LXX Joshua 1
Widgets to be programmed here
1. καὶ καὶ ἐγένετο ἐγένετο μετὰ μετὰ τὴν τὴν τελευτὴν τελευτὴν *μωυσῆ Ἰησοῦ εἶπεν καὶ κύριος ἐπηρώτων τῷ οἱ Ἰησοῖ υἱοὶ υἱῷ Iσραηλ *ναυη διὰ τῷ τοῦ ὑπουργῷ κυρίου *μωυσῆ λέγοντες λέγων τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τοὺς *χαναναίους ἀφηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτούς

2. *μωυσῆς καὶ εἶπεν θεράπων κύριος μου Iουδας τετελεύτηκεν ἀναβήσεται νῦν ἰδοὺ οὖν δέδωκα ἀναστὰς τὴν διάβηθι γῆν τὸν ἐν Iορδάνην τῇ σὺ χειρὶ καὶ αὐτοῦ πᾶς λαὸς οὗτος εἰς τὴν γῆν ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς

3. πᾶς καὶ εἶπεν τόπος Iουδας ἐφ' τῷ ὃν *συμεων ἂν ἀδελφῷ ἐπιβῆτε αὐτοῦ τῷ ἀνάβηθι ἴχνει μετ' τῶν ἐμοῦ ποδῶν ἐν ὑμῶν τῷ ὑμῖν κλήρῳ δώσω μου αὐτόν καὶ ὃν παραταξώμεθα τρόπον πρὸς εἴρηκα τοὺς τῷ *χαναναίους *μωυσῇ καὶ πορεύσομαι κἀγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου καὶ ἐπορεύθη μετ' αὐτοῦ *συμεων

4. τὴν καὶ ἔρημον ἀνέβη καὶ Iουδας τὸν καὶ Ἀντιλίβανον παρέδωκεν ἕως κύριος τοῦ τὸν ποταμοῦ *χαναναῖον τοῦ καὶ μεγάλου τὸν ποταμοῦ *φερεζαῖον Eὐφράτου εἰς καὶ τὰς ἕως χεῖρας τῆς αὐτῶν θαλάςης καὶ τῆς ἔκοψαν ἐσχάτης αὐτοὺς ἀφ' ἐν ἡλίου *βεζεκ δυσμῶν εἰς ἔσται δέκα τὰ χιλιάδας ὅρια ἀνδρῶν ὑμῶν

5. οὐκ καὶ ἀντιστήσεται κατέλαβον ἄνθρωπος τὸν κατενώπιον Aδωνιβεζεκ ὑμῶν ἐν πάσας τῇ τὰς *βεζεκ ἡμέρας καὶ τῆς παρετάξαντο ζωῆς πρὸς σου αὐτὸν καὶ καὶ ὥσπερ ἔκοψαν ἤμην τὸν μετὰ *χαναναῖον *μωυσῆ καὶ οὕτως τὸν ἔσομαι *φερεζαῖον καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε

6. ἴσχυε καὶ καὶ ἔφυγεν ἀνδρίζου Aδωνιβεζεκ σὺ καὶ γὰρ κατέδραμον ἀποδιαστελεῖς ὀπίσω τῷ αὐτοῦ λαῷ καὶ τούτῳ κατελάβοσαν τὴν αὐτὸν γῆν καὶ ἣν ἀπέκοψαν ὤμοσα τὰ τοῖς ἄκρα πατράσιν τῶν ὑμῶν χειρῶν δοῦναι αὐτοῦ αὐτοῖς καὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτοῦ

7. ἴσχυε καὶ οὖν εἶπεν καὶ Aδωνιβεζεκ ἀνδρίζου ἑβδομήκοντα φυλάςεσθαι βασιλεῖς καὶ τὰ ποιεῖν ἄκρα καθότι τῶν ἐνετείλατό χειρῶν σοι αὐτῶν *μωυσῆς καὶ τὰ παῖς ἄκρα μου τῶν καὶ ποδῶν οὐκ αὐτῶν ἐκκλινεῖς ἀποκεκομμένοι ἀπ' ἦσαν αὐτῶν συλλέγοντες εἰς τὰ δεξιὰ ὑποκάτω οὐδὲ τῆς εἰς τραπέζης ἀριστερά μου ἵνα καθὼς συνῇς οὖν ἐν ἐποίησα πᾶσιν οὕτως οἷς ἀνταπέδωκέν ἐὰν μοι πράςῃς θεός καὶ ἄγουσιν αὐτὸν εἰς Iερουσαλημ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ

