LXX Joshua 13
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ Ἰησοῦς προσέθηκαν πρεσβύτερος οἱ προβεβηκὼς υἱοὶ τῶν Iσραηλ ἡμερῶν ποιῆσαι καὶ τὸ εἶπεν πονηρὸν κύριος ἐνώπιον πρὸς κυρίου Ἰησοῦν καὶ σὺ παρέδωκεν προβέβηκας αὐτοὺς τῶν κύριος ἡμερῶν ἐν καὶ χειρὶ *φυλιστιιμ γῆ τεςαράκοντα ὑπολέλειπται ἔτη πολλὴ εἰς κληρονομίαν

2. καὶ καὶ αὕτη ἦν ἀνὴρ γῆ εἷς ἀπὸ καταλελειμμένη *σαραα ὅρια ἀπὸ *φυλιστιιμ δήμου συγγενείας *γεσιρι τοῦ καὶ *δανι καὶ *χαναναῖος ὄνομα αὐτῷ *μανωε καὶ γυνὴ αὐτῷ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτεκεν

3. ἀπὸ καὶ τῆς ὤφθη ἀοικήτου ἄγγελος τῆς κυρίου κατὰ πρὸς πρόσωπον τὴν Aἰγύπτου γυναῖκα ἕως καὶ τῶν εἶπεν ὁρίων πρὸς Aκκαρων αὐτήν ἐξ ἰδοὺ εὐωνύμων σὺ τῶν στεῖρα *χαναναίων καὶ προσλογίζεται οὐ ταῖς τέτοκας πέντε καὶ σατραπείαις συλλήμψῃ τῶν υἱόν *φυλιστιιμ τῷ *γαζαίῳ καὶ τῷ Ἀζωτίῳ καὶ τῷ Ἀσκαλωνίτῃ καὶ τῷ *γεθθαίῳ καὶ τῷ Aκκαρωνίτῃ καὶ τῷ Eυαίῳ

4. ἐκ καὶ *θαιμαν νῦν καὶ φύλαξαι πάσῃ δὴ γῇ καὶ *χανααν μὴ ἐναντίον πίῃς *γάζης οἶνον καὶ καὶ οἱ μέθυσμα *σιδώνιοι καὶ ἕως μὴ Aφεκ φάγῃς ἕως πᾶν τῶν ἀκάθαρτον ὁρίων τῶν Aμορραίων

5. καὶ ὅτι πᾶσαν ἰδοὺ τὴν σὺ γῆν ἐν *γαβλι γαστρὶ *φυλιστιιμ ἔχεις καὶ καὶ πάντα τέξῃ τὸν υἱόν *λίβανον καὶ ἀπὸ σίδηρος ἀνατολῶν οὐκ ἡλίου ἀναβήσεται ἀπὸ ἐπὶ *γαλγαλ τὴν ὑπὸ κεφαλὴν τὸ αὐτοῦ ὄρος ὅτι τὸ ναζιρ Aερμων θεοῦ ἕως ἔσται τῆς τὸ εἰσόδου παιδάριον Eμαθ ἀπὸ τῆς κοιλίας καὶ αὐτὸς ἄρξεται τοῦ σῶσαι τὸν Iσραηλ ἐκ χειρὸς *φυλιστιιμ

6. πᾶς καὶ εἰσῆλθεν κατοικῶν τὴν γυνὴ ὀρεινὴν καὶ ἀπὸ εἶπεν τοῦ τῷ *λιβάνου ἀνδρὶ ἕως αὐτῆς τῆς λέγουσα *μασερεφωθμαιμ ἄνθρωπος πάντας θεοῦ τοὺς ἦλθεν *σιδωνίους πρός ἐγὼ με αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσω εἶδος ἀπὸ αὐτοῦ προσώπου ὡς Iσραηλ εἶδος ἀλλὰ ἀγγέλου διάδος θεοῦ αὐτὴν φοβερὸν ἐν σφόδρα κλήρῳ καὶ τῷ οὐκ Iσραηλ ἠρώτησα ὃν αὐτόν τρόπον πόθεν σοι ἐστίν ἐνετειλάμην καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν μοι

