LXX Joshua 14
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ οὗτοι κατέβη *σαμψων οἱ κατακληρονομήσαντες εἰς υἱῶν *θαμναθα Iσραηλ καὶ εἶδεν ἐν γυναῖκα τῇ εἰς γῇ *χανααν *θαμναθα οἷς ἀπὸ κατεκληρονόμησεν τῶν θυγατέρων αὐτοῖς τῶν Eλεαζαρ ἀλλοφύλων ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς τοῦ *ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Iσραηλ

2. καὶ κατὰ ἀνέβη κλήρους ἐκληρονόμησαν καὶ ἀπήγγειλεν ὃν τρόπον τῷ ἐνετείλατο πατρὶ αὐτοῦ κύριος ἐν καὶ τῇ χειρὶ μητρὶ Ἰησοῦ αὐτοῦ ταῖς ἐννέα καὶ εἶπεν φυλαῖς γυναῖκα καὶ τῷ ἑόρακα ἐν ἡμίσει φυλῆς *θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων *φυλιστιιμ καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰς γυναῖκα

3. καὶ ἀπὸ τοῦ εἶπεν πέραν αὐτῷ τοῦ Iορδάνου πατὴρ αὐτοῦ καὶ καὶ τοῖς *λευίταις οὐκ μήτηρ αὐτοῦ ἔδωκεν μὴ κλῆρον ἐν οὔκ αὐτοῖς εἰσιν θυγατέρες τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ μου γυνή ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων καὶ εἶπεν *σαμψων πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ ταύτην λαβέ μοι ὅτι αὕτη εὐθεῖα ἐν ὀφθαλμοῖς μου

4. ὅτι καὶ ἦσαν οἱ πατὴρ αὐτοῦ υἱοὶ καὶ Iωσηφ δύο φυλαί μήτηρ *μαναςη αὐτοῦ οὐκ καὶ Eφραιμ ἔγνωσαν καὶ ὅτι οὐκ παρὰ ἐδόθη κυρίου μερὶς ἐστίν ὅτι ἐν ἐκδίκησιν τῇ αὐτὸς γῇ τοῖς ζητεῖ ἐκ *λευίταις ἀλλ' τῶν ἀλλοφύλων πόλεις καὶ κατοικεῖν ἐν καὶ τῷ καιρῷ τὰ ἐκείνῳ ἀφωρισμένα οἱ αὐτῶν ἀλλόφυλοι τοῖς κυριεύοντες κτήνεσιν ἐν καὶ τὰ Iσραηλ κτήνη αὐτῶν

5. καὶ ὃν κατέβη τρόπον ἐνετείλατο *σαμψων καὶ κύριος τῷ πατὴρ *μωυσῇ οὕτως αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ μήτηρ Iσραηλ αὐτοῦ καὶ εἰς ἐμέρισαν *θαμναθα τὴν καὶ γῆν ἦλθεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος *θαμναθα καὶ ἰδοὺ σκύμνος λέοντος ὠρυόμενος εἰς συνάντησιν αὐτοῦ

6. καὶ καὶ ἥλατο προσήλθοσαν οἱ ἐπ' υἱοὶ αὐτὸν Iουδα πνεῦμα πρὸς κυρίου καὶ Ἰησοῦν ἐν συνέτριψεν *γαλγαλ αὐτόν ὡσεὶ καὶ εἶπεν συντρίψει ἔριφον πρὸς αὐτὸν καὶ οὐδὲν *χαλεβ ἦν τοῦ ἐν Iεφοννη ταῖς χερσὶν *κενεζαῖος αὐτοῦ καὶ σὺ ἐπίστῃ οὐκ τὸ ἀπήγγειλεν ῥῆμα τῷ πατρὶ ἐλάλησεν αὐτοῦ κύριος καὶ τῇ πρὸς μητρὶ *μωυσῆν ἄνθρωπον αὐτοῦ τοῦ ἐποίησεν θεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν *καδης *βαρνη

7. καὶ τεςαράκοντα κατέβησαν γὰρ καὶ ἐτῶν ἤμην ἐλάλησαν τῇ ὅτε γυναικί ἀπέστειλέν με καὶ ηὐθύνθη *μωυσῆς ἐν ὀφθαλμοῖς παῖς *σαμψων τοῦ θεοῦ ἐκ *καδης *βαρνη κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν καὶ ἀπεκρίθην αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν αὐτοῦ

8. οἱ καὶ δὲ ὑπέστρεψεν μεθ' ἀδελφοί ἡμέρας μου οἱ λαβεῖν αὐτὴν ἀναβάντες καὶ μετ' ἐξέκλινεν ἐμοῦ ἰδεῖν μετέστησαν τὸ τὴν πτῶμα καρδίαν τοῦ τοῦ λαοῦ λέοντος καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δὲ συναγωγὴ προσετέθην μελιςῶν ἐπακολουθῆσαι κυρίῳ ἐν τῷ τῷ θεῷ στόματι τοῦ μου λέοντος καὶ μέλι

9. καὶ καὶ ὤμοσεν ἐξεῖλεν *μωυσῆς αὐτὸ ἐν εἰς χεῖρας ἐκείνῃ τῇ αὐτοῦ ἡμέρᾳ καὶ ἐπορεύετο λέγων πορευόμενος καὶ γῆ ἐφ' ἐσθίων καὶ ἣν ἐπέβης ἐπορεύθη πρὸς σοὶ τὸν ἔσται πατέρα ἐν κλήρῳ αὐτοῦ καὶ καὶ τοῖς τὴν μητέρα τέκνοις αὐτοῦ σου εἰς καὶ τὸν ἔδωκεν αὐτοῖς αἰῶνα ὅτι καὶ ἔφαγον προσετέθης ἐπακολουθῆσαι καὶ οὐκ ὀπίσω ἀπήγγειλεν κυρίου τοῦ αὐτοῖς θεοῦ ὅτι ἀπὸ ἡμῶν τοῦ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ μέλι