8. καὶ καὶ οὐκ ἐπολέμουν ἀποστήσεται οἱ υἱοὶ βίβλος Iουδα τοῦ τὴν νόμου Iερουσαλημ τούτου καὶ ἐκ κατελάβοντο τοῦ αὐτὴν στόματός καὶ σου ἐπάταξαν καὶ αὐτὴν μελετήσεις ἐν ἐν στόματι αὐτῷ ῥομφαίας ἡμέρας καὶ καὶ τὴν νυκτός πόλιν ἵνα ἐνέπρησαν συνῇς ἐν ποιεῖν πυρί πάντα τὰ γεγραμμένα τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις

9. ἰδοὺ καὶ ἐντέταλμαί μετὰ σοι ταῦτα ἴσχυε κατέβησαν καὶ οἱ ἀνδρίζου υἱοὶ μὴ Iουδα δειλιάσῃς τοῦ μηδὲ πολεμῆσαι φοβηθῇς πρὸς ὅτι τὸν μετὰ *χαναναῖον σοῦ τὸν κύριος κατοικοῦντα τὴν θεός ὀρεινὴν σου καὶ εἰς τὸν πάντα νότον οὗ καὶ ἐὰν τὴν πορεύῃ πεδινήν

10. καὶ καὶ ἐνετείλατο ἐπορεύθη Ἰησοῦς Iουδας τοῖς πρὸς γραμματεῦσιν τὸν τοῦ *χαναναῖον λαοῦ τὸν λέγων κατοικοῦντα ἐν *χεβρων καὶ ἐξῆλθεν *χεβρων ἐξ ἐναντίας καὶ τὸ ὄνομα ἦν *χεβρων τὸ πρότερον *καριαθαρβοξεφερ καὶ ἐπάταξαν τὸν *σεςι καὶ Aχινααν καὶ *θολμιν γεννήματα τοῦ Eνακ

11. εἰσέλθατε καὶ κατὰ ἀνέβησαν μέσον ἐκεῖθεν τῆς πρὸς παρεμβολῆς τοὺς τοῦ κατοικοῦντας λαοῦ *δαβιρ καὶ τὸ ἐντείλασθε δὲ τῷ ὄνομα λαῷ τῆς λέγοντες *δαβιρ ἑτοιμάζεσθε ἦν ἐπισιτισμόν ἔμπροσθεν ὅτι *καριαθσωφαρ ἔτι πόλις τρεῖς γραμμάτων ἡμέραι καὶ ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Iορδάνην τοῦτον εἰσελθόντες κατασχεῖν τὴν γῆν ἣν κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν

12. καὶ καὶ τῷ εἶπεν Ρουβην *χαλεβ καὶ ὃς τῷ ἐὰν *γαδ πατάξῃ καὶ τὴν τῷ πόλιν ἡμίσει τῶν φυλῆς γραμμάτων *μαναςη καὶ εἶπεν προκαταλάβηται Ἰησοῦς αὐτήν δώσω αὐτῷ τὴν Aσχα θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα

13. μνήσθητε καὶ τὸ προκατελάβετο ῥῆμα αὐτὴν κυρίου *γοθονιηλ υἱὸς ἐνετείλατο *κενεζ ὑμῖν ἀδελφοῦ *μωυσῆς *χαλεβ παῖς νεώτερος κυρίου καὶ λέγων ἔδωκεν κύριος αὐτῷ *χαλεβ θεὸς τὴν ὑμῶν Aσχα κατέπαυσεν θυγατέρα ὑμᾶς αὐτοῦ καὶ εἰς ἔδωκεν γυναῖκα ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην

14. αἱ καὶ γυναῖκες ἐγένετο ὑμῶν ἐν καὶ τῇ τὰ εἰσόδῳ παιδία αὐτῆς ὑμῶν καὶ καὶ ἐπέσεισεν τὰ αὐτὴν κτήνη *γοθονιηλ ὑμῶν τοῦ κατοικείτωσαν αἰτῆσαι ἐν παρὰ τῇ τοῦ γῇ πατρὸς αὐτῆς ἔδωκεν ἀγρόν ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ἐγόγγυζεν δὲ καὶ διαβήσεσθε ἔκραξεν εὔζωνοι ἀπὸ πρότεροι τοῦ τῶν ὑποζυγίου ἀδελφῶν εἰς ὑμῶν γῆν πᾶς νότου ἐκδέδοσαί ἰσχύων με καὶ καὶ συμμαχήσετε εἶπεν αὐτοῖς αὐτῇ *χαλεβ τί ἐστίν σοι

15. ἕως καὶ ἂν εἶπεν καταπαύσῃ αὐτῷ κύριος Aσχα δὸς θεὸς δή ὑμῶν μοι τοὺς εὐλογίαν ἀδελφοὺς ὅτι ὑμῶν εἰς ὥσπερ γῆν καὶ νότου ὑμᾶς ἐκδέδοσαί καὶ με κληρονομήσωσιν καὶ καὶ δώσεις οὗτοι μοι τὴν λύτρωσιν γῆν ὕδατος ἣν καὶ κύριος ἔδωκεν αὐτῇ θεὸς *χαλεβ ἡμῶν κατὰ δίδωσιν τὴν αὐτοῖς καρδίαν καὶ αὐτῆς ἀπελεύσεσθε λύτρωσιν ἕκαστος μετεώρων εἰς καὶ τὴν λύτρωσιν κληρονομίαν ταπεινῶν αὐτοῦ ἣν δέδωκεν ὑμῖν *μωυσῆς εἰς τὸ πέραν τοῦ Iορδάνου ἀπ' ἀνατολῶν ἡλίου

16. καὶ καὶ ἀποκριθέντες οἱ τῷ υἱοὶ Ἰησοῖ Iοθορ εἶπαν τοῦ πάντα *κιναιου ὅσα τοῦ ἂν γαμβροῦ ἐντείλῃ *μωυσέως ἡμῖν ἀνέβησαν ποιήσομεν ἐκ καὶ πόλεως εἰς τῶν πάντα φοινίκων τόπον μετὰ οὗ τῶν ἐὰν υἱῶν ἀποστείλῃς Iουδα ἡμᾶς εἰς πορευσόμεθα τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ Iουδα ἐστιν ἐπὶ καταβάσεως Aραδ καὶ κατῴκησαν μετὰ τοῦ λαοῦ

17. κατὰ καὶ πάντα ἐπορεύθη ὅσα Iουδας ἠκούσαμεν μετὰ *μωυσῆ *συμεων ἀκουσόμεθα τοῦ σοῦ ἀδελφοῦ πλὴν αὐτοῦ ἔστω καὶ κύριος ἔκοψεν τὸν θεὸς *χαναναῖον ἡμῶν τὸν μετὰ κατοικοῦντα σοῦ *σεφεκ ὃν καὶ τρόπον ἐξωλέθρευσαν ἦν αὐτούς μετὰ καὶ *μωυσῆ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Ἀνάθεμα

18. καὶ δὲ οὐκ ἄνθρωπος ἐκληρονόμησεν ὃς Iουδας ἐὰν τὴν ἀπειθήσῃ *γάζαν σοι οὐδὲ καὶ τὰ ὅστις ὅρια μὴ αὐτῆς ἀκούσῃ οὐδὲ τῶν τὴν ῥημάτων Ἀσκαλῶνα σου οὐδὲ καθότι τὰ ἂν ὅρια αὐτῷ αὐτῆς ἐντείλῃ οὐδὲ ἀποθανέτω τὴν ἀλλὰ Aκκαρων ἴσχυε οὐδὲ καὶ τὰ ἀνδρίζου ὅρια αὐτῆς οὐδὲ τὴν Ἄζωτον οὐδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆς

19. καὶ ἦν κύριος μετὰ Iουδα καὶ ἐκληρονόμησεν τὸ ὄρος ὅτι οὐκ ἠδυνάσθησαν ἐξολεθρεῦσαι τοὺς κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα ὅτι Ρηχαβ διεστείλατο αὐτοῖς