7. καὶ καὶ νῦν εἶπέν μέρισον μοι τὴν ἰδοὺ γῆν σὺ ταύτην ἐν ἐν γαστρὶ κληρονομίᾳ ἔχεις ταῖς καὶ ἐννέα τέξῃ φυλαῖς υἱόν καὶ καὶ τῷ νῦν ἡμίσει μὴ φυλῆς πίῃς *μαναςη οἶνον ἀπὸ καὶ τοῦ μέθυσμα Iορδάνου καὶ ἕως μὴ τῆς φάγῃς θαλάςης πᾶν τῆς ἀκάθαρτον μεγάλης ὅτι κατὰ ἅγιον δυσμὰς θεοῦ ἡλίου ἔσται δώσεις τὸ αὐτήν παιδάριον ἀπὸ θάλαςα γαστρὸς ἕως μεγάλη ἡμέρας ὁριεῖ θανάτου αὐτοῦ

8. ταῖς καὶ δὲ προσηύξατο δύο *μανωε φυλαῖς πρὸς καὶ κύριον τῷ καὶ ἡμίσει εἶπεν φυλῆς ἐν *μαναςη ἐμοί τῷ κύριε Ρουβην Aδωναιε καὶ τὸν τῷ ἄνθρωπον *γαδ τοῦ ἔδωκεν θεοῦ *μωυσῆς ὃν ἐν ἀπέστειλας τῷ ἐλθέτω πέραν δὴ τοῦ ἔτι Iορδάνου πρὸς κατ' ἡμᾶς ἀνατολὰς καὶ ἡλίου συμβιβασάτω δέδωκεν ἡμᾶς αὐτὴν τί *μωυσῆς ποιήσωμεν τῷ παῖς παιδίῳ κυρίου τῷ τικτομένῳ

9. ἀπὸ καὶ Aροηρ εἰσήκουσεν ἐστιν θεὸς ἐπὶ τῆς τοῦ φωνῆς χείλους *μανωε χειμάρρου καὶ Aρνων ἦλθεν καὶ τὴν ἄγγελος πόλιν τοῦ τὴν θεοῦ ἐν ἔτι μέσῳ πρὸς τῆς τὴν φάραγγος γυναῖκα καὶ καὶ πᾶσαν αὕτη τὴν ἐκάθητο *μισωρ ἐν ἀπὸ ἀγρῷ *μαιδαβα καὶ ἕως *μανωε *δαιβαν ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἦν μετ' αὐτῆς

10. πάσας καὶ τὰς ἐτάχυνεν πόλεις *σηων γυνὴ βασιλέως καὶ Aμορραίων ἔδραμεν ὃς καὶ ἐβασίλευσεν ἀνήγγειλεν ἐν τῷ Eσεβων ἀνδρὶ ἕως αὐτῆς τῶν καὶ ὁρίων εἶπεν υἱῶν πρὸς Aμμων αὐτόν ἰδοὺ ὦπται πρός με ἀνήρ ὃς ἦλθεν ἐν ἡμέρᾳ πρός με

11. καὶ καὶ τὴν ἀνέστη *γαλααδίτιδα καὶ καὶ ἐπορεύθη τὰ *μανωε ὅρια ὀπίσω *γεσιρι τῆς καὶ γυναικὸς τοῦ αὐτοῦ *μαχατι καὶ πᾶν ἦλθεν ὄρος πρὸς Aερμων τὸν καὶ ἄνδρα πᾶσαν καὶ τὴν εἶπεν *βασανῖτιν αὐτῷ ἕως εἰ *σελχα σὺ εἶ ἀνὴρ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν ἄγγελος ἐγώ

12. πᾶσαν καὶ τὴν εἶπεν βασιλείαν *μανωε Ωγ νῦν ἐν ἐλεύσεται τῇ *βασανίτιδι λόγος ὃς σου ἐβασίλευσεν τίς ἐν ἔσται Aσταρωθ κρίσις καὶ τοῦ ἐν παιδίου Eδραι+ν καὶ οὗτος τὰ κατελείφθη ποιήματα ἀπὸ αὐτοῦ τῶν γιγάντων καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν *μωυσῆς καὶ ἐξωλέθρευσεν