10. καὶ καὶ νῦν κατέβη διέθρεψέν με πατὴρ αὐτοῦ κύριος πρὸς ὃν τὴν τρόπον γυναῖκα εἶπεν τοῦτο καὶ τεςαρακοστὸν ἐποίησεν καὶ ἐκεῖ πέμπτον *σαμψων ἔτος πότον ἑπτὰ ἀφ' ἡμέρας οὗ ὅτι ἐλάλησεν οὕτως κύριος τὸ ποιοῦσιν οἱ ῥῆμα τοῦτο νεανίσκοι πρὸς *μωυσῆν καὶ ἐπορεύθη Iσραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν

11. καὶ ἔτι εἰμὶ ἐγένετο ὅτε σήμερον ἰσχύων εἶδον ὡσεὶ αὐτόν καὶ ὅτε ἔλαβον ἀπέστειλέν τριάκοντα με κλητούς *μωυσῆς ὡσαύτως καὶ ἦσαν ἰσχύω μετ' νῦν ἐξελθεῖν αὐτοῦ καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πόλεμον

12. καὶ καὶ νῦν εἶπεν αἰτοῦμαί αὐτοῖς σε *σαμψων τὸ πρόβλημα ὄρος ὑμῖν τοῦτο προβάλλομαι ἐὰν καθὰ ἀπαγγέλλοντες εἶπεν ἀπαγγείλητε κύριος αὐτὸ τῇ ἡμέρᾳ ἐν ἐκείνῃ ταῖς ὅτι ἑπτὰ σὺ ἡμέραις τοῦ ἀκήκοας τὸ πότου ῥῆμα καὶ εὕρητε τοῦτο τῇ δώσω ἡμέρᾳ ὑμῖν τριάκοντα ἐκείνῃ νυνὶ σινδόνας καὶ δὲ τριάκοντα οἱ στολὰς Eνακιμ ἐκεῖ ἱματίων εἰσιν πόλεις ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι ἐὰν οὖν κύριος μετ' ἐμοῦ ἐξολεθρεύσω αὐτούς ὃν τρόπον εἶπέν μοι κύριος

13. καὶ καὶ εὐλόγησεν ἐὰν αὐτὸν μὴ Ἰησοῦς δύνησθε καὶ ἀπαγγεῖλαί μοι ἔδωκεν δώσετε τὴν ὑμεῖς *χεβρων τῷ ἐμοὶ *χαλεβ τριάκοντα ὀθόνια υἱῷ καὶ Iεφοννη υἱοῦ τριάκοντα *κενεζ ἀλλαςομένας στολὰς ἐν κλήρῳ ἱματίων καὶ εἶπαν αὐτῷ προβαλοῦ τὸ πρόβλημα καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό

14. καὶ διὰ εἶπεν τοῦτο αὐτοῖς ἐγενήθη τί βρωτὸν *χεβρων τῷ ἐξῆλθεν ἐκ *χαλεβ τῷ βιβρώσκοντος τοῦ καὶ Iεφοννη ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ γλυκύ *κενεζαίου καὶ ἐν κλήρῳ οὐκ ἠδύναντο ἕως ἀπαγγεῖλαι τῆς ἡμέρας τὸ ταύτης πρόβλημα ἐπὶ διὰ τὸ τρεῖς ἡμέρας αὐτὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ προστάγματι κυρίου θεοῦ Iσραηλ

15. καὶ τὸ δὲ ἐγένετο ὄνομα ἐν τῇ τῆς ἡμέρᾳ *χεβρων ἦν τῇ τετάρτῃ τὸ πρότερον καὶ πόλις εἶπαν Aρβοκ τῇ μητρόπολις γυναικὶ *σαμψων τῶν Eνακιμ ἀπάτησον αὕτη δὴ καὶ τὸν ἄνδρα σου γῆ καὶ ἐκόπασεν τοῦ ἀπαγγειλάτω σοι πολέμου τὸ πρόβλημα μήποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί ἐκβιάσαι ἡμᾶς κεκλήκατε

16. καὶ ἔκλαυσεν γυνὴ *σαμψων πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν πλὴν μεμίσηκάς με καὶ οὐκ ἠγάπησάς με ὅτι τὸ πρόβλημα προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἀπήγγειλάς μοι καὶ εἶπεν αὐτῇ *σαμψων εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα σοὶ ἀπαγγείλω

17. καὶ ἔκλαυσεν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας ἂς ἦν αὐτοῖς πότος καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ ὅτι παρενώχλησεν αὐτῷ καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς

18. καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον τί γλυκύτερον μέλιτος καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος καὶ εἶπεν αὐτοῖς *σαμψων εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου

19. καὶ ἥλατο ἐπ' αὐτὸν πνεῦμα κυρίου καὶ κατέβη εἰς Ἀσκαλῶνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκεν τὰς στολὰς τοῖς ἀπαγγείλασιν τὸ πρόβλημα καὶ ὠργίσθη θυμῷ *σαμψων καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ

20. καὶ ἐγένετο γυνὴ *σαμψων ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ ὧν ἐφιλίασενParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.