20. καὶ ἔδωκαν τῷ *χαλεβ τὴν *χεβρων καθὼς ἐλάλησεν *μωυσῆς καὶ ἐκληρονόμησεν ἐκεῖθεν τὰς τρεῖς πόλεις τῶν υἱῶν Eνακ

21. καὶ τὸν Iεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Iερουσαλημ οὐκ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ *βενιαμιν καὶ κατῴκησεν Iεβουσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν *βενιαμιν ἐν Iερουσαλημ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης

22. καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Iωσηφ καί γε αὐτοὶ εἰς *βαιθηλ καὶ κύριος ἦν μετ' αὐτῶν

23. καὶ παρενέβαλον καὶ κατεσκέψαντο *βαιθηλ τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτῶν ἦν ἔμπροσθεν *λουζα

24. καὶ εἶδον οἱ φυλάςοντες καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἔλαβον αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ δεῖξον ἡμῖν τῆς πόλεως τὴν εἴσοδον καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος

25. καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως καὶ ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομφαίας τὸν δὲ ἄνδρα καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐξαπέστειλαν

26. καὶ ἐπορεύθη ἀνὴρ εἰς γῆν *χεττιιν καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ πόλιν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς *λουζα τοῦτο τὸ ὄνομα αὐτῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης

27. καὶ οὐκ ἐξῆρεν *μαναςη τὴν *βαιθσαν ἐστιν *σκυθῶν πόλις οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὴν *θανακ οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας *δωρ οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τὸν κατοικοῦντα *βαλακ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας *μαγεδω οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Iεβλααμ οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς οὐδὲ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ ἤρξατο *χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ

28. καὶ ἐγένετο ὅτε ἐνίσχυσεν Iσραηλ καὶ ἐποίησεν τὸν *χαναναῖον εἰς φόρον καὶ ἐξαίρων οὐκ ἐξῆρεν αὐτόν

29. καὶ Eφραιμ οὐκ ἐξῆρεν τὸν *χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν *γαζερ καὶ κατῴκησεν *χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτοῦ ἐν *γαζερ καὶ ἐγένετο εἰς φόρον

30. καὶ *ζαβουλων οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας *κεδρων οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας *δωμανα καὶ κατῴκησεν *χαναναῖος ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον

31. καὶ Aσηρ οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας Aκχω καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον καὶ τοὺς κατοικοῦντας *δωρ καὶ τοὺς κατοικοῦντας *σιδῶνα καὶ τοὺς κατοικοῦντας Aαλαφ καὶ τὸν Aσχαζι καὶ τὸν *χελβα καὶ τὸν *ναι+ καὶ τὸν Eρεω

32. καὶ κατῴκησεν Aσηρ ἐν μέσῳ τοῦ *χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν ὅτι οὐκ ἠδυνήθη ἐξᾶραι αὐτόν

33. καὶ *νεφθαλι οὐκ ἐξῆρεν τοὺς κατοικοῦντας *βαιθσαμυς καὶ τοὺς κατοικοῦντας *βαιθαναθ καὶ κατῴκησεν *νεφθαλι ἐν μέσῳ τοῦ *χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν οἱ δὲ κατοικοῦντες *βαιθσαμυς καὶ τὴν *βαιθενεθ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον

34. καὶ ἐξέθλιψεν Aμορραῖος τοὺς υἱοὺς *δαν εἰς τὸ ὄρος ὅτι οὐκ ἀφῆκαν αὐτὸν καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα

35. καὶ ἤρξατο Aμορραῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ ὀστρακώδει ἐν αἱ ἄρκοι καὶ ἐν αἱ ἀλώπεκες ἐν τῷ *μυρσινῶνι καὶ ἐν *θαλαβιν καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ οἴκου Iωσηφ ἐπὶ τὸν Aμορραῖον καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς φόρον

36. καὶ τὸ ὅριον τοῦ Aμορραίου ἀπὸ τῆς ἀναβάσεως Aκραβιν ἀπὸ τῆς *πέτρας καὶ ἐπάνωParse Information
Hover over the lovely Greek words to see parse information.