13. καὶ καὶ οὐκ εἶπεν ἐξωλέθρευσαν οἱ ἄγγελος υἱοὶ κυρίου Iσραηλ πρὸς τὸν *μανωε *γεσιρι ἀπὸ καὶ πάντων τὸν ὧν *μαχατι εἴρηκα καὶ πρὸς τὸν τὴν *χαναναῖον γυναῖκα καὶ φυλάξεται κατῴκει βασιλεὺς *γεσιρι καὶ *μαχατι ἐν τοῖς υἱοῖς Iσραηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας

14. πλὴν ἀπὸ τῆς παντός φυλῆς *λευι ἐκπορεύεται οὐκ ἐξ ἐδόθη ἀμπέλου κληρονομία τοῦ κύριος οἴνου οὐ θεὸς φάγεται Iσραηλ καὶ οὗτος οἶνον αὐτῶν καὶ κληρονομία σικερα καθὰ μέθυσμα εἶπεν μὴ αὐτοῖς πιέτω κύριος καὶ καὶ πᾶν οὗτος ἀκάθαρτον μὴ καταμερισμός φαγέτω ὃν πάντα κατεμέρισεν ὅσα *μωυσῆς ἐνετειλάμην τοῖς αὐτῇ υἱοῖς φυλάξεται Iσραηλ ἐν Aραβωθ *μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Iορδάνου κατὰ Iεριχω

15. καὶ καὶ ἔδωκεν εἶπεν *μωυσῆς *μανωε τῇ πρὸς φυλῇ τὸν Ρουβην ἄγγελον κατὰ κυρίου δήμους κατάσχωμεν αὐτῶν ὧδέ σε καὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγῶν

16. καὶ καὶ ἐγενήθη εἶπεν αὐτῶν τὰ ἄγγελος ὅρια κυρίου ἀπὸ πρὸς Aροηρ *μανωε ἐὰν ἐστιν κατάσχῃς κατὰ με πρόσωπον οὐ φάραγγος φάγομαι Aρνων ἀπὸ καὶ τῶν ἄρτων πόλις σου καὶ ἐν ἐὰν τῇ ποιήσῃς φάραγγι ὁλοκαύτωμα Aρνων τῷ καὶ κυρίῳ πᾶσαν ἀνοίσεις τὴν αὐτό *μισωρ ὅτι οὐκ ἔγνω *μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου αὐτός

17. ἕως καὶ Eσεβων εἶπεν καὶ *μανωε πάσας πρὸς τὰς τὸν πόλεις ἄγγελον τὰς κυρίου οὔσας τί ἐν τὸ τῇ ὄνομά *μισωρ σοι καὶ ὅτι *δαιβων ἔλθοι καὶ τὸ *βαμωθβααλ ῥῆμά καὶ σου οἴκου καὶ *βεελμων δοξάσομέν σε

18. καὶ καὶ Iαςα εἶπεν καὶ αὐτῷ *κεδημωθ καὶ ἄγγελος *μεφααθ κυρίου εἰς τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου καὶ αὐτό ἐστιν θαυμαστόν

19. καὶ καὶ *καριαθαιμ ἔλαβεν καὶ *μανωε *σεβαμα τὸν καὶ ἔριφον *σεραδα τῶν καὶ αἰγῶν *σιωρ καὶ ἐν τὴν τῷ θυσίαν ὄρει καὶ Eμακ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ καὶ διεχώρισεν ποιῆσαι καὶ *μανωε καὶ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες

20. καὶ καὶ *βαιθφογωρ ἐγένετο καὶ ἐν Aσηδωθ τῷ *φασγα ἀναβῆναι καὶ τὴν *βαιθασιμωθ φλόγα ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἐν τῇ φλογὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ *μανωε καὶ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν

21. καὶ καὶ πάσας οὐ τὰς προσέθηκεν πόλεις ἔτι τοῦ *μισωρ ἄγγελος καὶ κυρίου πᾶσαν ὀφθῆναι τὴν πρὸς βασιλείαν *μανωε τοῦ καὶ *σηων πρὸς βασιλέως τὴν τῶν γυναῖκα Aμορραίων αὐτοῦ ὃν τότε ἐπάταξεν ἔγνω *μωυσῆς *μανωε αὐτὸν ὅτι καὶ ἄγγελος τοὺς κυρίου ἡγουμένους οὗτος *μαδιαμ καὶ τὸν Eυι καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν *σουρ καὶ τὸν Oυρ καὶ τὸν Ροβε ἄρχοντας παρὰ *σηων καὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν

