κῶμαι αὐτῶν αὐτῶν

63. καὶ Iεβουσαῖος κατῴκει ἐν Iερουσαλημ καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Iουδα ἀπολέσαι αὐτούς καὶ κατῴκησαν οἱ Iεβουσαῖοι ἐν Iερουσαλημ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνηςParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.