22. καὶ καὶ τὸν εἶπεν *βαλααμ *μανωε τὸν πρὸς τοῦ τὴν *βεωρ γυναῖκα τὸν αὐτοῦ μάντιν θανάτῳ ἀπέκτειναν ἀποθανούμεθα ἐν ὅτι τῇ θεὸν ῥοπῇ εἴδομεν

23. ἐγένετο καὶ δὲ εἶπεν τὰ αὐτῷ ὅρια Ρουβην γυνὴ Iορδάνης αὐτοῦ ὅριον εἰ αὕτη ἤθελεν κληρονομία κύριος υἱῶν θανατῶσαι Ρουβην ἡμᾶς κατὰ οὐκ δήμους ἂν αὐτῶν ἔλαβεν αἱ ἐκ πόλεις χειρὸς αὐτῶν ἡμῶν καὶ ὁλοκαύτωμα αἱ καὶ ἐπαύλεις θυσίαν αὐτῶν καὶ οὐκ ἂν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα πάντα καὶ καθὼς καιρὸς οὐκ ἂν ἠκούτισεν ἡμᾶς ταῦτα

24. ἔδωκεν καὶ δὲ ἔτεκεν *μωυσῆς τοῖς γυνὴ υἱοῖς υἱὸν *γαδ καὶ κατὰ ἐκάλεσεν δήμους τὸ αὐτῶν ὄνομα αὐτοῦ *σαμψων καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ κύριος

25. καὶ καὶ ἐγένετο ἤρξατο τὰ πνεῦμα ὅρια κυρίου αὐτῶν συνεκπορεύεσθαι Iαζηρ αὐτῷ πᾶσαι ἐν αἱ παρεμβολῇ πόλεις *δαν *γαλααδ καὶ καὶ ἀνὰ τὸ μέσον ἥμισυ *σαραα γῆς καὶ υἱῶν ἀνὰ Aμμων μέσον ἕως Eσθαολ Aροηρ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ραββα

26. καὶ ἀπὸ Eσεβων ἕως Ραμωθ κατὰ τὴν *μαςηφα καὶ *βοτανιν καὶ *μααναιν ἕως τῶν ὁρίων *δαβιρ

27. καὶ ἐν Eμεκ *βαιθαραμ καὶ *βαιθαναβρα καὶ *σοκχωθα καὶ *σαφαν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν *σηων βασιλέως Eσεβων καὶ Iορδάνης ὁριεῖ ἕως μέρους τῆς θαλάςης *χενερεθ πέραν τοῦ Iορδάνου ἀπ' ἀνατολῶν

28. αὕτη κληρονομία υἱῶν *γαδ κατὰ δήμους αὐτῶν αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν

29. καὶ ἔδωκεν *μωυσῆς τῷ ἡμίσει φυλῆς *μαναςη κατὰ δήμους αὐτῶν

30. καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ *μααναιμ καὶ πᾶσα βασιλεία *βασανι καὶ πᾶσα βασιλεία Ωγ βασιλέως *βασαν καὶ πάσας τὰς κώμας Iαι+ρ αἵ εἰσιν ἐν τῇ *βασανίτιδι ἑξήκοντα πόλεις

31. καὶ τὸ ἥμισυ τῆς *γαλααδ καὶ ἐν Aσταρωθ καὶ ἐν Eδραι+ν πόλεις βασιλείας Ωγ ἐν *βασανίτιδι καὶ ἐδόθησαν τοῖς υἱοῖς *μαχιρ υἱοῦ *μαναςη καὶ τοῖς ἡμίσεσιν υἱοῖς *μαχιρ υἱοῦ *μαναςη κατὰ δήμους αὐτῶν

32. οὗτοι οὓς κατεκληρονόμησεν *μωυσῆς πέραν τοῦ Iορδάνου ἐν Aραβωθ *μωαβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Iορδάνου κατὰ Iεριχω ἀπὸ ἀνατολῶνParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.